Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

àlvar Sáez Puig

Idiomes d'impartició


 • Català

Alguns documents poden estar en castellà.

Alguns documents poden estar en anglès. 

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències específiques
 • CE1. Interpretar els principis del turisme pel que fa a la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica i identificar les tipologies d'espais i destinacions turístiques i els principals agents turístics que operen en ells, tant públics com privats.

 • CE17. Reconèixer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial.

 • CE2. Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

 • CG3. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reevaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


Es tracta d'una introducció al turisme, és un aterratge del alumne al món del turisme, on es tracten qüestions tan diverses com les seves vessants econòmiques, socials, culturals i mediambientals. Quines són les necessitats dels turistes i com s'articula l'oferta i la demanda turística  i les polítiques turístiques per aconseguir la satisfacció del turista. i analitzar cap a on va el sector del turisme.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


1.- Introducció al mercat turístic: Conceptes bàsics, definicions clau, elements bàsics, classificacions, efectes del turisme, capacitat de càrrega i el turista. 

2. Estructura del mercat turístic i política turística . Oferta i demanda turística, tendències turístiques i producte turístic, tipologies de turisme, turisme temàtic, així com la política turística al estat espanyol i les CCAA, en  especial Catalunya.

3.- Economia del turisme:  Efectes econòmics del turisme, La OMT amb les dades turístiques i els seus.  

4.- Serveis turístics : Els principals serveis turístics , allotjaments, serveis de restauració, transports turístics , Agencies de viatges i TTOO.

5.- Geografia del turisme : Principals àrees d´atracció turística mundial, principals nuclis turístics , tipus de turisme i estratègies geogràfiques i altres tipus de turisme.  

Sistema d'avaluació


Treballs grupals: 20% de la nota. No són recuperables.

Treball individual: 20% de la nota. No és recuperables.

Participació a classe: 10% de la nota. Es valorará assistència i participació. 

Prova final: 50% de la nota.

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mitja igual o superior a 5. En cas de suspens solament es podrà recuperar la prova final.

            Per accedir a la recuperació es necessari haver-se presentat a la prova final.

Bibliografia


Bàsic

Olmos, Lourdes i Garcia, Rafael (2016). " Estructura del mercado turístico". Ediciones Paraninfo.

Montaner, Jordi (2000). " Estructura del mercado turístico ". Ed. Sintesis. Madrid.

Valls, Josep Francesc (2004). "Gestió de destins turístics sostenibles". Ediciones Gestión 2000.

Complementary

Maimí, Benet i Vergés, Alex (2010). "Aplicación innovadora de las TICS en el desarrollo de territorios turisticos emergentes". Consell comarcal del Maresme.

Valls, Josep Francesc (2003). "Gestión de empresas de turismo y ocio". Ediciones Gestión 2000.

Bigné, Enrique (2000). "Marketing de destinos turísticos". ESIC. Madrid 

Alonso, Julián; Martín,Eva, Pardo, Carlos (2009).  "Geografía Turística Mundial". Ramón Areces. Madrid.