Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Pau Palacios Vilajuana

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • CE19: Gestionar la logística del procés productiu: gestió d'sctocks, planificació de la producció i sistemes de programació i control de producció.

Competències transversals
 • CT1: Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació.

 • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


Assignatura emmarcada en la matèria de direcció d’operacions. L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes, principis i fonaments bàsics de la logística empresarial especialment en el que fa a les xarxes logístiques, la gestió de compres i proveïdors, i els models avançats per a la gestió d’inventaris. Finalment, es presenten les principals tecnologies digitals per a la gestió logística, que ens porten als conceptes de magatzems intel·ligents i logística intel·ligent.

 

Continguts


Títol contingut 1:  Introducció a la funció logística

Dedicació:  26

Grup Gran: 8

Grup Petit: 2

Aprenentatge autònom: 16

Descripció

 • Cadena de valor de l’empresa. La cadena logística
 • Estratègies logístiques. Xarxes logístiques
 • Decisions sobre localització
 • Cross-Docking
 • Noves tecnologies per a la logística. Smart Logistics

Activitats vinculades

Pràctica 1, Treball final

       

 

Títol contingut 2: Gestió de la cadena d’aprovisionament

Dedicació:  24

Grup Gran: 6  

Grup Petit: 4

Aprenentatge autònom: 12    

Descripció

 • Intel·ligència de proveïdors
 • Gestió de compres, aprovisionament i distribució.
 • Estratègia de negociació comercial.
 • Logística interna a l’empresa industrial
 • Costos logístics
 • Logística inversa

Activitats vinculades

Pràctica 2 i Pràctica 3

       

 

Títol contingut 3:   Gestió d’estocs avançada

Dedicació:  26

Grup Gran: 8 

Grup Petit: 2 

Aprenentatge autònom: 16   

Descripció

 • Concepte i tipus d’inventari
 • Valoració d’inventaris
 • Models avançats per a la gestió d’inventaris:  

Activitats vinculades

Pràctica 4, Treball final

       

 

Títol contingut 4:   Sistemes d’informació per a la gestió logística

Dedicació: 12

Grup Gran: 4     

Grup Petit: 0

Aprenentatge autònom: 8   

Descripció

 • ERP: MRP II, MRP
 • Supply Chain Management (SCM)
 • e-procurement
 • Introducció a la gestió de magatzems

Activitats vinculades

 

Sistema d'avaluació


 • L’assistència a les sessions teòriques i de laboratori, i el lliurament dels informes corresponents de les pràctique i del trball final és condició necessària per a l’avaluació de l’assignatura.

 

 • Serà potestatiu dels docents impartidors de l’assignatura decidir sobre la possibilitat d’afegir activitats que permetin la recuperació de les activitats suspeses.

 

 • És obligatòria la realització de totes les activitats per a obtenir la qualificació final de l’assignatura. L’algorisme de càlcul de la nota només s’aplica si la nota mitjana ponderada de les practiques és igual o superior a 4, la nota mitjana ponderada dels examens és igual o superior a 4 i la nota mitjana ponedrada dels treballs és igual o superior a 4. En cas contrari l’assignatura resta suspesa.

 

 • L’examen de recuperació només dona opció a aprovar l’assignatura amb una nota de 5. L’examen de recuperació només dona opció a recuperar la nota corresponent als examens, en cap cas de les pràctiques i treballs.

ACTIVITATS

PES

EXÀMENS

50%

TREBALLS

20%

PRÀCTIQUES

30%

Bibliografia


Bàsic

Ballou, Ronald H. (2004). Logística. Administración de la cadena de suministro. Ed. Pearson, Prentice Hall

Langevin, André; Riopel; Diane (2005). Logistics Systems: Design and Optimization. Ed. Springer.

Ghian, Gianpaolo et al. (2004). Introduction to Logistics Systems. Planning and Control. Ed. Wiley.

Chopra, S., & Meindl, P. (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. (6th ed.) Pearson Education.

Velasco Sánchez, J. (2013). Gestión de la logística en la empresa. Pirámide.

Ballou, Ronald H. (1991). Logística empresarial. Ed. Díaz de Santos.

Guasch Petit, J; Piera, MA ; Figueras Jové, J; Casanovas, J . (2009). Modelado y simulación: Aplicación a procesos logísticos de fabricación y servicios. Politex.

Complementary

Russell, R.S. and Taylor, B.W. (2014). Operations and Supply Chain Management, 8th Edition, Wiley.

Chase, Aquilano & Jacobs. (2014). Administración de la Producción y las Operaciones. (13a. ed) México: McGraw Hill.

Krajewski, L. J., Ritzman, L. P. y Malhotra, M.K.. (2013). Operations Management:Processes and Supply Chains: Global Edition. Ed. Pearson.