Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Klara Vékony

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

La llengua del curs és el castellà. Els apunts del curs estan escrits i les classes magistrals s'impartiran en castellà, però tots els treballs, informes, exàmens, etc es poden presentar en qualsevol dels tres idiomes (català, castellà o anglès).

Competències


Competències específiques
 • Aplicar l'enginyeria tèrmica

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment anglès, amb un nivell adequat de forma orial i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

   

Descripció


L'assignatura és una de les dues assignatures de la matèria d'Ingeniería Tèrmica i Fluids de tercer curs. Aquesta àrea té com objectiu presentar coneixements aplicats avançats i mètodes de disseny avançats per a resoldre diversos problemes reals d'aquestes dues assignatures. L'assignatura d'Ingeniería Tèrmica utilitza de forma important el coneixement més teòric i bàsic de l'assignatura de Térmodinàmica y Mecànica de Fluids, però també es presenten coneixements més avançats, aplicables a situacions reals quan l'energia tèrmica o la variació de temperatura juguen un paper important. A l'assignatura a més dels coneixements avançats es presenten mètodes de disseny, dimensionat, procés de selecció i mètodes per a localitzar problemes en situacions reals.

 

 

Continguts


1. Termodinàmica i transmissió de calor

 • Resum de termodinàmica
 • Introducció a l'enginyeria tèrmica
 • Transmissió de calor per conducció, convecció i radiació,

2. Bescanviadors de calor

 • Tipología i funcionament dels bescanviadors de calor
 • Mètodes de disseny de bescanviadors de calor

3. Simulació numérica de transmissió de calor i bescanviadors de calor

4. Màquines tèrmiques

 • Classificació i definició de les màquines tèrmiques
 • Cicles termodinàmics aplicats a les màquinas tèrmicas
 • Turbina de gas
 • Turbina de vapor
 • Motors de combustió interna, motor Stirling

5. Aplicació de l'energia tèrmica

 • Centrals tèrmiques
 • Centrals nuclears
 • Altres tipus d'aplicació de l'energia tèrmica

Sistema d'avaluació


El pes avaluatiu dels diferents conceptes que intervenen en la qualificació de l'assignatura són:

- E1: Examen del primer parcial (30%)

- E2: Examen del segon parcial (30%)

- P2, P3, P5, y P7: Informes de pràctiques (4 x 6,25% = 25%)

- P4, P5, P8, P9 y P10: Proves de pràctiques (5 x 3% = 15%)

Nota de pràctica (PR) = 0,625 x (P2+P3+P5+P7)/4 + 0,375 x (P4+P6+P8+P9+P10)/5

Cada estudiant ha d'obtenir un mínim del 40% de la nota màxima de l'exàmen i un mínim del 40% de tots els informes i proves de pràctica:

 • Si E1 < 4 y/o E2 < 4: Nota final = Minimum(E1, E2, PR)
 • Si PR < 4: Nota final = 0,3 x E1 + 0,3 x E2
 • Si E1 > 4, E2 > 4 y PR > 4: Nota final = 0,3 x E1 + 0,3 x E2 + 0,4 x PR

Recuperació

Las pràctiques no són recuperables.

Al final del semestre s'ofereix un exàmen de recuperació sempre que així ho indiqui la Direcció d’Estudis de l’Escola. La recuperació es farà en la data i lloc que fixi la Direcció d’Estudis de l’Escola. Durant l'examen de recuperació la nota máxima que es pot obtener és un 5 i es càlcula amb la següent fòrmula on ER és la nota de l'examen de recuperació. La nota màxima serà en tot cas un 5:

 • Si PR < 4: Nota final = Minimum(ER, [0,6 x ER + 0,4 x PR])
 • Si ER > 4 y PR > 4: Nota final = Maximum(ER, [0,6 x ER + 0,4 x PR])

Bibliografia


Bàsic

Y.A. Çengel. Transferencia de calor. McGraw Hill, 2004.

Caludio Mataix, Turbomáquinas Térmicas, Tercara Edición

Marta Munoz, Máquinas térmicas

http://cfd.direct/openfoam/user-guide/

Complementary

https://www.paraview.org/paraview-downloads/download.php?submit=Download&version=v5.3&type=data&os=all&downloadFile=ParaViewGuide-5.3.0.pdf

T. Sánchez Lencero, A. Muñoz Blanco - Turbomáquinas Térmicas

Ferziger, Computational methods for fluid dynamics, 3rd edition

Kuppan Thulukkanam, Heat exchanger design handbook

Stirling egnine design manual, NASA

http://www.salome-platform.org/user-section/documentation/current-release