Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Eloi Serrano Robles

Idiomes d'impartició


 • Català

Consulta els horaris dels diferents grups per a saber l'idioma d'impartició de classes. El material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE8. Dirigir diferents tipus d'entitats turístiques definint objectius, estratègies, polítiques comercials i gestionant els recursos financers.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


L'assignatura  d'Administració d'empreses suposa una primera presa de contacte amb el món de la gestió empresarial i estudia el paper de l’empresa i els empresaris a la societat. 

Permet comprendre els principals indicadors econòmics i socials per avaluar el funcionament de l'empresa, per a continuació centrar-se en els principis bàsics de la gestió empresarial: direcció, organització, planificació i control.

Continguts


Tema 1: L’empresa i la seva administració

1.1. Concepte d’empresa i administració

1.2. Tipus d’empreses

1.3. Reptes actuals per a l’administració de les empreses

1.4. Valoració econòmica del funcionament de l’empresa

1.4.1. La productivitat

1.4.2. La rendibilitat

1.4.3. El punt mort

Tema 2: La planificació empresarial

2.1.      La previsió i l’anàlisi de l’entorn

2.2.      Concepte de planificació: Diferents nivells de planificació

2.3.      Tipus de plans

            2.3.1.   Plans permanents

            2.3.2.   Plans temporals

Tema 3: El control a l'empresa

3.1.      Els sistemes d’informació per al control

3.2.      El procés de control

            3.2.1. Les variables crítiques i els indicadors de gestió

            3.2.2. El registre de resultats

            3.3.3. L’anàlisi de desviacions

            3.3.4. Les accions correctores

Tema 4: L'organització de l'empresa

4.1.      Definició i disseny  de l’estructura organitzativa

4.2       Les parts de l’organització

4.3.      L’organigrama: disseny horitzontal i vertical

4.4.      Els mecanismes de coordinació

Tema 5: La direcció de l'empresa

5.1.      Principis, funcions i realitat de la tasca directiva

5.2.      Variables que condicionen la funció de direcció

5.2.1. La motivació dels treballadors

5.2.2. Els estils de direcció

Tema 6. Breu resum de noves tendències en gestió i organització

Sistema d'avaluació


La nota final de l'assignatura es conformarà mitjançant la ponderació de notes de diferents activitats d'avaluació continuada, les quals s'aniran plantejant durant el curs, més l'examen final:

AVALUACIÓ CONTINUADA (60% de la nota)

 • Casos pràctics realitzats mitjançant treball en equip (15% de la nota)

Es realitzaran 4 casos pràctics, cadascun dels quals tindrà un pes del 5%, que implicaran les següents activitats en equip:

 1. Treball previ de lectura del cas
 2. Discussió del cas a classe entre els diferents equips
 3. Preparació per part de cada equip d'un informe sobre el cas
 • Treball sobre un tema, a triar, sobre nous reptes d'administració d'empreses (20% de la nota)

Aquest treball implicarà la realització d’una sèrie d’activitats en equip que es detallaran en el decurs de l’assignatura.

 •  Realització d'un examen parcial (25% de la nota)

EXAMEN FINAL (40% de la nota)

L'examen final constarà de diferents preguntes teòric-pràctiques. S'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 a l'examen final: aquest examen constarà de diferents parts avaluatives i s'haurà d'obtenir com a mínim una puntuació d'un 40% a cadascuna d'aquestes parts i que la nota mitjana de les notes de les diferents parts sigui com a mínim de 5 punts.

Prova de recuperació

 • Es guardarà i no es podrà recuperar la nota de l'avaluació contínua. Només es podrà recuperar l'examen final.
 • Per recuperar la nota de l'examen final, es podran presentar a la prova de recuperació els estudiants amb les següents condicions: 
  • Si la mitjana de l'examen final està aprovada però s'ha obtingut menys de 4 en alguna de les parts, s'haurà de recuperar la part o parts amb menys de 4.
  • Si la mitjana de l'examen final està suspesa, s'hauran de recuperar totes les parts per sota de 5 punts.
  • Igualment que en l'avaluació ordinària, la nota final que quedi de l'examen final després de la recuperació ha de ser com a mínim de 5 punts per a aprovar.
 • Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria d'examen NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

ROBBINS, Stephen. P. and COULTER, Mary. C.  (2020): Management (Global Edition). Pearson. 15th edition

 

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Clark, T., & Vázquez, L. (2011). Generación de modelos de negocio : un manual para visionarios, revolucionarios y retadores (Primera edición). Deusto.

 Osterwalder, A.. (2015). Diseñando la propuesta de valor : cómo crear los productos y servicios que tus clientes están esperando. Deusto.

Complementary

GIL ESTALLO, Maria Angeles, GINER DE LA FUENTE, F (2013), Cómo crear y hacer funcionar una empresa.  Madrid. Ed. Esic. 9a edició.