Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Maria Dolors Celma Benaiges
Enric Camón Luis 
Helena M Hernandez Pizarro 
Judith Turrión Prats 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • CE15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Aquesta assignatura pretén aprofundir en les bases del mètode científic i proporcionar a l'estudiantat les eines bàsiques de treball per a poder dissenyar i executar un projecte de recerca. D'altra banda, millorar les seves habilitats per a utilitzar una sèrie d'instruments i eines que li permetin gestionar els diferents passos del procés de recerca amb major eficiència i comunicar els seus resultats amb major eficàcia: eines de recerca i gestió d'informació; de processament i edició de text; d'organització i tractaments de dades; i de presentació i comunicació de resultats.

Així mateix, conèixer i dominar les característiques del mètode científic te una importància crucial en el món de l'empresa: establir preguntes, observar acuradament la realitat a través de la recol·lecció de dades i fets contrastables, formular i contrastar hipòtesis, extreure conclusions i reformular els problemes i preguntes que ens fem és fonamental en el funcionament dels mercats, empreses i organitzacions.

Aquesta assignatura planteja els següents objectius específics:

 1. Proporcionar a l’estudiantat un coneixement bàsic del mètode científic i un conjunt d'habilitats fonamentals per a aplicar-lo a les seves activitats acadèmiques i professionals.
 2. Transmetre la importància de l'ús de dades empíriques i bases de dades i proporcionar les eines bàsiques per a organitzar i presentar la informació derivada d'aquestes dades en forma d'esquemes, gràfics, taules etc. utilitzant el programari apropiat.
 3. Desenvolupar habilitats de comunicació útils per a la presentació dels resultats d'un projecte de recerca, o de qualsevol treball acadèmic o professional, des del disseny dels continguts i materials usats en una presentació, fins a les estratègies més efectives en la comunicació oral per a presentar idees de manera efectiva i eficient.

Continguts


BLOC I. Projectes acadèmics. Primera Part: recerca d’informació

1. Introducció a l’elaboració de projectes acadèmics

2. Les fonts d'informació

3. Introducció a la lectura crítica d'articles científics i altres documents

4. Gestió de fonts i citació bibliogràfica

5. Antecedents

BLOC II. Projectes acadèmics. Segona Part: recollida de dades

6. Introducció: El disseny de la recerca

7. Tècniques de recollida de dades quantitatives vs. qualitatives

8. El procés de recollida de dades qualitatives: focus group i entrevista

BLOC III. Comunicació escrita de treballs acadèmics

9. L'estil i la gramàtica del text científic i acadèmic

10. Organització del treball escrit

11. Edició i presentació de documents escrits

BLOC IV. Comunicació oral de treballs acadèmics

12. Elements de la comunicació

13. Estratègies de comunicació oral

14. Planificació, disseny i execució de presentacions acadèmiques i professionals. Què presentar del meu treball escrit?

 

 

Sistema d'avaluació


 • ACTIVITATS DE SEGUIMENT (30%). Engloba les activitats de classe i lliuraments d'activitats proposades al llarg del curs. No es podrà recuperar aquesta nota. 
 • COMUNICACIÓ ORAL (10%). S'avaluarà la competència de comunicació oral mitjançant diferents activitats al llarg del curs. No es podrà recuperar aquesta nota.
 • PROJECTE (30%). Es plantejarà un projecte que es realitzarà de manera conjunta amb l'assignatura de Fonaments d'estadística i que es treballarà en equip al llarg del curs per posar en pràctica els coneixements desenvolupats al llarg de l'assignatura, així com la competència de Comunicació Escrita  Es podrà recuperar aquesta nota. És necessari treure una nota  igual o superior a 5 al lliurament del projecte per superar l'assignatura. Si la nota del projecte és inferior a 5, tots els membres de l'equip hauran de repetir-lo i tornar-lo a presentar a la recuperació. 
 • EXAMEN (30%). Consistirà en dues proves en les quals s'avaluaran conceptes treballats a l'assignaturaEs podran recuperar. És necessari treure un nota a les dues proves igual o superior a 5 per superar l’assignatura.

 

RECUPERACIÓ. L’alumnat  es presentarà a la recuperació si la nota de qualsevol de les dues proves de l’examen i/o la nota del projecte és inferior a 5 sobre 10 punts. Només es podrà presentar a la recuperació l'estudiantat que hagi concorregut a la convocatòria ordinària (és a dir, qui hagi fet el projecte i les dues proves de l'examen prèviament).

En cap cas l’estudiantat pot rebre ajuda de tercers per cap activitat d’avaluació del curs; i en cas de produir-se el/la estudiant perdrà tot el dret a continuar amb les avaluacions que quedin de l’assignatura. El/la professorar/a podrà citar el/la estudiant per a fer els aclariments que calgui en cas de dubte sobre l’originalitat de les activitats.

 

Bibliografia


Bàsic

Amat Salas, Oriol., & Rocafort Nicolau, Alfredo. (2017). Com fer recerca?: treball de final de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca (Primera ed). Barcelona: Profit Editorial.

McGregor, Sue L. (2017). Understanding and evaluating research: A critical guide. Sage Publications.

Pajo, Bora. (2022). Introduction to research methods: A hands-on approach. Sage publications.

Complementary

Lluch, Gemma., & Nicolás, Miquel. (2015). Escriptura acadèmica: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: Editorial UOC.

Turull, Max (2017). Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona: Huygens Editorial

Ang, Siah. (2014). Research design for business & management. SAGE Publications Ltd, https://www.doi.org/10.4135/9781473909694

Philips, Richard and Johns, Jennifer (2023).  Fieldwork for Social Research: A student's Guide. Sage Publications

Creswell, John W., & Creswell, J. David. (2022). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.