Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Maria Armiñana Maristany

Idiomes d'impartició


 • Català

L'idioma principal serà el català tot i que hi podran haver continguts / lectures / vídeos / ... en castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències específiques
 • CE18. Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural i ser capaços d'elaborar iniciatives innovadores per a la seva posada en valor com a atractiu turístic.

 • CE2. Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

 • CG3. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reevaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


L'assignatura està pensada per poder aplicar els conceptes ambientals en el sector del turisme. En un entorn on cada vegada és més important la visió ambiental, l'economia circular permet aplicar models i metodologies per canviar el paradigma conegut. 

En aquest espai es crearà un pensament paral·lel on es podrà aplicar tot l'aprés en altres entorns i així tenir una perspectiva diferent de la tendència en el sector del turisme.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


1. El sector del turisme en dades

2. Models teòrics i tendències en el turisme

3. Impacte del sector sobre l'entorn

4. Sector del turisme en la perspectiva de l'economia circular

6. Eco-disseny

6. Models de negoci circulars

7. Indústria 4.0 en el sector turístic 

Sistema d'avaluació


Activitats a l'aula 25%

Treball grupal 20%

Parcial 15%

Examen final 40%

 

Per poder aprovar l'examen final, s'ha de treure un mínim d'un 5 de 10. Aquest examen constarà de diverses parts i en cada una de les parts s'ha d'obtenir mínim un 4 de 10. 

En l'examen de recuperació només es podrà recuperar un 40% de la nota final (la part relacionada amb l'avaluació final), no es podrà recuperar l'apartat d'avaluació continuada

Bibliografia


Bàsic

Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard & Emil Holland (2017). Destination: A circular tourism economy. A handbook for transitioning toward a circular economy within the tourism and hospitality sectors in the South Baltic Region. Nexø: Centre for Regional and Tourism Research.

Biosphere Tourism (2018). La guía definitva del turismo sostenible.Biosphere. 

Complementary

Alexandra Law, Terry De Lacy, G. Michael McGrath, Paul A. Whitelaw, Geoffrey Lipman & Geoff Buckley (2012). Towards a green economy decision support system for tourism destinations. Journal of Sustainable Tourism, 20(6), 823-843. DOI: 10.1080/09669582.2012.687740

World Economic Forum (2020). Measuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation. World Economic Forum.