Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Marcos Faúndez Zanuy

Idiomes d'impartició


  • Català

Aquesta assignatura ha estat matriculada amb èxit per una sèrie d'estudiants estrangers, la majoria d'ells d'Itàlia. Les classes s'imparteixen en català i s'espera que els estudiants assoleixin una comprensió bàsica del català parlat. Tanmateix, els exàmens i els informes pràctics es poden redactar en castellà o anglès. Les preguntes públiques a l'aula, i les privades al professor, també es poden plantejar en castellà o anglès.

Competències


Competències específiques
  • CE11: Coneixements dels fonaments de l'electrònica.

Descripció


Introducció a l’Electrònica, partint de l’estructura general d’un sistema electrònic a nivell de blocs.

Com a exemple, s’estudia el bloc amplificador, que és el més important i habitual en els sistemes electrònics.

Es presenten també els components amb què es construeixen els sistemes electrònics, estudiant amb més detall els díodes i els transistors bipolars.

Aquesta assignatura es fonamenta en l'assignatura de sistemes elèctrics. En assignatures posteriors s’estudiaran altres blocs i altres components.

Continguts


1. Sistemes electrònics.

Descripció

Senyals i sistemes. Magnituds analògiques i digitals.

Diagrames de blocs. Amplificadors i filtres. Components.

Sistemes de mesura i sistemes de control.

Distorsió i soroll.

Tecnologies per al disseny electrònic.

Mesura, sensors i actuadors.

Activitats vinculades

Primera prova parcial.

Resolució d’exercicis.

Pràctiques de laboratori.

 

2. Components.

Descripció

Panoràmica dels components electrònics.

Díodes. Díodes Zener. Models aproximats i càlcul de circuits.

Càlculs gràfics amb rectes de càrrega.

Circuits rectificadors. Multiplicador de tensió. Demodulador AM. Circuits retalladors. Protector d’un circuit inductiu.

Transistors. Corbes característiques.

Circuits de polarització.

Circuits amplificadors.

Guanys de tensió, corrent i potència.

Resistències d'entrada i sortida.

Paràmetres h en petit senyal.

Activitats vinculades

Primera prova parcial.

Segona prova parcial.

Resolució d’exercicis.

Pràctiques de laboratori.

 

3. Amplificadors.

Descripció

Amplificadors mecànics i electrònics.

Guanys de tensió, corrent i potència.

Resistències d'entrada i sortida.

Circuit equivalent.

Adaptació d’impedàncies.

Resposta en freqüència. Diagrames de Bode. Ample de banda.

Relació senyal/soroll.

Amplificadors en cascada.

Amplificadors operacionals. Model ideal, Paràmetres reals.

Realimentació negativa.

Amplificadors inversor, no inversor, seguidor, sumador, restador, diferencial, integrador, diferenciador.

Realimentació positiva.

Activitats vinculades

Segona prova parcial.

Resolució d’exercicis.

Pràctiques de laboratori.

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables:

Primera prova parcial: 35%

Segona prova parcial: 35%

Pràctiques de laboratori: 30%

Examen de recuperació: 70%

Hi haurà una primera prova parcial a meitat de curs i una segona prova parcial a final de curs.

Per als estudiants que no superin l’avaluació durant el curs, es mantindrà el 30% de la qualificació de pràctiques, i es farà un examen de recuperació global que valdrà el 70% de la nota.

L’examen de recuperació podrà servir per a aprovar l’assignatura amb un 5 de nota final, però no per a obtenir una nota superior a 5. Les activitats de laboratori no són recuperables.

Bibliografia


Bàsic

Storey. Electrónica, de los sistemas a los componentes. Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-62572-5.

Electronics, principles and applications, 9th edition, Charles A. Schuler, McGraw Hill 2019

Complementary

Savant, Roden, Carpenter. Diseño electrónico, circuitos y sistemas. Addison-Wesley, 1992. ISBN 0-201-62925-9.

Cogdell. Fundamentos de electrónica. Pearson, 2000. ISBN 978-968-444-470-6.

Malvino. Principios de electrónica. McGraw-Hill, 1994. ISBN 84-481-1999-1.

Hambley. Electrónica. Pearson, 2001. ISBN 84-205-2999-0.

Quintáns Graña, Camilo "Simulación de circuitos electrónicos con ORCAD PSPICE. 2a Edición Editorial Marcombo 2022