Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Moisès Burset Albareda

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències bàsiques
  • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

     

Competències específiques
  • E1_Capacitar per a la resolució dels problemes matemàtics que es puguin plantejar en la enginyeria. Capacitar per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; goemetria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

     

Descripció


Es tracta d'un curs introductori d'àlgebra lineal i càlcul diferencial amb el propòsit d'anivellar els coneixements matemàtics dels estudiants i assentar una base metodològica ferma per a desenvolupar els càlculs necessaris en una enginyeria.

Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i de l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial, si fos necessaria.


 

Continguts


Tema 1: Espais vectorials
  Sistemes de coordenades
  Espai vectorial euclidià
  Generalització del concepte de vector
  Dependència lineal de vectors. Bases
  Valors i vectors propis d’una matriu quadrada

Tema 2: Sistemes d'equacions lineals
  Operacions amb matrius
  Metode de Gauss i Gauss-Jordan
  Definició i propietats dels determinants
  Regla de Cramer

Tema 3: Funcions reals
  Definició i gràfica
  Transformació de funcions
  Exemples de funcions
  Límit d’una funció
  Continuïtat d'una funció

Tema 4: Derivació de funcions reals
  Definicio de derivada
  Regles bàsiques de derivació
  Conceptes associats a la segona derivada
  Formes indeterminades de límits (Regla de l'Hôpital)

Tema 5: Successions i sèries
  Concepte de successió
  Límit d'una successió
  Sèries
  Sèries de potències
  Aproximació polinòmica de funcions
 

Sistema d'avaluació


-Primer examen (parcial) individual: 35%
-Segon examen (final) individual: 35%
-Preguntes individuals a classe: 30%

Si a l'examen parcial (àlgebra) la nota ha estat igual o superior a 4 es podrà triar fer tot l'examen final o només la segona part (anàlisi). Si la nota del primer parcial ha estat inferior a 4 l'examen final suposarà un 70% de la nota i s'avaluarà l'assignatura completa.

Durant totes les classes es realitzaran i s'avaluaran preguntes individuals (minim 2 per alumne) que representaran el 30% de la nota final (tipus examen oral)

Si a l'examen final la nota no és superior a 4 caldrà anar a l'examen de recuperació.

La nota màxima que es podrà obtenir a l'examen de recuperació serà de 8.
 

Bibliografia


Bàsic

Apunts de l'assignatura (disponibles al campus virtual)

Steiner, Erich. Matematicas para las ciencias aplicadas. Ed. Reverté (Barcelona, 2003) ISBN: 84-291-5159-1

Complementary

M. Krasnov et al. Curso de matemáticas superiores para ingenieros. Ed. Mir. (1990)

Lay, David C; Murrieta Murrieta, Jesús Elmer. Algebra lineal y sus aplicaciones. Ed. Pearson (3a ed), 2007. (https://dokumen.tips/download/link/algebra-lineal-y-sus-aplicaciones-3ra-edicion-david-c-lay-56327c66f18ec.html)