Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Pau Palacios Vilajuana

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • CE19: Gestionar la logística del procés productiu: gestió d'sctocks, planificació de la producció i sistemes de programació i control de producció.

Competències transversals
 • CT1: Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació.

 • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


Assignatura emmarcada en la matèria de direcció d’operacions. L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes, principis i fonaments bàsics de la logística empresarial especialment en el que fa a la distribució i la gestió de la cadena de vendes, el disseny i gestió de magatzems, i la gestió del transport per a la distribució. L’assignatura també inclou continguts relacionats amb el procés d’internacionalització de l’empresa i la logística internacional.

 

Continguts


Títol contingut 1:   Gestió de la demanda en logística

Dedicació:  28

Grup Gran: 8

Grup Petit: 4

Aprenentatge autònom: 16    

Descripció

 • Servei al client
 • Gestió del cicle de comanda
 • Selling Chain Management (SCM)
 • Gestió logística de l’e-commerce

Activitats vinculades

Activitat 1

       

 

Títol contingut 2:   Gestió de magatzems

Dedicació: 28

Grup Gran: 8

Grup Petit:  4

Aprenentatge autònom: 16 

Descripció

 • Funció del magatzem a la xarxa logística
 • Instruments de control d’emmagatzematge
 • Quick Reponse i ECR (Efficient Consumer Reponse)
 • Disseny de magatzems.
 • Automatització de magatzems. Smart Warehousing   

Activitats vinculades

Activitat 2 i Activitat 3

       

 

Títol contingut 3:  Distribució

Dedicació:  20

Grup Gran:   6

Grup Petit: 2

Aprenentatge autònom:  12   

Descripció

 • Estratègies logístiques per a la distribució de mercaderies
 • Tipologies de xarxes de distribució
 • Disseny de xarxes de distribució
 • Distribució urbana. Smart City
 • Noves tecnologies per a la logística
 • Operadors logístics

Activitats vinculades

Activitat 3

       

 

Títol contingut 4:  Gestió del transport per a la distribució

Dedicació:  18

Grup Gran:  6

Grup Petit:  0

Aprenentatge autònom:  12  

Descripció

 • Modes de transport
 • Selecció de rutes de transport
 • Planificació de rutes
 • Casos pràctics

Activitats vinculades

 

       

 

Títol contingut 5: Logística internacional

Dedicació: 6

Grup Gran:   2  

Grup Petit: 0

Aprenentatge autònom:   4 

Descripció

 • Comerç internacional. El procés d’internacionalització de l’empresa
 • INCOTERMS
 • Protecció física i jurídica de les mercaderies
 • Transport internacional. Documentació dels transport internacional

Activitats vinculades

 

Sistema d'avaluació


ACTIVITATS

PES

EXÀMENS

50%

ACTIVITATS

 50%

 

 

 

 

 

 

 

 • L’assistència a les sessions teòriques i de laboratori, i el lliurament dels informes corresponents de les activitats és condició necessària per a l’avaluació de l’assignatura.

 

 • Serà potestatiu dels docents impartidors de l’assignatura decidir sobre la possibilitat d’afegir activitats que permetin la recuperació de les activitats suspeses.

 

 • És obligatòria la realització de totes les activitats per a obtenir la qualificació final de l’assignatura. L’algorisme de càlcul de la nota només s’aplica si la nota mitjana ponderada de les activitats és igual o superior a 4 i la nota mitjana ponderada dels exàmens és igual o superior a 4. En cas contrari l’assignatura resta suspesa.

 

 • L’examen de recuperació només dona opció a aprovar l’assignatura amb una nota de 5. L’examen de recuperació només dona opció a recuperar la nota corresponent als exàmens, en cap cas de les activitats.

 

 

Bibliografia


Bàsic

Ghian, Gianpaolo et al. (2004). Introduction to Logistics Systems. Planning and Control. Ed. Wiley.

Langevin, André; Riopel; Diane (2005). Logistics Systems: Design and Optimization. Ed. Springer.

Chopra, S., & Meindl, P. (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. (6th ed.) Pearson Education.

Guasch Petit, J; Piera, MA ; Figueras Jové, J; Casanovas, J . (2009). Modelado y simulación: Aplicación a procesos logísticos de fabricación y servicios. Politex.

Ballou, Ronald H. (1991). Logística empresarial. Ed. Díaz de Santos.

Ballou, Ronald H. (2004). Logística. Administración de la cadena de suministro. Ed. Pearson, Prentice Hall.

Velasco Sánchez, J. (2013). Gestión de la logística en la empresa. Pirámide.

Complementary

Chase, Aquilano & Jacobs. (2014). Administración de la Producción y las Operaciones. (13a. ed) México: McGraw Hill.

Instituto de Comercio Exterior (2014): Logística internacional: una herramienta para la competitividad. Madrid, ICEX.

Russell, R.S. and Taylor, B.W. (2014). Operations and Supply Chain Management, 8th Edition, Wiley.

Arteaga Ortiz, Jesús (Coord.) (2017): Manual de Internacionalización. Madrid: Manuales ICEX-CECO

Cabrera Cánovas, Alfonso (2012): Transporte internacional de mercancías. Aspectos prácticos. “Cuadernos básicos”. Madrid: ICEX.

Krajewski, L. J., Ritzman, L. P. y Malhotra, M.K.. (2013). Operations Management:Processes and Supply Chains: Global Edition. Ed. Pearson.

Soler, D. (2010). Logística urbana: ciudad y mercancías (1ª Ed.). Barcelona: Marge Books, Colección Biblioteca de Logística.