Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Joan Ramon Gomà Ayats

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències bàsiques
  • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

     

Competències específiques
  • Aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

     

Descripció


L’assignatura pretén que els estudiants entenguin l’estat intern dels sòlids reals sotmesos a càrregues externes que queda determinat per l’estat de tensió i l’ estat de deformació.

En cassos estàtics de materials isòtrops, geometries i càrregues externes senzilles, els alumnes aprendran a emprar solucions simplificades de les equacions que relacionen les càrregues amb l’estat del sòlid suposant que abans d’aplicar les càrregues externes la tensió interna fos nul·la a tot arreu.

En cassos complexes, els alumnes entendran cóm es pot fer servir el mètode dels elements finits per obtenir una solució aproximada del problema.

Un cop determinats els estats de tensió i deformació, els alumnes aprendran a fer servir els criteris de fallada i de fatiga per determinar si el sòlid és capaç de suportar les càrregues externes i també aprendran a obtenir els desplaçaments per verificar que la forma final de sòlid segueix complint amb les dimensions necessàries per funcionar.

Els alumnes entendran les implicacions dels problemes dinàmics de vibracions, ones elàstiques i viscoelasticitat.

 

 

Continguts


1. Teoria de la Elasticitat.

1.1  Condició d'equilibri d'un sòlid deformable.

1.2. L'estat de tensions: tensor tensió, vector tensió i les seves components intrínseques, tensions direccions principals.

1.3. L'estat de deformacions: camp de desplaçaments, tensor deformació, vector deformació i les seves components intrínseques, deformacions i direccions principals de deformació.

1.4. El problema elàstic. Equacions d'equilibri, relacions constitutives, equacions de compatibilitat i relacions cinemàtiques.

1.5. Relació entre l'estat de tensions dels punts d'un sòlid amb les càrregues exteriors.

1.6. Relació entre l'estat de deformacions dels punts d'un sòlid amb al camp de desplaçaments.

1.7 Resolució del problema elàstic per estats de carregues i sòlids deformables senzills.

1.8. El mètode dels elements finits.

1.9.Capacitat de càrrega d'un sòlid deformable segons criteris de fallida elàstica.

1.10. Problemes dinàmics. Viscoelàsticitat. Ones elèstiques. Modes propis.

Sistema d'avaluació


Es realitzarà un examen final, proves d’avaluació continuada i treballs pràctics.

La nota del curs es calcularà amb 0,3 Nota dels treballa pràctcs + 0,7 Màxim( nota avaluació continuada, nota examen final)

Es realitzarà un examen  extraordinari de recuperació de l'examen final

Bibliografia


Bàsic

Teoría de la elasticidad. Stephen P. Timoshenko. ISBN: 9788431402310

Resistencia de Materiales. StephenTimoshenko.