Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Catalina Llaneza Hesse

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Poden haver-hi materials en castellà, anglès i català.

Competències


Competències específiques
 • Mostrar coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte a qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques

 • Operacionalitzar l'emmagatzematge de mercaderies, mitjançant aplicacions informàtiques pròpies de la gestió logística

 • Mostrar coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, la gestió aduanera i el comerç internacional per a poder gestionar i/o contractar el transport

 • Mostrar coneixements sobre el buc i la seva contractació per a la seva utilització como a mitjà de transport tant de mercaderies com de persones, en un entorn de sostenibilitat i respecte al mediambient

 • Seleccionar i utilitzar  instruments quantitatius per a la presa de decisions i contrast d'hipòtesis econòmiques

Descripció


Capacitat per reconèixer, familiaritzar-se i utilitzar tècniques estadístiques a l’hora de prendre decisions. Tot aquest enfocament farà compatible la capacitat per calcular manualment les diverses eines per un conjunt reduït de dades amb la capacitat d’utilitzar i analitzar i interpretar les sortides (outputs) dels softwares estadístics. Algunes preguntes que es resoldran al llarg del curs amb el que sabrem: Com sabem quina companyia paga un major salari als seus empleats?Són més dispersos els salaris d'homes o de dones? Quina relació hi ha entre les reserves d'una embarcació i la ocupació que finalment hi ha? Podem conèixer la rendibilitat d'una any de educació? Quant augmenta el preu d'un habitatge a la zona del port de Barcelona en augmentar la seva superfície en un metre quadrat? Aquestes dades anteriors són estadísticament significatives? Com podem saber si és estadísticament diferent el preu d'una companyia logística respecte al d'altra?

 

 

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Continguts


Tema 1

 

Introducció

 • Conceptes bàsics: població, mostra, tipus de mostreig, variables, tipus de variables, dades i tipus de dades

Tema 2

Estadística Unidimensional

 • Mesures de centralització
 • Mesures de dispersió
 • Mesures de simetria
 • Mesures de curtosi
 • Cas 1:empresa de transport_rrhh

Tema 3

Estadística bidimensional

 • Associació de variables qualitatives
 • Associació de variables quantitatives: regressió lineal
 • Cas 2:relació entre vendes i publicitat

 

Tema 4

 

Probabilitat i Inferència

 • Probabilitat i distribucions de probabilitat.
 • La distribució normal
 • Inferència estadística
 • Distribucions mostrals
 • Intervals de confiança i contrasts d'hipòtesis individuals: test de mitjana, proporcions, d'independència d'atributs, ANOVA...
 • Contrasts d'hipòtesis aplicats al model de regressió lineal simple i múltiple

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:
- Examen final de trimestre: 60%
- Treball en grup amb base de dades: 30%
- Assistència, participació i comportament a classe. Lliurament d'exercicis i pràctiques proposades: 10% 

Bibliografia


Bàsic

RAYA, J. (2012): Estadística aplicada a los negocios y el Marketing. Prentice Hall

SPIEGELHALTER, D.(2019): The art of statistics: learning by data. Pelican

MOORE, Mc. CABE (2005), Introduction to the practice of Statistics. Freeman

Complementary

NEWBOLD, PAUL, Carlson, W., Thorne, W. (2007), Estadística para los negocios y la economía, 6ta edición,Madrid, Prentice Hall