Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Miguel Fenollosa Pérez

Idiomes d'impartició


  • English

L'assignatura s'impartirà en  Anglès.

La bibliografia de referència està disponible en Anglès. Igualment algunes activitats es pot requerir que siguin realitzades en Anglès.

Competències


Competències específiques
  • CE17: Coneixements aplicats d'organització d'empreses.

Descripció


Assignatura optativa emmarcada en el bloc de la menció en Fabricació Intel·ligent en la Indústria 4.0, d'enfocament eminentment pràctic orientada al tractament de dades com a suport a la pressa de decisions.

L’assignatura aprofundeix en la utilització d’eines analítiques per a la seva aplicació en casos concrets dels diferents àmbits de gestió de l’empresa industrial, fent una especial atenció als temes relacionats amb el Business Intelligence i a la presentació de resultats en forma de Quadres de comandament.

Durant el curs es treballa amb eines concretes d’analítica de dades aplicades a casos concrets en temes com el control de la qualitat o la intel·ligència de negoci, i  utilitzant la metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) per tal de conèixer alguns dels problemes pràctics que comporta l’ús d’aquestes eines treballant amb conjunts de dades concrets.

Continguts


Mòdul 1: Introducció al Business & Market Intelligence

Què entenem per Business Intelligence. Les dades que s’utilitzen per a la gestió del negoci i per dissenyar l’estratègia de màrqueting. Automatització de l’adquisició i tractament de dades per donar suport a la pressa de decisions.

Mòdul 2: Identificació dels indicadors clau, Key Performance Indicators (KPIs)

Identificació dels KPI segons els objectius de negoci i la missió de l’àrea de l’empresa que es vol gestionar i determinació de les dades associades. Adquisició de dades per al manteniment dels KPI. Elements necessaris per a la seva obtenció (sensòrica). Restriccions, qualitat de les dades i costos associats. Determinació de la relació interès/cost.

Mòdul 3: Analítica de Dades i Monitoratge i Control de Processos.

Aplicació de les tècniques d’analítica de dades al monitoratge i control de processos. Estudi de casos.

Mòdul 4: Intel·ligència de Negoci, Business Intelligence.

Aplicació de les tècniques d’analítica de dades a la intel·ligència de negoci. Estudi de casos.

Mòdul 5: Quadres de Comandament, Dashboards.

Representació i interpretació de resultats. Tipus de Quadre de Comandament segons el seu objectiu i abast. Eines de disseny de Quadres de Comandament

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es farà a partir dels resultats obtinguts pel grup de treball al llarg del trimestre. Una part de l’avaluació és comuna per a tots els membres del grup, en funció dels resultats assolits en els projectes; i una altra és individual en funció dels resultats de l’àrea funcional de la que és responsable cada alumne, i dels resultats de l’avaluació de l’Activitat 3 (Examen).

La nota final es calcularà mitjançant una mitjana ponderada amb els següents pesos:

- Activitat 1: 30%

- Activitat 2: 40%

- Activitat 3: 30%

Qualsevol activitat no lliurada o lliurada amb retard es considerarà puntuada amb zero punts. La no assistència a alguna sessió exclou de forma automàtica de l’avaluació de l’activitat corresponent, considerant-se puntuada amb zero punts.

Es requerirà una puntuació mínima de 35 sobre 100 en totes les activitats per a poder ser avaluat/da.

Bibliografia


Bàsic

Howson, Cindi (2013). Successful Business Intelligence: Unlock the Value of BI & Big Data, Second Edition. US: McGraw-Hill Osborne Media.

Sherman, Rick (2015). Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analytics (1st. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA. DOI: https://doi.org/10.1016/C2012-0-06937-2.

Loshin, David (2013). Business Intelligence: The Savvy Manager's Guide (2nd. ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA. DOI: https://doi.org/10.1016/C2010-0-67240-3.

Complementary

Larson, Brian, Corley, Dan (2020). Data analysis with Microsoft Power BI, First Edition. US: McGraw-Hill Osborne Media.