Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Luz Fernández Del Rey
Alba Masafrets Cóppulo 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • English

L'assignatura serà impartida en català amb l'ús intensiu de lectures, vídeos i altres materials en anglès, de forma que la proporció d'idiomes quedaria així:

Català 80%

Anglès 20%

Els alumnes podran utilitzar el castellà en les seves exposicions i treballs presentats.

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • CE2. Aplicar els principis de màrqueting i investigació de mercats

 • CE5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

 • CE13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


El Màrqueting Social i d'Esdeveniments és una assignatura que busca desenvolupar habilitats pràctiques i coneixements teòrics per dissenyar, implementar i avaluar estratègies de màrqueting amb la finalitat de generar un impacte positiu en la societat i promoure canvis significatius en la comunitat.

 

El Màrqueting Social i d'Esdeveniments cobra cada vegada més importància en qualsevol estratègia de màrqueting. Les marques, d'una banda, esforcen a transmetre missatges de màrqueting socialment més responsables, d'acord amb les tendències del mercat, per promoure canvis socials positius, fomentant comportaments i actituds beneficiosos per a la societat. I, d'altra banda, s'utilitzen cada vegada més els esdeveniments com a canal i acció per interactuar directament amb els públics objectius, per tal de generar un major engagement i fidelització.

 

Al llarg de l'assignatura es desplega una metodologia pràctica sobre com organitzar un esdeveniment, amb les seves fases, objectius estratègics i operacionals, resultats esperats i les formes de mesura. Explorarem els diferents tipus d'esdeveniments i la seva classificació, així com les diferents tècniques i eines necessàries per poder arribar a produir un esdeveniment.També es treballaran tècniques creatives  per dissenyar un esdeveniment que esdevingui  una experiència de marca positiva i rellevant.

 

Continguts


Tema 1: Introducció a l'Organització d'esdeveniments

 1. Breu història
 2. Motivació per fer un esdeveniment
 3. Concepte d'esdeveniment i tipologies
  • Esdeveniments oficials
  • Esdeveniments empresarials o corporatius
  • Esdeveniments culturals
  • Esdeveniments esportius
  • Esdeveniments MICE ( Turisme de reunions)
 4. Radiografia del sector
 5. Tendències en esdeveniments.

Tema 2: Abans de l'esdeveniment, creació del briefing

 1. Fases de l’organització de l’esdeveniment
 2. Què és un Briefing  d’esdeveniments

Tema 3: Màrqueting social i activisme de marca:

1.Què és la marca

 • Personalitat de marca
 • Valor de la marca
 • To de comunicació

2.Màrqueting social: Gestionar missatges que creïn valor i preferència

3.Esdeveniment com a eina de comunicació. Experiència de marca.

Tema 4: Creació conceptual de l'esdeveniment mitjançant tècniques de creativitat

1.Procés creatiu d’un esdeveniment

2.Públic objectiu: mapa d'empatia

3.Creativitat per a la generació d’idees:

 • Brainstorming
 • Panel de inspiración
 • Scamper

4.Factors essencials ( Idea, fil conductor, ritme, factor sorpresa)

5.Tècniques sensorials ( Visuals, auditives, …..)

Tema 5: Producció i organització d’un esdeveniment 

 1. Pla de l’esdeveniment. Etapes del procés en l’organització de l’esdeveniment.:
  • Planificació estratègica
  • Organització
  • Implementació. Producció de l’esdeveniment
  • L’escaleta
  • Pressupost i Control de resultats
 2. Noves tecnologies al servei dels esdeveniments: tendències actuals i futures
 3. Perspectiva de gènere en l’organització d’esdeveniments.

 

Tema 6: Pla de comunicació

 1. Fases del pla de Comunicació d’un esdeveniment
 2. Materials de comunicació clau per un esdeveniment (material offline i online): la invitació, l’acreditació, la comunicació a dins l’espai i la comunicació post esdeveniment...  
 3. Estratègia d’un pla de mitjans
 4. Estratègia transmedia aplicada a un esdeveniment

Sistema d'avaluació


L'assignatura serà eminentment pràctica, per aquest motiu el seu sistema d'avaluació reflecteix  aquest propòsit.

Es seguirà el sistema d'avaluació contínua que  contemplarà les següents accions:

 • La realització de diferents activitats plantejades a l’aula, entre elles un estudi de cas d'un esdeveniment real.
 • El desenvolupament d'un projecte grupal per aplicar la metodologia d'organització d'esdeveniments estudiada a l'aula.
 • Un examen de validació dels continguts treballats.

 

Resumint el pes de cada activitat seria:

SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula 40%

SE2.Treball final  grup 20%

SE3. Exposicions: 10%

SE4. Examen final 30%

Només es podrà recuperar l'examen final i no les parts de l'avaluació continuada. L'estudiant que no es presenti a l'examen final no podrà realitzar l'examen de recuperació.

 

Bibliografia


Bàsic

Cabero Soto, Luisa Cristina (2012). Organización de reuniones y eventos. Ediciones Paraninfo.

Cuadrado Esclapez, Carmen y Rodriguez Cuadrado Ruth (2015) El ABC en la organización de eventos . FC editorial

De la Serna Ramos, María y Escudero López-Cepero, Marta (2017). Guía de organización de congresos, eventos feriales y exposiciones (Ceremonial y Protocolo). Ed. Sintesis.

Fuente, Carlos  (2005). Manual practico para organización de eventos. Ediciones Protocolo.

Panizo Alonso, Julio y Jiménez-Morales, Mónica (2017). Eventos y protocolo: la gestión estratégica de actos corporativos e institucionales. Editorial UOC.

Soto, Francisco Javier. (2018). Marketing social corporativo: estrategias para crear valor compartido. Ed. Piramide

Sánchez González, D. (2016). Técnicas de organización de eventos. Síntesis.

Rossi, Andrew (Director). (2016). First Monday in May [Película]. Conde Nast Entertainment