Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Esteban Escorcia González

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

L'assignatura serà impartida en castellà amb l'ús intensiu de lectures, vídeos, i altres materials en anglès, de forma tal que la proporció d'idiomes quedaria així:
castellà 80%
anglès 20%
Els alumnes podran utilitzar el català en les seves exposicions i treballs presentats.

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

 • CE2. Aplicar els principis de màrqueting i investigació de mercats

 • CE4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

 • CE3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

Descripció


L'assignatura Distribució Comercial, logística i relació amb els canals proveeix de les metodologies i eines necessàries per completar la trucada 4 Ps del Màrqueting: Producte, Preu, Comunicació i Distribució.
Dins del disseny i implementació d'un Pla de Màrqueting, la Distribució Comercial, la logística i les relacions amb els canals de distribució decideix sobre com anem a fer arribar als nostres clients els productes i serveis garantint la seva satisfacció amb el major valor afegit, tancant així el cicle de màrqueting.
L'assignatura que és eminentment pràctica ofereix una metodologia als estudiants dels principals criteris per a la presa de decisions estratègiques i tàctiques en relació amb la distribució comercial. També ofereix elements per decidir sobre les operacions de logística, especialment quant a transports i emmagatzematge, de forma tal que els productes i serveis arribin als potencials clients dintre del termini i en la forma escaient de forma eficient i eficaç.
Quant a la relació amb els canals l'assignatura destaca quines decisions prendre quan es van a contractar canals de distribució externs (que no són propietat de l'empresa) i com desenvolupar amb aquests canals unes relacions que afavoreixin els objectius d'ambdues empreses.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

 

Continguts


Tema 1. La Logística i la cadena de subministrament

 • Introducció a la logística                
 • Integració d'actors i sistemes       
 • Funcions logísticas                     
 • Gestió de la cadena de subministrament          
 • Operadors logístics: 3PL   4 PL  5 PL      
 • Casos d'estudi

Tema 2. La distribució comercial

 • Cicle de vida del producte
 • Redes Logísticas
 • Definició, utilitats i fluxes
 • Funcions de la distribució comercial
 • Estructura i clasificació dels canals
 • Casos d'estudi

Tema 3. Selecció de canals i relacions amb els canals de distribució

 • Mètodes i criteris per a la selecció dels canals de distribució
 • Criteris de selección
 • Mètodes d'avaluació de Canals
 • Concepte de poder al canal de distribució
 • Casos d'estudi

Tema 4. Decisions estratègicas en la distribució comercial

 • Factors que influexin en el consumidor
 • Disseny dels canals de distribució
 • Forma dels canals de distribució
 • Restriccions estratègicas del canal
 • Estrátegia de localització
 • Casos d'estudi

Tema 5. Gestió del canal de distribució en un entorn electrònic

 • El comerç electrònic
 • Intermediaris electrònics
 • Compres i logística electrónica
 • Desintermediació i reintermediació
 • Casos d'estudi

 

Tema 6. Estiba, Transport y Distribució de Mercaderies

 • Nocions Bàsiques d'estiba de mercaderia
 • Seguretat en la preparació de les unitats de càrrega
 • Elements claus en el transport de mercaderies
 • Unitización de càrregues, preparació per al transport terrestre i Marítim
 • Novetats en el transport de mercaderies.
 • Mercaderies de grans volums

Sistema d'avaluació


Avaluació continua (50%)

10% Tests en classe.

10% Cas pràctic

30% Treball en equip

Avaluació final (50%)

Test (40%)

Exercicis / Preguntes de desenvolupament (60%)

El test realitzat és directament avaluables, encara que compten com a participació en classe i són molt útils per a corregir immediatament aspectes que no hagin quedat clars en classe. A més, el tipus de preguntes d'aquests test pot ser molt útil per a preparar l'examen final a l'ésser d'estil similar.


L'avaluació final constarà de dues parts, una primera tipus test (40%) i una altra amb exercicis i/o preguntes de desenvolupament (60%). És imprescindible aprovar dues parts de l'avaluació final amb una nota de 5/10 per aprovar l'assignatura. La puntuació assignada a cadascuna de les preguntes de l'examen es mostrarà al costat de l'enunciat en l'examen. La nota mínima de l'Examen per a poder fer mitjana és de "5" punts, en cas contrari, s'anirà a recuperació.

 Assistència a l'aula:

L'assistència a les classes teòriques és obligatòria i es faran controls d'assistència. 

Bibliografia


Bàsic

Maraver, G. (2009). Distribución Comercial. UOC Editorial

Martínez-López, F.J (2009). Distribución Comercial. Delta, Publicaciones Universitarias

Molinillo, S. (2012). Distribución Comecial aplicada. ESIC Editorial

Complementary

Vazquez, R. Y Otros (2006) Estrategias de distribución comercial: diseño del canal de distribución y relación entre fabricantes y detallistes. Editorial Thomson cop.