Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Andreu Comajuncosas Fortuño

Descripció


Introducció a la física general, fent èmfasi en aquells aspectes que puguin resultar més útils per a assignatures posteriors. Els continguts es complementen amb els de l'assignatura de Física 2.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial

Resultats d'aprenentatge


A nivell general, aquesta assignatura contribueix als següents resultats d'aprenentatge especificats per a la matèria a què pertany:

 • Entendre i utilitzar les lleis bàsiques de la mecànica.
 • Determinar l'estat d'equilibri d'un sòlid.
 • Comprendre els principis bàsics de l'electrostàtica.
 • Resoldre circuits de corrent continu.
 • Mesurar els valors de les magnituds elèctriques en un circuit de corrent continu.

A un nivell més concret, en acabar l’assignatura l’estudiant ha de ser capaç de:

 • RA1. Entendre i utilitzar les lleis bàsiques de la mecànica.
 • RA2. Comprendre els principis bàsics que regeixen l'equilibri mecànic en sòlids rígids i aplicar-los en problemes tècnics senzills.
 • RA3. Comprendre els principis bàsics de l'electromagnetisme. Analitzar els camps elèctrics i magnètics i aplicar-los a la resolució de circuits elèctrics.
 • RA4. Entendre i utilitzar els coneixements bàsics de la termodinàmica.
 • RA5. Prendre mesures experimentals.
 • RA6. Analitzar i discutir de manera crítica els resultats obtinguts.
 • RA7. Resoldre problemes relacionats amb els conceptes bàsics.

Metodologia de trabajo


L'assignatura combina classes presencials a l'aula en grup gran i classes pràctiques al laboratori en grup petit.

A l'aula s'aniran alternant l'exposició dels conceptes teòrics, la resolució d'exercicis i exemples d'aplicació per part del professor, i ocasionalment, la resolució col·laborativa i exposició a la pissarra d'algun exercici per part dels estudiants.

Al laboratori els estudiants, en grups de dos o tres, realitzaran experiments relacionats amb els continguts de l'assignatura.

Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a la resolució d'exercicis, elaboració d'informes de les pràctiques de laboratori i preparació de les proves escrites.

Continguts


  1. Introducció

Descripció

Sistema Internacional d'Unitats. Xifres significatives. Ordres de magnitud.

Operacions amb vectors.

Posició, desplaçament, velocitat i acceleració. Valors mitjans i valors instantanis.

Caiguda lliure. Velocitat relativa. Moviment de projectils. Acceleració tangencial i centrípeta.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Primera prova parcial.

 

 2. Força

Descripció

Lleis de Newton. Forces de contacte i a distància. Superposició.

Força normal. Força de fricció. Coeficients de fricció estàtica, cinètica i de rodolament. Forces de frenada, derrapant i amb ABS.

Pla inclinat. Molla. Tensió d'un cable. Força d'arrossegament. Velocitat límit.

Força centrípeta. Revolt peraltat i no peraltat.

Centre de masses.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Primera prova parcial.

 

 3. Energia

Descripció

Treball. Energia cinètica. Energia potencial gravitatòria i elàstica. Potència. Producte escalar.

Conservació de l'energia.

Conservació del moment lineal. Impuls d'una força.

Col·lisió elàstica i inelàstica. Coeficient de restitució.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Primera prova parcial.

 

 4. Rotació

Descripció

Desplaçament, velocitat i acceleració angulars.

Moment d'inèrcia. Energia cinètica de rotació. Teorema dels eixos paral·lels.

Parell de forces. Moment d'una força. Segona llei de Newton per a la rotació. Línia d'acció i braç de palanca. Politja. Rodolament sense lliscament i amb lliscament.

Producte vectorial. Conservació del moment angular. Impuls angular.

Giroscopi. Precessió i nutació.

Equilibri estàtic. Equilibri estable, inestable i neutre.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Segona prova parcial.

 

5. Ones

Descripció

Moviment harmònic simple. Molla i pèndol.

Oscil·lacions esmorteïdes i forçades. Ressonància.

Moviment ondulatori simple. Funció d'ona. Ona transversal i longitudinal. Ones sonores i en cordes. Ones circulars, lineals, esfèriques i planes.

Velocitat. Energia. Intensitat. Decibels.

Coeficients de reflexió i transmissió. Refracció. Difracció. Efecte Doppler. Ones de xoc.

Superposició d'ones. Interferència constructiva i destructiva. Pulsacions.

Ones estacionàries. To i timbre. Anàlisi i síntesi harmòniques.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Segona prova parcial.

 

Activitats d'aprenentatge


1. Pràctiques de laboratori

Descripció general

Mesures i observació de diversos experiments al laboratori de Física.

Material de suport

Guions de les pràctiques proporcionats pel professor.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Càlculs previs quan sigui necessari.

Informe de cada pràctica amb els resultats de les mesures i les conclusions de l'estudiant.

La qualificació de les pràctiques representarà un 30% de la nota del curs.

Objectius específics

Realitzar càlculs teòrics i prendre diverses mesures per a la seva comprovació experimental.

Tractar les mesures experimentals: càlcul d'errors i interpretació de les representacions gràfiques. Extreure conclusions de les mateixes.

 

2. Resolució d'exercicis

Descripció general

Caldrà resoldre alguns dels exercicis proposats.

Material de suport

Col·lecció d'exercicis.

Apunts, llibres i altre material de suport.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Generalment aquests exercicis s’hauran de resoldre fora de l’aula. Algun d’ells serà resolt pels estudiants dins de l’aula, de forma col·laborativa en grups de dos o tres estudiants, i exposat a la pissarra.

Aquesta activitat no contribuirà directament a la nota del curs. Tanmateix, la seva realització serà molt útil per a la preparació de les proves escrites.

Objectius específics

Resoldre exercicis relacionats amb els continguts de l'assignatura.

 

3. Primera prova parcial

Descripció general

Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats a la primera meitat del curs.

Material de suport

Enunciat de la prova.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Resolució de la prova.

La qualificació representarà el 35% de la nota del curs.

Objectius específics

Resoldre exercicis i explicar conceptes teòrics corresponents a la primera meitat de l'assignatura.

 

4. Segona prova parcial

Descripció general

Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats a la segona meitat del curs.

Material de suport

Enunciat de la prova.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Resolució de la prova.

La qualificació representarà el 35% de la nota del curs.   

Objectius específics

Resoldre exercicis i explicar conceptes teòrics corresponents a la segona meitat de l'assignatura.

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables:

Primera prova parcial: 35%

Segona prova parcial: 35%

Pràctiques de laboratori: 30%

Examen de recuperació: 70%

Hi haurà una primera prova parcial a meitat de curs i una segona prova parcial a final de curs.

Per als estudiants que no superin l’avaluació durant el curs, es mantindrà el 30% de la qualificació de pràctiques, i es farà un examen de recuperació global que valdrà el 70% de la nota.

L’examen de recuperació podrà servir per a aprovar l’assignatura amb un 5 de nota final, però no per a obtenir una nota superior a 5.

Bibliografia


Bàsic

Tipler, Mosca. Física per a la Ciència i la Tecnologia. Reverté.

Monté, Paul, Fàbregas. Pràctiques de Física 1. ESUP Tecnocampus.

Complementary

Sears, Zemansky. Física Universitària. Pearson.

Serway, Jewet. Física para ciencias e ingenierías. Thomson.

Hayt, Kemmerly. Análisis de Circuitos en Ingeniería. McGraw Hill.