Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Virginia Espinosa Duró

Competències


Competències específiques
  • E16_Tenir coneixements bàsics de les tecnologies medioambientals i sostenibilitat

     

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

     

Descripció


L'Assignatura de Sostenibilitat, aborda bastament les àrees social, econòmica i mediambiental a partir de la Revolució Industrial fins l’actualitat des de les diferents disciplines que determinen l'experiència humana (sociologia, economia, política, tecnologia i filosofia) amb el propòsit d’analitzar i diagnosticar desencerts en aquest camp i proporcionar una base de discussió per tal de proposar solucions en cadascuna d’aquestes tres dimensions que engloba la sostenibilitat.

En una segona fase, es cristal·litzaran les solucions en accions i directrius concretes emmarcades en un nou paradigma per promoure i assegurar el desenvolupament sostenible de les generacions presents i futures.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


-RA1: Detectar, analitzar, modelitzar, prendre decisions i resoldre problemes en els àmbits social, econòmic  i ambiental.

-RA2: Conèixer i utilitzar les eines i tecnologies per intervenir en la direcció de la sostenibilitat.

-RA3: Conèixer i utilitzar les eines i tecnologies més sostenibles.

-RA4: Desenvolupar una tecnologia respectuosa amb l'entorn i integrar-la en els treballs de l'enginyeria.

-RA5: Conèixer les diferents tecnologies mediambientals i sostenibilistes i aplicar-les en l'enginyeria.

Metodologia de treball


L'assignatura consta de 6 hores setmanals: 4 de teoria amb el grup gran i 2 de pràctiques en clau més participativa; aquestes últimes seran d’assistència obligatòria com a condició necessària per poder ser avaluat de les mateixes.

El treball a l'aula amb el grup gran es basarà en classes de teoria de naturalesa expositiva on la professora explicarà els conceptes de teoria, acompanyats de múltiples exemples.

A les sessions amb el grup petit, es proposarà una experimentació tant individual com col·lectiva, per contextualitzar i per obrir també l’espectre dels temes tractats a les sessions de teoria  a partir de la generació d’espais de debat inter i intragrup, visionat de material audiovisual, plantejament d'exercicis  i tractament d'un nombre elevat de casos d'estudi.

Es proposaran també activitats addicionals d'aprenentatge, com p.e, les lectures dirigides, visualització de material audiovisual i/o la realització de comentaris tipus assaig-dissertació per tal de facilitar l'assoliment dels objectius de l'assignatura.

Els apunts lliurats en pdf responen a diapositives en PPT que s’utilitzen com a fil argumental de les sessions teòriques. No són per tant autocontinguts i caldrà conseqüentment, que l’estudiant els acabi de completar a classe amb la informació, exercicis i exemples de detall abordats en el transcurs de les diferents sessions expositives.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, les sessions teòriques s’impartiran en mode on-line. Pel que fa a les sessions de pràctiques a l’espai innolab, si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Continguts


1 INTRODUCCIÓ A LA SOSTENIBILITAT.

1.1 Les tres dimensions de la Sostenibilitat.

1.2 Desenvolupament Sostenible. ODSs.

1.3 El paper de la Tecnologia.

2 EL PARADIGMA del s.XX. ESTAT DEL MÓN.

2.1 Context Socio-Econòmic:

2.1.1 Revolució Industrial. Desenvolupament Tecnològic.

2.1.2 Societat del Benestar. Indicadors.

2.1.3 Consumisme: Producte-Consumidor. Publicitat&Marketing. Recursos&Residus.

2.1.4 Globalització.

2.1.5 Població.

2.2 Escenari Mediambiental. Límits Planetaris:

2.2.1 Pèrdua de Biodiversitat.

2.2.2 Contaminació: Agents Químics. Radioactivitat.

2.2.3 Reducció de la Capa d’O3.

2.2.4 Canvi Climàtic.

3 s.XXI: PARADIGMA SOSTENIBILISTA

3.1 Nous Indicadors.

3.2 Models Econòmics i Socials.

3.3 Model de Gestió de Recursos.

3.4 Individu. New Consumer.

3.5 Rethinking Science & Engineering.

3.5.1 Límits Ètics.

3.5.2 Metodologia: Sistèmica i Complexitat.

3.5.3 Green Engineering.

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats, es realitzaran les següents activitats d'aprenentatge de caràcter avaluatiu:

ACTIVITAT 1: TREBALL TEMÀTIC (25%):

[Relacionada amb les Competències CT2 i CE16; Evidència dels Resultats d’Aprenentatge RA2, RA3 i RA4].

El Treball consistirà en l'elaboració d'un Informe en grups i posterior exposició pública individual, sobre un tema relatiu a l'àmbit de l'assignatura proposat per la professora a l’inici de curs.

El treball constarà d’un informe, acompanyat d’una presentació en PPT i la corresponent explicació i defensa pública davant dels companys de classe. Els dies de les presentacions seran d'obligada assistència i estaran definits una vegada completades el conjunt d’assignacions.

ACTIVITAT 2: ESTUDI DE CASOS I DEBATS (25%):

[Relacionada amb les Competències CT2 i CE16; Evidència dels Resultats d’Aprenentatge RA1 i RA5].

Generació d’espais de reflexió i estudi de casos, que culminen en debats posteriors sobre temes per comprendre:

  • La complexitat i la interrelació entre els  fenòmens econòmics, socials i mediambientals de la societat del benestar, de les emergents i de les en vies de desenvolupament.
  • El fenomen de la Globalització i els seus agents directes i indirectes.
  • Racionalitzar i reinterpretar la tècnica, la tecnologia en un nou context de naturalesa sostenibilista.

L'assistència, la participació, l'actitud, les intervencions i el desenvolupament de les qüestions prèvies i/o posteriors dels alumnes en els debats, així com la consistència discursiva en clau sostenibilista, contribueixen a avaluar aquesta activitat.

ACTIVITAT 3 i 4: EXAMENS PARCIALS 1 I 2 (25%x2 =50%):

[Les dues activitats estan relacionades amb la Competència CE16; L’activitat 3 és evidència dels Resultats d’Aprenentatge RA1 i RA5 mentre que la 4, ho és dels Resultat d’aprenentatge RA1 i RA3].

La tipologia dels dos exàmens consta de dues parts:

• Una primera part que comptabilitza el 40% de l'examen i que correspon a un Test que consta de 20 preguntes de naturalesa teòrica i / o relacional i quatre possibles respostes amb una única possible solució correcta.

• La segona part comptabilitza el 60% de l'examen i correspon a el desenvolupament d'una qüestió teòrico-relacional amb limitació d'espai per respondre.

Caldrà una nota mínima de 3 a la primera part de test de l'examen per poder optar a ser avaluat de la segona part de l'examen. En el cas de no superar la nota mínima del test estipulada, la nota de l'examen corresponent, correspondrà a la nota del test obtinguda.

Sistema d'avaluació


La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables mencionades, com es concreta a continuació:

EXAMEN PARCIAL 1 (25%) + EXAMEN PARCIAL 2 (25%) + TREBALL TEMÀTIC (25%) + ESTUDI DE CASOS I DEBATS (25%)

Caldrà obtenir una nota mínima de 3 en les dues proves escrites, per poder optar a aplicar la ponderació corresponent.

Si la mitjana resultant de l'assignatura és inferior a 5, s'activarà el mecanisme de recuperació de la component de teoria, que consistirà en la resolució d'un Examen de Recuperació de la component de teoria i que comptabilitzarà el 50% del còmput total de la mateixa. En cas de superar el global de l'assignatura sota aquest segon supòsit, la nota final de l'assignatura restarà acotada a 5.

Bibliografia


Bàsic

ESPINOSA DURÓ, Virginia. Apunts Blocs 1 i 2 de Sostenibilitat. Publicació Interna Tecnocampus. Edició 2020.

CARAVAGNO E, i CURIEL G., The Three Levels of Sustainability. Ed. Greehleaf Publishing. 2012. ISBN-13:978-1906093-68-6.

Complementary

McDONOUGH, W. i BRAUNGART, M., Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. Ed: Rodale Press. 2003. ISBN-13: 978-0865475878.

JONAS, HANS, El Principio de Responsabilidad. Ensayo de una Ética para la Civilización Tecnológica. Ed. Herder. 1991.

MacKAY, David JC., Sustainable Energy, Without the Hot Air. UIT Cambridge Ltd.. 2009. ISBN ISBN 978-1-906860-01-1.

TYLER MILLER G. Jr. Introducción a la Ciencia Ambiental: Desarrollo Sostenible de la Tierra. Un enfoque integrado. 5a Edició. Ed.International Thomson. 2002. ISBN:84-9732-053-0.