Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Pau Carratalà Pérez
Helena M Hernandez Pizarro 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

L'assignatura s'impartirà en llengua catalana per defecte. Aquest criteri podrà modificar-se puntualment en atenció a situacions generals o específiques que ho requereixin. La llengua d'expressió de l'alumnat en el context de l'aula, així com en el desenvolupament de les diferents activitats d'avaluació, podrà ser català o castellà indistintament. L'alumnat que prefereixi fer la prova d'examen final en castellà, haurà de sol·licitar-ho al professorat de la matèria amb un mínim d'una setmana d'antelació. 

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

Competències específiques
 • CE1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

 • CE2. Aplicar els principis de màrqueting i investigació de mercats

 • CE10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • CE13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

 • CE14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

 • CE15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

 • CE3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L’assignatura del comportament del consumidor té com a repte familiaritzar a l’alumnat amb els conceptes i mecanismes principals que dirigeixen la presa de decisions per part dels consumidors a l’hora de comprar productes. El contingut de la matèria fa doncs referència a l'acte de consum en tant que procés d'adquisició, però amplia la seva mirada sobre totes aquelles estructures prèvies i posteriors a la compra que resulten rellevants per al responsable de màrqueting, en tant que habiliten una comprensió sistemàtica de l'acte de consum.

A través del reconeixement de totes les variables implicades en la seva determinació, l'estudi del comportament del consumidor es presenta com un recurs idoni per a la contextualització social del grau de màrqueting, així com un camp fonamental per a la identificació de les oportunitats que plantegen les dinàmiques dels mercats, i l'adequació estratègica que permet a les organitzacions accedir-hi i aprofitar-les.

 

 

 

Continguts


BLOC.1 INTRODUCCIÓ

Tema 1: El Màrqueting i l'estudi del comportament del consumidor

 • Introducció a l’estudi del comportament del consumidor. Concepte i definicions. 
 • La consolidació de la investigació sobre el comportament del consumidor en el context de la història del màrqueting
 • Breviari il·lustratiu de l'estudi del comportament del consumidor: camps d'aplicació i metodologies de recerca 

Tema 2: La sistematització de l'estudi del comportament del consumidor

 • Dimensions d'anàlisi i identificació de variables d'estudi
 • El comportament del consumidor com a fenomen multidimensional
 • Els determinants antropològics del comportament del consumidor: una introducció a la dualitat de la Condició Humana

BLOC.2 ESTRUCTURES EXTERNES

Tema 3: La producció social de les necessitats

 • Consum i modes de producció. L'adveniment de la societat de consum de masses.
 • La producció social de les necessitats
 • Taller sobre l'estudi de les necessitats humanes

Tema 4: Els estrats socials i el consum

 • Una introducció a la sociologia del consum
 • Concepte de diferenciació social i desigualtat. Procediments de mesura i indicadors.
 • diferenciació social i patrons de consum
 • Aplicacions per al màrqueting estratègic i operacional de l'estudi sociològic de la diferenciació social 

Tema 5: Les cultures i el comportament del consumidor

 • Concepte i definicions de la dimensió cultural de la condició humana
 • Cultura, valors i consum
 • Noves tendències culturals
 • Gènere i cultura
 • Subcultures, desetnització i aculturació
 • Cultures i consum: estudi de cas aplicat a un procés d'internacionalització

Tema 6: Grups socials i altres pràctiques de consum

 • El Màrqueting i els grups de referència
 • Els grups socials i el comportament del consumidor
 • Comunitat de marca i tribus de consumidors
 • Estils de vida, personalitat i tipologies
 • Ètica del consum, consum sostenible i drets del consumidor

BLOC.3 ESTRUCTURES INTERNES

Tema 7: SENTITS I  PERCEPCIÓ

 • Adquisició d’informació
 • El processament d’informació
 • Estratègies per captar l’atenció
 • La percepció selectiva
 • Aproximació al màrqueting sensorial

Tema 8: EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR I LES CÌENCIES COGNITIVES

 • Aprenentatge i memòria
 • Congruència i dissonància cognitiva
 • Biaixos Cognitius

Tema 9: EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR I LES NEUROCIÈNCIES

 • Les neurociències, neuroeconomia i neuromàrqueting
 • Consciència, inconsciència i consum
 • Emocions, sentiments i comunicació publicitària

BLOC.4 INTEGRACIÓ

Tema 10: COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR INTEGRAT: EL PROCÉS DE DECISIÓ

 • Condicionants socio-culturals dels processos individuas de consum
 • Estructures neuronals de decisió
 • Reconeixement del problema
 • Recerca d’informació
 • Decisió
 • Avaluació post-compra
 • Fidelització i repetició

Sistema d'avaluació


La relació entre activitats avaluables i percentatge de puntuació ponderada queda especificada sota la següent fòrmula:

 • SE4. Examen Final: 50%
 • SE2. Treball d’avaluació continuada grupal: 30%
 • SE1 + SE2 Activitats d’avaluació continuada individuals: 20%

Per fer mitjana serà imprescindible que l'alumne tingui una nota igual o superior a 5 tant a l’examen final, (1) com al treball grupal (2) i a les activitats d'avaluació continuada individuals (3).

 

Bibliografia


Bàsic

SHIFFMAN, L.G. y KANUK, L.L. (2015). Comportamiento del Consumidor. Pearson Educación. Decimoprimera Edición, México

KAHNEMAN, D. Thinking fast and slow. (2016). Penguin Books . Kindle Edition (Amazon)

ZOËGA-RAMSOY, T. (2014) Introduction to Neuromarketing and Consumer Neuroscience. Kindle Edition

PRADEEP, A.K. (2010). The buying brain. Secrets for selling to the subconscious mind. John Wiley & Sons

ALONSO, J y GRANDE (2013) Comportamiento del Consumidor. ESIC, Séptima Edición, Madrid

ALONSO BENITO, Luis Enrique (2005) La era del consumo. Madrid: Siglo XXI

RIVERA CAMINO, Jaime; ARELLANO CUEVA, Rolando (2013) Conducta del consumidor : estrategias y tácticas aplicadas al marketing. Madrid : ESIC

 

RUSHKOFF, D (2001) Coerción. Por qué hacemos caso a lo que nos dicen. Ed. Liebre 

CARO, A. (2014). Comprender la publicidad para transformar la sociedad. Cuadernos.info, 34, 39-46. doi: 10.7764/ cdi.34.584

SOLOMON, M.R. (2017). Comportamiento del consumidor (11 Ed.). Pearson Educación. México.

KOTLER, P., PFOERTSCH, W., & SPONHOLZ, U. (2021). H2H Marketing: The Genesis of Human-to-Human Marketing. Springer.

CENIZO, C. (2022). Neuromarketing: concepto, evolución histórica y retos. Revista ICONO 14. Revista científica de Comunicación y Tecnologías emergentes, 20(1)

Complementary

BARDEN, P. (2013). Decoded: The science behind why we buy. John Wiley & Sons

COFFEY, D., SIEGEL, D., LIVINGSTON, G. (2005). Marketing to the new super consumer mom & kid. Paramount Marketing Publishing

STROUD, D and WALKER, K. (2013). Marketing to the ageing consumer. Palgrave MacMillan

ARIELY, D. (2008) Las trampas del deseo.: Cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. Ariel, 2008. ISBN: 978-84-344-5367-8

THALER, R. (2015). Misbehaving. Great Britain: Penguin Random House UK. 425p. ISBN 978-1-846133035

BOURDIEU, P. (1979) La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto. España, Taurus.