Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Klara Vékony

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

La llengua del curs és el castellà. Els apunts del curs estan escrits i les classes magistrals s'impartiran en castellà, però tots els treballs, informes, exàmens etc es poden presentar en qualsevol dels tres idiomes (català, castellà o anglès).

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi, que tingui com a base l'educació secundària general, i s'acostumi a trobar a un nivell que, si bé amb el suport de llibres de text avançats, inclogui també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

   

Competències específiques
 • Conèixer els fonaments dels sistemes màquines fluidomecàniques

Descripció


L'assignatura és una de les dues assignatures de la matèria d'Ingeniería Tèrmica i Fluids de tercer curs. Aquesta àrea té com objectiu presentar coneixements aplicats avançats i mètodes de disseny avançats per a resoldre diversos problemes reals d'aquestes dues assignatures. L'assignatura d'Ingeniería de Fluids utilitza de forma important el coneixement més teòric i bàsic de l'assignatura de Térmodinàmica y Mecànica de Fluids, però  també es presenten coneixements més avançats, aplicables a situacions reals quan l'energia d'un fluid o el moviment d'un fluid juguen un paper important.  A l'assignatura a més dels coneixements avançats es presenten mètodes de disseny, dimensionat, procés de selecció i mètodes per a localitzar problemes en situacions reals.

Continguts


1. Fluxes exteriors i interiors

 • Resum de mecànica de fluids
 • Introducció a l'enginyeria de fluids
 • Aplicació de l'ecuació de Bernoulli en sistemes reals
 • Pèrdua de càrrega

2. Sistemes de transports de fluids

 • Elements de transport de fluids
 • Mètodes de disseny de sistemes
 • Canals oberts
 • Salt hidràulic
 • Fenòmens en sistemes de fluids

3. Interacció entre fluid i sòlid

 • Força de raig
 • Arrosegament

4. Mesurament de fluxe

5. Màquines hidràuliques

 • Definició y classificació de les màquinas hidràuliques
 • Triàngle de velocitats
 • Turbina Kaplan, Pelton i Francis
 • Turbines d'aire
 • Bombes i ventiladors

Sistema d'avaluació


El pes avaluatiu dels diferents conceptes que intervenen en la qualificació de l'assignatura són:

- E1: Examen del primer parcial (30%)

- E2: Examen del segon parcial (30%)

- P2, P4, P6, P9 y P10: Informes de pràctiques (5 x 6% = 30%)

- P3, P5, P7 y P8: Proves de pràctiques (4 x 2,5% = 10%)

Nota de pràctica (PR) = 0,75 x (P2 + P4 + P6 + P9 + P10)/5 + 0,25 x (P3 + P5 + P7 + P8)/4

Cada estudiant ha d'obtenir un mínim del 40% de la nota màxima de l'exàmen y un mínim del 40% de tots els informes y proves de pràctica, así

 • Si E1 < 4 y/o E2 < 4: Nota final = Minimum(E1, E2, PR)
 • Si PR < 4: Nota final = 0,3 x E1 + 0,3 x E2
 • Si E1 > 4, E2 > 4 y PR > 4: Nota final = 0,3 x E1 + 0,3 x E2 + 0,4 x PR

Recuperació

Las pràctiques no són recuperables.

Al final del semestre s'ofereix un exàmen de recuperació sempre que així ho indiqui la Direcció d’Estudis de l’Escola. La recuperació es farà en la data i lloc que fixi la Direcció d’Estudis de l’Escola. Durant l'examen de recuperació la nota máxima que es pot obtener és un 5 i es càlcula amb la següent fòrmula on ER és la nota de l'examen de recuperació. La nota màxima serà en tot cas un 5:

 • Si ER < 4 o PR < 4: Nota final = Minimum(ER, [0,6 x ER + 0,4 x PR])
 • Si ER > 4 y PR > 4: Nota final = Maximum(ER, [0,6 x ER + 0,4 x PR])

Bibliografia


Bàsic

Claudio Mateix, Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas

Hernán De Battista, Control de la calidad de potencia en sistemas de conversión de energía eólica, tesis de doctor, 2000

R. L. Mott. Mecánica de Fluidos. Pearson, 2006.

Complementary

S.L. Dixon, Fluid mechanics and thermodynamics of turbomachinery

http://www.mh-aerotools.de/airfoils/java/JavaFoil%20Users%20Guide.pdf

http://www.xflr5.com/docs/Acerca de XFLR5 V6.03.pdf

http://epanet.info/wp-content/uploads/2012/10/EPANET_Manual_Usuario.pdf

http://www.q-blade.org/#downloads

http://cfd.direct/openfoam/user-guide/

http://www.salome-platform.org/user-section/documentation/current-release

https://www.paraview.org/paraview-downloads/download.php?submit=Download&version=v5.3&type=data&os=all&downloadFile=ParaViewGuide-5.3.0.pdf