Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Virginia Espinosa Duro

Idiomes d'impartició


  • Català

Tant la impartició de l'assignatura com el material de suport docent es donarà en anglès. Pel que fa a la interlocució, es podran formular preguntes en qualsevol dels tres idiomes co-oficials i es respondran en el mateix idioma que s'han formulat, de cara a facilitar la comprensió de l'estudiantat. 

Pel que fa a les activitats d’avaluació, es formularan en anglès i caldrà donar resposta també a les mateixes, fent us de la tercera llengua.

Competències


Competències específiques
  • CE23: Conèixer les aplicacions de la instrumentació electrònica.

  • CE24: Capacitar per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

Competències transversals
  • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


L’assignatura d’Instrumentació forma part de la matèria de Sistemes Electrònics Analògics (#), que s'imparteix íntegrament al llarg dels tres trimestres de tercer curs del Grau.

En aquesta assignatura es fa ús de les diferents tècniques d’anàlisi i disseny  electrònic analògic (-i digital en segon terme-), introduïdes en les assignatures prèvies d’electrònica del grau (Electrònica Analògica I &II i Electrònica Digital II principalment) per tal de poder adquirir i processar dades sobre magnituds físico-químiques, dissenyant i comprenent d'aquesta manera els principis fonamentals dels Sistemes d'Adquisició de Dades (DAQs).

(#): De cara a matricular l’assignatura, es recomana encaridament la matriculació prèvia de les dues assignatures que completen la matèria de Sistemes Electrònics Analògics (Electrònica Analògica I i II), així com la superació en especial de l’assignatura Electrònica Analògica II, de segon trimestre.  

Continguts


1 SISTEMES d’INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA.

1.1 Introducció i Paràmetres:

1.2 Ampla de Banda. Producte GBW. 

2 SENSORS I CONDICIONAMENT del SENYAL.

2.1 Introducció. Terminologia, característiques i classificació.

2.2 Sensor Hall.

2.3 Sensors Optoelectrònics.

2.4 Sensors de Temperatura.

2.5 Galgues Extensiomètriques.

3. CONDICIONAMENT del SENYAL: Circuits Específics.

3.1 Pont de Wheatstone.

3.2 Amplificador diferencial. CMRR.                                                                                                          

3.3 Amplificador d’Instrumentació: Circuits discrets i integrats.                                                                                                                  

4. SISTEMES D’ADQUISICIÓ DE DADES (DAQs).

4.1 Introducció als DAQs.                                                         

   4.1.1 Diagrama de Blocs i Terminologia.

   4.1.2 Teoria del Mostreig.         

4.2 Digitalització:

   4.2.1 Sample&Hold.

   4.2.2 Conversió Analògica-Digital               

4.3 Implementació de DAQs: Arquitectures, condicions i criteris de disseny.

Sistema d'avaluació


La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables, com es concreta a continuació:

EXAMEN PARCIAL 1 (30%) + EXAMEN PARCIAL 2 (35%) + PRÀCTIQUES (20%) + PROBLEMES (15%)

Caldrà obtenir una nota mínima de 3 en les dues proves escrites, per poder optar a aplicar la ponderació corresponent.

En el cas de no assolir la nota mínima en cadascun dels exàmens parcials, la nota global de l’assignatura restarà acotada a 4,5 en aquesta primera fase d’avaluació contínua.

Si es dona el supòsit anterior o bé, si la mitjana resultant de l'assignatura resulta inferior a 5 aplicant la ponderació indicada, es mantindran el 20% de la qualificació de pràctiques i el 15% de la qualificació obtinguda en la component de problemes i s'activarà paral·lelament un mecanisme de recuperació de les activitats corresponents als exàmens parcials, que consistirà en la resolució d'un Examen de Recuperació i que comptabilitzarà el 65% del còmput total de l'assignatura, en substitució dels dos exàmens parcials. Pràctiques i problemes no es recuperen.

En cas de superar el global de l'assignatura sota aquest segon supòsit (recuperació), la nota final de l'assignatura restarà acotada a 5.

Bibliografia


Bàsic

PALLÀS ARENY, Ramon, Sensores y Acondicionadores de Señal. 4ª Edición. 2005. ISBN 9788426713445.

ESPINOSA DURÓ, Virginia. Apunts de Sensors i Condicionament del Senyal: Notes de classe. Col·lecció de problemes. Dossier de pràctiques. Publicació Interna. Centre Universitari Tecnocampus (upf). Edició 2023.

Complementary

PÉREZ GARCIA, et al., Instrumentación Electrónica.  Ed. Thomson. Paraninfo. 2004. ISBN 84-9732-166-9.