Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Alex Araujo Batlle

Idiomes d'impartició


 • Català

Les presentacions i les classes són en català. Els materials de suport, casos o activitats, poden estar en català, castellà o alglès.

Competències


Competències bàsiques
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • CE13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

Descripció


Al finalitzar l’assignatura, l’estudiant serà capaç de:

 • Identificar i conèixer els diferents elements que cal tenir en compte a l’hora d'implementar un projecte web.
 • Conèixer les possibilitats de les diferents plataformes digitals actuals segons els seus usos així com la relació entre els diferents elements que n’optimitzen el seu ús en base a una finalitat determinada.
 • Instal·lar, configurar i gestionar una plataforma web, tant pel que fa al l’ús d’aquells elements propis de cada gestor de continguts com de la capacitat per editar elements usant codi.

 

Continguts


Tema 1. Fonaments de la web i llenguatges de marcatge

 • Protocols i tecnologies de la WWW.
 • Webs estàtiques i webs dinàmiques. Característiques i llenguatges.
 • Introducció als llenguatges de marcatge. HTML i CSS.
 • Els elements principals d’un projecte web. Infraestructures i identificació.
 • Allotjaments web. Característiques .
 • Els Dominis. Característiques.

Tema 2. El projecte web. UCD

 • El disseny centrat en l’usuari (UCD).
 • Definició de necessitats i objectius del web.
 • Detecció de funcionalitats i continguts.
 • Estructura de la informació.
 • Disseny visual i d’interacció.

Tema 3. El projecte web. Wordpress

 • Introducció als gestors de contingut Opensource.
 • Configuracions generals.
 • Els continguts. Pàgines, entrades i menús.
 • Les funcionalitats. extensions principals.
 • Integracions verticals. Woocommerce.
 • Les plantilles i els ginys. Finestres a Wordpress.

Tema 4. El projecte web. Avaluació i rendiment

 • L’usabilitat. Característiques i principis.
 • L’accessibilitat. Característiques i principis.
 • El disseny responsive. Mobilitat i multiplataforma.
 • Introducció al SEO.
 • Eines d’avaluació i rendiment.

Sistema d'avaluació


Proves presencials escrites (40%)

 • 20% SE4. Part HTML & CSS
 • 20% SE4. Part Web & CMS

Activitats d’avaluació continuada (60%)

 • 40% SE1 + SE2 Projecte Web 
 • 20% SE1 + SE2 Activitats HTML & CSS

NOTA:

 • Cal que la nota resultant de les proves presencials escrites sigui igual o superior al cinc per poder fer mitjana amb l'avaluació continuada. (Cal que la nota mínima de cadascuna de les dues proves presencials escrites sigui de 4 per poder fer mitja entre elles).
 • Al període de recuperació només es podrà recuperar el 40% corresponent a les proves presencials escrites. Les activitats de l'avaluació continuada no són recuperables.

Bibliografia


Bàsic

Andy Williams (2019). "Wordpress for Beginners: A Visual Step-by-Step Guide to Creating your Own Wordpress Site in Record Time, Starting from Zero!" Ed. CreateSpace Independent Publishing Platform

Steve Krug (2015) "Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability". ADDISON WESLEY LONGMAN INC DIV PEARSON SUITE 300

Complementary

Fernández Casado P.E. (2020). Usabilidad Web. Teoría y uso: 1. Ed. American Book Group-RaMa. ISBN-13: ‎ 978-1681656953