Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Valeria Bernardo

Idiomes d'impartició


  • English

Competències


Competències específiques
  • Mostrar coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte a qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques

  • Operacionalitzar l'emmagatzematge de mercaderies, mitjançant aplicacions informàtiques pròpies de la gestió logística

  • Mostrar coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, la gestió aduanera i el comerç internacional per a poder gestionar i/o contractar el transport

  • Mostrar coneixements sobre el buc i la seva contractació per a la seva utilització como a mitjà de transport tant de mercaderies com de persones, en un entorn de sostenibilitat i respecte al mediambient

Descripció


L'objectiu fonamental en l'aprenentatge de l'assignatura consisteix en l'adquisició per part de l'alumne dels coneixements generals bàsics que li permetin comprendre l'estructura, organització i funcionament del sistema de transport, en tots els àmbits territorials.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


TEMA 1. Conceptes generals sobre transport, logística i economia

Elements clau de l’economia del transport

Comunicacions i Canvi Tècnic

Economia del canvi tecnològic a la cadena de subministrament

TEMA 2. La demanda de transport

Demanda individual vs agregada

Càrrega vs passatgers 

Demanda urbana i interurbana

Elasticitat de la demanda derivada del transport

TEMA 3. Els costos directes del transport

Oferta  de transport

Costos del productor, fixes i variables

Relació de costos: costos conjunts, comuns i constants

Costos de l'usuari

TEMA 4. Costos externs del transport

Externalitats negatives

Valuació de les externalitats

TEMA 5. El preu del transport

Infraestructures i serveis

Preu mitjà i marginal

Discriminació de preus, diferenciació de preus i yield management

El problema dels períodes punta

 TEMA 6. Inversions de transport

La importància de les infraestructures de transport

Enfocaments comercial i social de les inversions

Anàlisi de costos i beneficis

CBA i efectes de xarxa

 

TEMA 7. Transport i polítiques públiques

Transport i desenvolupament- Externalitats positives

Regulació i desregulació, privatització

Fiscalitat i subvencions

Mobilitat urbana

Obligacions de servei públic

Sistema d'avaluació


15% lliurament de treballs, resolució d'exercicis.

10% casos d'estudi- notícies

20% lliurament treball final i respectiva presentació

5% examen parcial

50% examen final

L'examen contindrà preguntes de caràcter teòric i pràctic que podran ser en format de preguntes obertes, exercicis per desenvolupar i opcions múltiples, etc. S'haurà de assolir un 5 sobre 10  a l'examen final per poder fer mitjana amb la nota de l'avaluació contínua. A l'examen de recuperació només és podrà realitzar la prova final que computarà el 50% de la qualificació final, ja que es conservarà la nota de l'avaluació contínua (Lliurament Treballs, examen parcial i Lliurament Treball final). L'avaluació contínua no es pot recuperar.

Bibliografia


Bàsic

DE RUS, G, CAMPOS, J. Y NOMBELA, G. (2003): Economía del Transporte. Ed. Antoni Bosch editor; Barcelona.

 

Prentice, B. E. and Prokop, D. (2015). Concepts of transportation economics. World Scientific Publishing Co Inc.

Button, K. (2010). Transport economics. Edward Elgar Publishing.

Complementary

Olivieri, C., & Fageda, X. (2019). Determinants of urban mobility with a focus on gender: a multilevel analysis in the Metropolitan Area of Montevideo, Uruguay. Documento de Trabajo/FCS-Decon; 04/19.

Bernardo, V., & Fageda, X. (2019). Globalization, long-haul flights and inter-city connections. Economics of Transportation, 19(C), 1-1.

Martínez, S., Tapia, A., Bernardo, V., Ricart, J. E., & Planas, M. R. (2019). The Economic Impact of Bike Sharing in European Cities.

Cramer, J., & Krueger, A. B. (2016). Disruptive change in the taxi business: The case of Uber. American Economic Review, 106(5), 177-82.

Angrist, J. D., Caldwell, S., & Hall, J. V. (2021). Uber versus taxi: A driver's eye view. American Economic Journal: Applied Economics, 13(3), 272-308.

Duranton, G., Turner, M.A., 2012. Urban growth and transportation. Review of Economic Studies, 79(4), 1407-1440.

Fageda, X., & Flores-Fillol, R. (2018). Atascos y contaminación en grandes ciudades: Análisis y soluciones (No. 2018-04). Fedea.

De Rus, G., & Nombela, G. (2007). Is investment in high speed rail socially profitable?. Journal of Transport Economics and Policy (JTEP), 41(1), 3-23.

Agrawal, A., Galasso, A., Oettl, A. (2017). Roads and innovation, The Review of Economics and Statistics, 99, 417-434.

Blonigen, B. A., Cristea, A. (2015). Air Services and Urban Growth: Evidence from a Quasi-Natural Policy Experiment. Journal of Urban Economics 86, 128-146.