Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Joan Ramon Gomà Ayats

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències bàsiques
  • B2-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Competències específiques
  • Conèixer els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat

Descripció


L'assignatura proporciona als estudiants un coneixement genèric dels diferents processos de conformació que permeten transformar les matèries primers en peces acabades d'acord amb les especificacions dels planols generats pels dissenyadors de màquines i mecanismes.

Els estudiants es capacitaran per tenir en compte les característiques d'aquests processos a l'hora de dissenyar peces i aprendran a dissenyar i docuemntar els processos de fabricació així com a calcular els paràmetres més rellevants de cada procés i a determinar els temps i els costos de fabricació.

 

Continguts


1. Introducció als Sistemes de Fabricació

1.1 Concepte de procés de fabricació. La seva situació a l'organizació de l'empresa.

1.2 Tipus de processos.

1.3 Tecnologies utilitzades en la fabricació de peçes.

1.4 Interrelacions entre producte, funció, forma, material i procés.

1.5 Evolució de la fabricació. Fàbrica convencional i Fàbrica del futur.

2. Obtenció de peces per emmotllament.

2.1 Obtenció de peces de fosa.

2.2 Obtenció de peces de plàstic.

2.3 Obtenció de peces per sinterització.

3. Conformació de peces per deformació plàstica

3.1 Obtenció de peces de forja.

3.2 Obtenció de peces d’extrusió.

3.3 Obtención de piezas de xapa.

3.4 Fabricació de tubs.

4. Obtención de piezas por tall de ferritxa

4.1 Les eines de tall.

4.2 Tornejament.

4.3 Fresat.

4.4 Foradament.

4.5 Rectificació.

5. Control numèric (NC) i fabricació assistida per ordenador (CAM)

5.1 Comparació de la màquina convencional amb la màquina amb control numèric.

5.2 Referències històriques. Evolució dels controls numèrics i conceptes.

5.3 Idees bàsiques de programació.

5.4 Sistemas CAM.

6. Altres processos de fabricació

6.1 Electroerosió de penetració.

6.2 Electroerosió de fil.

6.3 Erosió amb ultrasons.

6.4 Tall amb láser.

6.5 Tall amb doll d'aigua a pressió.

6.6 Fabricació aditiva. Fabricació ràpida de prototips.

Sistema d'avaluació


Es realitzarà un examen final, proves d’avaluació continuada i treballs pràctics.

La nota del curs es calcularà amb 0,3 Nota dels treballa pràctcs + 0,7 Màxim( nota avaluació continuada, nota examen final)..

Es realitzarà un examen extraordinari de recuperació de l'examen final.

 

Bibliografia


Bàsic

Rossi, Mario.. Estampado en frio de la chapa: estampas, matrices, punzones, prensas y máquinas. 9. Científico-Médica, 1971, 1971.

Río, Jesús del.. Conformación plástica de materiales metálicos en frío y en caliente: forja, laminación, estirado, estampación, extrusión, embutición. Dossat 2000, 2005. ISBN 84-9643-709-4..

Lasheras Esteban, José Mª.. Tecnología mecánica y metrotecnia.. San Sebastián: Editorial Donostiarra, S.A., 1997., ISBN 84-7063-089-X.

Michaeli, W.. Tecnología de los plásticos: libro de texto con preguntas. Hanser, DL 1992, ISBN 84-8745-403-8.

Travieso, J.A., Napoles, A.. Ingeniería de los procesos de fabricación mediante el arranque de virutas.. Delta Publicaciones, 2010, ISBN 978-84-92954-03-2