Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Antonio Caparrós Zaragoza
Anaïs Arderiu 
Bruno Gabarrón Leiva 
Saeed Abbas Shah 

Idiomes d'impartició


 • Català

L'assignatura s'imparteix en català tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes (català, castellà o anglès).

Competències


Competències bàsiques
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • CE9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • CE10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • CE13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

 • CE14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

Descripció


L'objectiu d'aquesta assignatura és aprendre a definir, planificar, executar i avaluar una estratègia en Xarxes Socials. A partir d'un projecte grupal, es treballaran els canals, les estratègies i les diferents eines de diagnosi i seguiment en una estratègia a les Xarxes. Des del paper de les xarxes socials en el context de la web 2.0, el rol dels influencers fins a conceptes com els Leads, KPIs o les mètriques, es treballen i s'incorporen a les diferents fases de l'estratègia SM.

Continguts


Per graus amb formació específica de marketing (MiCD i DobleADE-MKT) els continguts son:

Tema 1. El pla de social media

 • Els efectes de les xarxes en els individus, el col·lectiu i l'empresa
 • L'herència del Web 2.0
 • Objectius i estratègia

Tema 2. Recerca i anàlisi

 • Definició -Why - Buyer Persona - context
 • Territori de marca

Tema 3. Els connectors

 • Fonaments de la connectivitat humana: el nombre de Dunbar
 • La llei dels especials i els influencers

Tema 4. Planificacio i gestio de campanyes de social media

 • Elements clau en una estratègia social media
 • Política Social media (SM)
 • Canals pel SM
 • Calendari editorial

Tema 5. Creació i curació de continguts

 • Continguts generats per l'usuari
 • Concepte de curació
 • Tipologies de curació

Tema 6. Execució del pla de social media

 • Continguts
 • Algorismes
 • Bones pràctiques
 • Eines
 • Nous formats

Tema 7. Mesura, visualització i optimització del pla

 • Les mètriques en SM
 • KPIs
 • Eines d'anàlisi i seguiment

Tema 8. Presentació de resultats. Social Media Report

 

Per la resta de graus els continguts son: (aquesta diferència és deguda a que els graus de MKT ja tenen assignatures pròpies on s'imparteixen continguts referents al Social Media)

1. Introducció a la web 2.0.

2. De consumidor a prosumidor.

2.1. Figura de l’influencer.

3. Introducció a les Xarxes Socials.

4. Social media dins l’estratègia comunicativa de l’empresa.

4.1. Tipus d’estratègia en el social media plan.

4.2. Disseny del social media plan.

4.2.1. Elements claus en una estratègia social media.

4.2.2. Perfils Social Media: del social media manager al community manager.

4.2.3. Plataformes i tipologia de XXSS.

4.2.4. Calendari editorial.

5. Creació i generació de contingut en XXSS.

5.1. Storytelling.

6. Social media advertising.

7. Control, medició i optimització.

8. Tendències en comunicació digital i social media.

 

Sistema d'avaluació


El sistema d'avaluació es divideix en activitats d'avaluació continuada (60%) i un examen final (40%).

Resum del sistema d'avaluació:

Sistema Percentatge
Activitats individuals. Casos 10%
Activitats grupals. Casos 10%
Exposicions estratègia SM 15%
Projecte grupal. Estrategia SM 25%
Examen final 40%

Bibliografia


Bàsic

Deighton, John & Kornfeld, Leora (2006) "Case study: United Breaks Guitars". Harvard Business Publishing

Gladwell, Malcolm (2002) "The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference". Back Bay Books (January 7, 2002)

Complementary

Christakis, Nicholas A. & Fowler, James H. (2011) "Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives -- How Your Friends' Friends' Friends Affect Everything You Feel, Think, and Do". Back Bay Books; Reprint edition (January 12, 2011)

Universitat de Barcelona. (2012). “Llibre blanc de les xarxes socials de la Universitat de Barcelona”. [Internet]. Disponible a: http://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/noticies/llibre_blanc_UB.pdf

David S. White and Alison Le Cornu (2011). Visitors and Residents: A new typology for online engagement. First Monday, Volume 16, Number 9 - 5 September 2011 http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/3171/3049

McGruer, D. Dynamic Digital Marketing: Master the World of Online and Social Media Marketing to Grow Your Business. Wiley

Dodson, I. (2016). The Art of digital marketing: The definitive guide to creating strategic, targeted and measurable online compaigns. New Jersey: Wiley.

Williams, J. (2016). Social media: Marketing strategies for rapid growth using Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Pinterest & Youtube. Wrocław: Amazon.