Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Núria Masferrer Llabinés

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE17. Reconèixer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial.

 • CE7. Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions turístiques.

 • CE8. Dirigir diferents tipus d'entitats turístiques definint objectius, estratègies, polítiques comercials i gestionant els recursos financers.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


L´estudiant ha de saber analitzar els estats comptables de l´empresa i fer una anàlisi de tots els elements d´inversió i finançament a curt i llarg termini, gestió del circulant, fluxos de caixa de l´empresa així com també la inversió i finançament empresarial.

Continguts


Tema 1

Introducció al Mercat Turístic

Tema 2

Cicle financer d’un Negoci Turístic

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Gestió de tresoreria:  Gestió de cobraments i pagaments

La inversió en l'empresa turística

Inversió i gestió de fons a curt termini

Decisions de finançament

Sistema d'avaluació


 • Classes magistrals
 •  Classes pràctiques amb la metodologia del cas.
 • Resolució de casos individuals o en grup, exposició a classe, creació de debat i preguntes.
 • Treball en grups d’anàlisi i síntesi de temàtiques relacionades amb la matèria.
 • Realització de tutories individuals o en grup
 • Recerca i/o utilització de material (documents, objectes, etc.) per a determinades classes.

-Es realitzarà un examen final que suposarà el 50% de la nota i per fer mitjana amb l’avaluació continuada es necessitarà una nota mínima de 4

-El 30% s’avaluarà amb el desenvolupament d’activitats individuals a classe sobre diferents treballs proposats

-El 20% s’avaluarà amb el desenvolupament d’un treball grupal

La recuperació es farà nomès sobre l'examen final i es necessitarà una nota mínima de 4

Bibliografia


Bàsic

BREALEY, RA; MYERS, SC; ALLEN, F. (2020). Principios de finanzas corporativas . Edición McGraw-Hill. 13ª edición

Martínez Abascal, Eduardo (2017): Finanzas para directivos, Mc Graw Hill, IESE Business School, 2a edició, Madrid

Complementary

AMAT, Oriol. (2018). Análisis integral de empresas. Profit Editorial 4º edición. Barcelona