Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Carles García López
Alex Araujo Batlle 
Miquel Carabaño 

Idiomes d'impartició


 • Català

Idiomes

 • Idioma de les classes:Català
 • Recursos:Català, Castellà i Anglès
 • Exàmens:Català (o Castellà si és necessari en casos concrets)

Competències


Competències bàsiques
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • CE9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • CE10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • CE13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

 • CE14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

 • CE15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

 • CE3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Aquesta assignatura dona continuïtat a la línia establerta a la matèria de comunitats digitals optimitzant una pàgina web i posicionant-la de manera orgànica. A través d'un projecte teòric i pràctic l'estudiant aprendrà a optimitzar la web segons els seus usuaris.

Continguts


Tema 1. Analítica web

 • Perquè és important l'analítica web
 • Introducció a GA: Com funciona Google Analytics (GA4)
 • Introducció a GA: campanyes i objectius
 • Introducció a GA: informes i reports

Tema 2. SEO

 • Introducció al SEO
 • Keyword research i eines
 • SEO onpage
 • SEO offpage
 • Eines de seguiment

Tema 3. UX

 • Què és l'experiència d'usuari?
 • Com pot afectar la UX al SEO

Sistema d'avaluació


Es combina l'avaluació contínua i un examen presencial.

Resum del sistema d'avaluació:

 • Activitats individuals (AI): 20% de la nota (SE1)
 • Treball grupal (TG): 40% de la nota (SE2)
 • Examen final (EX): 30% de la nota (SE4)
 • Prova de seguiment (PS): 10% de la nota

Per poder fer mitjana, s'haurà d'aprovar l'examen una nota mínima de 5,0.

Avaluació continuada:

Si nota examen final 5:

Nota final = 20% AI + 40% TG + 30% EX + 10% PS

Si nota examen final <5:

Nota final = Nota examen final

Després de recuperació:

Si nota examen recuperació 5:

Nota final = 20% AI + 40% TG + 30% EX (recuperació) + 10% PS

Si nota examen recuperació<5:

Nota final = Nota examen recuperació

No es poden recuperar les notes de les activitats individuals, treball grupal i de la prova de seguiment.

Bibliografia


Bàsic

Fishkin, Rand. i Hogenhaven, Thomas. Inbound Marketing and SEO: Insights from the Moz Blog. ISBN: 9781118551554

Krug, Steve. (2014). Don’t make me think revisited: A common sense approach to web and mobile usability . Berkeley.

Maciá Domene, Fernando (2015). SEO. Técnicas Avanzadas (Social Media)

ISBN: 9788441537309

Morville, Peter., Rosenfeld, Louis, & Arango, José. (2015). Information Architecture: for the Web and Beyond.

Weinschenk, Susanne. (2011). 100 things every designer needs to know about people. Pearson Education.

Complementary

Baxter, Kathy, Courage, Catherine, & Caine, Kelly (2015). Understanding your users: A practical guide to user research methods. Morgan Kaufmann.

Codina, Lluís i Marcos, Mari-Carmen.  (2005). Posicionamiento web: conceptos y herramientas. El profesional de la información, v. 14, n. 2, marzo-abril http://www.mcmarcos.com/pdf/2005_posicionamiento-epi-maq.pdf

Davis, Yvettee. (2011). Google Secrets (Vol. 144). John Wiley & Sons.

Davis, Yvettee. (2011). Google Secrets (Vol. 144). John Wiley & Sons.

Goodman, Elisabeth, Kuniavsky, Mike, & Moed, Andrea (2012). Observing the user experience: A practitioner's guide to user research. Elsevier.

Gothelf, Jeff, Seiden, Joshua, & Ries, Eric (2017). Lean UX: cómo aplicar los principios Lean a la mejora de la experiencia de usuario. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA.

Hall, Erika (2013). Just enough research. New York: A Book Apart.

Klein, Laura (2013). UX for lean startups: Faster, smarter user experience research and design. " O'Reilly Media, Inc.".

Knapp, Jake, Zeratsky, John, & Kowitz, Braden (2016). Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days. Simon and Schuster.

Lazar, Jonathan, Feng, Jinjuan Heidi., & Hochheiser, Harry (2017). Research methods in human-computer interaction. Morgan Kaufmann

Oates, Briony J. (2005). Researching information systems and computing. Sage.

Plaza, Beatriz. (2011). Advanced Web Metrics with Google Analytics, Koros Press Limited

Preece, Jenny, Rogers, Yvonnee., & Sharp, Helen (2015). Interaction design: beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons.

Rosenfeld, Louis., & Morville, Peter. (2002). Information architecture for the world wide web. " O'Reilly Media, Inc.".

Sanagustín, Eva (2013). Marketing de contenidos. Anaya multimedia.

Scolari, Carlos A. (2018). Las leyes de la interfaz: Diseño, ecología evolución, tecnología. Editorial GEDISA.

Spencer, Donna. (2010). A practical guide to information architecture(Vol. 1). Penarth: Five Simple Steps.

W3C. Complete List of Web Accessibility Evaluation Tools http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete

W3C. The W3C QA Toolbox - Validators, checkers and other tools for Webmasters and Web Developers. http://www.w3.org/QA/Tools/

Young, Indie. (2008). Mental models: aligning design strategy with human behavior. Rosenfeld Media.