Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Pablo Alberto Genovese

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • Tenir coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines

Descripció


L'assignatura Mecanismes i Màquines II, centrada en l'descripció, interpretació i càlcul d'accionaments i els seus elements auxiliars, completa la formació integral en el camp dels mecanismes i les màquines. La mateixa és un element clau per a la consolidació d'aprenentatges, ja que permet als / les estudiants aplicar en el disseny d'elements de màquines que s'ha treballat en altres assignatures. D'altra banda, és una font de coneixement teòric i aplicat clau per a la pràctica professional del / la enginyer / a mecànic / a pel que fa a el Disseny de Màquines.

Continguts


 1. ACCIONAMENTS
 • Equació de la dinàmica d'un sistema de transmissió
 • inèrcia equivalent
 • Accionaments de potència Parell d'arrencada
 • accionaments ràpids
 1. VOLANTS
 • Grau d'irregularitat de les màquines
 • Càlcul de l'volant d'inèrcia
 1. FREGAMENT A LES MÀQUINES
 • Efectes de la fricció en les màquines
 • Fregament en els enllaços
 • Fregament entre membres rígids
 • Fregament en un membre flexible
 • Descripció, anàlisi i càlcul d'embragatges i frens
 • Descripció, anàlisi i càlcul de corretges
 1. ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ FLEXIBLES
 • Descripció, anàlisi i càlcul de corretges dentades i cadenes
 • Selecció de components de mercat
 1. TRANSMISSIONS D'ENGRANATGES
 • Engranatges i trens d'engranatges
 • Teoria de l'engranatge
 • Geometria dels engranatges
 • Rodes cilíndriques rectes i helicoïdals
 • Engranatges cònics i hiperbòlics

Sistema d'avaluació


El càlcul per a la Nota Final (NF) de l'assignatura és:

NF = 0,35 Ex1 + 0,35 Ex2 + 0,1 Inf + 0,2 Pr

 • NF: Nota Final
 • Ex1: 1r Examen Parcial (35%).
 • Ex1: 2n Examen Parcial (35%).
 • Inf: Nota d'Informe de Treball (10%) = (INF1 + INF2 + INF3) / 3
 • Pr: Nota de Pràctiques (20%) = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5) / 5

Aclariments:

 • Nota mínima de cada un dels exàmens és 3,5. En el cas que alguna de les qualificacions de les activitats Ex1 i Ex2 estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.
 • Nota mínima de Pràctiques (Pr) és 4. En cas que la nota de Pràctiques estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.
 • Nota mínima d'Informe de Treball (Inf) és 4. En cas que la nota d'Informe de Treball estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.

Recuperació:

 • Es podran recuperar tots els actes avaluatius per separat (1r Examen Parcial, 2n Examen Parcial i Pràctiques).

Bibliografia


Bàsic

Genovese, Pablo A. (2020). Apuntes de Mecanismos y Máquinas II. Mataró: ESUPT Tecnocampus.

Uicker, Jr., John J., Pennock, Gordon R., & Shigley, Joseph E. (2017). Theory of Machines and Mechanisms. New York: Oxford University Press.

Complementary

Cardona Foix, Salvador, & Clos Costa, Daniel (2008). Teoría de máquinas. Barcelona: Edicions UPC.

Norton, Robert L. (2013). Diseño de Maquinaria. México D.F.: McGraw-Hill - Interamericana de Editores S.A. de C.V.

Riba Romeva, Carles (1999). Selecció de motors i transmisions en el projecte mecanic. Barcelona: CPDA-UPC.