Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Victor Jordan Vallverdu
Alex Araujo Batlle 
Anna Martínez Gili 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Els recursos docents que es proporcionen a l'assignatura o que es recomanen com a materials de treball, poden estar en qualsevol de les següents llengües: català, castellà i anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • CE9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

Descripció


Eines TIC és una assignatura transversal, de formació bàsica i obligatòria de primer curs que introdueix a l'estudiant en l’àmbit digital des d'una perspectiva empresarial. Aquesta assignatura té una càrrega lectiva de 6 ECTS repartits en un trimestre en el qual es combinen el treball lectiu a classe amb l’aprenentatge autònom fora de l’aula. Partint de la certesa que les competències digitals són necessàries per aprendre, treballar i participar en la societat actual, l'assignatura d'Eines TIC amplia aquest enfocament per abordar competències digitals específiques en l'àrea d'estudi de les ciències socials i de l'empresa. L’objectiu principal és iniciar a l'estudiant, de manera progressiva durant el trimestre, en l’adquisició de la competència d’ús i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el camp acadèmic, personal i professional, tot desenvolupant els coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit digital per treure’n el màxim profit. Aquesta assignatura pertany a l’àrea d’estudi de Gestió de la Innovació en un context digital, per tant, també s’enfoca a plantejar i a comprendre quines són les tendències històriques i actuals, i quina és l’evolució i l’impacte d'aquestes en el sector empresarial. L’assignatura promou la reflexió sobre l’efecte de la tecnologia en el món laboral i també en l’aspecte personal. En aquest sentit, ajuda a desenvolupar el pensament racional i crític sobre l’ús de les TIC per a estudiar i treballar en la societat de la informació i el coneixement. Per a fer aquesta assignatura, cal tenir un mínim de coneixements previs de les TIC a nivell d’usuari assolits en l’etapa preuniversitària.

Continguts


Els continguts plantejats a l’assignatura s'afronten des d'un doble enfocament: per una banda, l'impacte en la persona i en la societat i, per l'altra, des d'una òptica econòmica i empresarial. A més, l'assignatura inclou continguts de tipus metodològic, com la gestió de projectes en xarxa i el treball en equip, i d'altres de tipus instrumental que promouen adquirir un domini en l'ús de diferents eines TIC, tot posant èmfasi en el criteri per a la seva aplicació en situacions específiques, més enllà de la pràctica amb aquestes eines.

 • Nocions bàsiques de tecnologia i de les TIC
 • TIC, social media i evolució de la Web 2.0 i 3.0
 • TIC, digitalització i transformació digital
 • Entorns Personals d’Aprenentatge (PLE)
 • Cerca, gestió, anàlisi, tractament i presentació de la informació
 • Comunicació i col·laboració a la xarxa
 • Gestió de projectes i equips en xarxa
 • Creació de continguts multimèdia i Contingut Generat per l’Usuari (UGC)
 • Identitat digital, reputació en línia i marca personal
 • Omnicanalitat (Big Data i sistemes d'informació i de gestió integral)
 • Tendències (Intel·ligència artificial; Internet de les coses; Ciberseguretat i privacitat)

Sistema d'avaluació


L'assignatura combina activitats i treballs d’avaluació continua, tant individuals com grupals, així com la realització de proves d’avaluació. 

Resum del sistema d’avaluació:
- Avaluació contínua (AC) 60%
- Examen (EX) 40%

Altres especificacions:
- Per a superar l'assignatura, és obligatori dur a terme totes les activitats avaluatives i cal aprovar un examen final de validació dels continguts fonamentals de l'assignatura.
- Per a superar l'assignatura cal obtenir una mitjana igual o superior a 5 en la nota final.
- Per a poder fer mitjana, és obligatori aprovar l'examen final amb una nota mínima de 5.
- Hi ha un examen de recuperació en cas de suspendre l’examen final. 
- No es poden recuperar les notes de les tasques d’avaluació contínua, és a dir, només es pot recuperar l’examen final.
- L’estudiant que no s'hagi presentat a la primera convocatòria d’examen, no pot presentar-se a la recuperació. 
- La recuperació de l’examen no serveix per apujar nota.
- Serà susceptible de suspens aquell treball o examen on es detecti alguna irregularitat pel que fa a l'autenticitat de l'autoria, que contingui una còpia textual d'una font d'informació o en el qual s'hagi fet un ús indegut del contingut sense la citació corresponent.
- Per a optar a Matrícula d'Honor cal obtenir una nota final dins del rang entre 9 i 10, i que l'estudiant hagi tingut una actitud proactiva a classe i en el seu estudi, a través del treball constant i l'assistència i la participació en les activitats i tasques proposades durant el trimestre.

Bibliografia


Bàsic

Bellón, F. M. (2009). La creatividad y las nuevas tecnologías en las organizaciones modernas. Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A.

Cabezas, J. d. (2015). La gran oportunidad: Claves para liderar la transformación digital en las empresas y en la economía. Barcelona: Grupo Planeta.

Vieitres, C. S. (2011). Sistemas de información: Herramientas prácticas para la gestión empresarial. Madrid: RA-MA Editorial

Adner, R.; Zemsky,P. (2005). "Disruptive technologies and the emergence of competition". RAND Journal of Economics

Castells, M. (1998). La era de la información. España: Mc Graw Hill

Gates, B. (2000). Los negocios en la era digital. España: Plaza & James Editores, S.A

Anderson,C. (2004). The Long Tail. Random House

Vivancos, J. (2008). Tratamiento de la información y competencia digital. Madrid: Alianza Editorial.

Juan Jose Castaño y Susana Jurado (2016). Comercio electronico. Editorial Editex, S.A.

https://books.google.com.py/books?id=dJ1cDAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=true

Pisani, f. (2016). Creadores de futuro. Fundación Telefónica http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/502/

 

Catmull, Ed. (2014). Creatividad, S.A.: Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson.

Turban, E., Pollard, C., Woord, G. (2021). Information Technology for Management: Driving Digital Transformation to Increase Local and Global Performance, Growth and Sustainability, 12th Edition, International Adaptation. Wiley. ISBN: 978-1-119-80253-2

Complementary

World Wide Web Consortium. W3C. https://www.w3.org

Eurostat. Digital economy and society. https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/

Agencia Española de Protección de Datos. AEPD. https://www.aepd.es/es

Instituto Nacional de Ciberseguridad. INCIBE. https://www.incibe.es

Agència de Ciberseguretat de Catalunya. https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/inici

Susskind, R; Susskind, D. (2015). The future of the professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts. Oxford University Press. 

Sieber, S.; Valor, J.; Porta, V. (2006). Los sistemas de información en la empresa actual: Aspectos estratégicos y alternativas tácticas. McGraw Hill.

 

Meyer, C.; Jones, G. (2010). Cloud Computing: la tercera ola de las tecnologías de la información. Future Trends Forum (Fundación Bankinter).

 

Guitart, I. (2011). Sistema d'informació empresarial. Editorial UOC.

Meyer, C.; Ríos, J.I.; Solchaga.M;  (2007). Web 2.0. El negocio de las redes sociales. Future Trends Forum (Fundación Bankinter).

 

Guill Fuster, Humi. (2011). Sistemes de cooperació empresarial. Editorial UOC.

 

DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, EUR 31006 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-48882-8, doi:10.2760/115376, JRC128415.

Chaffey, D., & White, G. (2019). Digital Business and E-Commerce Management. Pearson.