Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Valeria Bernardo

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Les classes es fan en castellà, però durant les mateixes es faran servir documents (articles, videos, manuals de referència) en català i anglès.

Competències


Competències específiques
 • Demostrar capacitat per comunicar de manera fluida en llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en l'entorn de la logística i els negocis marítims

 • Operacionalitzar l'emmagatzematge de mercaderies, mitjançant aplicacions informàtiques pròpies de la gestió logística

Descripció


L'assignatura s'ha dissenyat per impartir als alumnes tots els elements destacables de la logística de l'auomòvil des del començament de la industria fins a l'actualitat. S'introdueix als diferents sistemes de producció de la industria; al transport d'automòbils via terrestre i marítima; a la gestió de la cadena de subministraments i a l'avaluació de costos i optimització en la logística de l'automòbil. Així mateix, s'analitzen les tendencies actuals i els reptes als quals s'enfronten les automotrices.   

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


En acabar el curs, els i les alumnes han de conèixer en profunditat:

 • els models de producció i gestió de la cadena de la indústria d'automoció
 • la importància i logística del transport via  terrestre i marítima
 • la regulació aplicable
 • les tendencies actuals en la industria d'automoció

Metodologia de treball


 • Sessions teòriques: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor.
 • Sessions pràctiques: Sessions de classe en les que es resoldran activitats.

Continguts


 • Tema 1: Introducció a la logística de l'automòbil.
  • Components
  • Evolució histórica
  • El sector de l'automòbil. Món, Europa i Espanya
 • Tema 2: De la producció en masa al Lean Management
  • Evolució histórica models de gestió de la producció 
  • La producció en sèrie
  • El sistema de producció Toyota- Lean Management
  • Diferències entre els dos models
 • Tema 3: Gestió de la cadena de subministraments d'automòbils
  • Cadena de subministraments: actors
  • Estratègies Build To Stock and Order-driving planning
  • Modularidad i implicacions
  • Casos d'estudi  
  • Localització i estratègies d'expansió.
  • Costos i optimització en la logística de l'automòbil
 • Tema 4: Transport d'Automòbils via terrestre i marítima
  • Transport marítim (Ro-Ro)
  • Transport per carretera
  • Transport ferroviari
 • Tema 5: Normatives aplicables a la indústria
  • Harmonització internacional
  • Reglamentació Europea i Espanyola
  • Àrees d'interès regulatori: seguretat, medi ambient i reutilització
 • Tema 6: Tendències i estratègies actuals en logística de l'automòbil
  • Tendències actuals
  • El vehicle elèctric
  • El vehicle autònom

 

Activitats d'aprenentatge


 • Durant les sessions teòriques es facilitaran materials per discutir casos d'estudi. 
 • Els estudiants hauran de fer activitats a casa que es corregiran a classe


 

Sistema d'avaluació


Examen final: representa el 50% de la nota final

Activitats: representen el 20% de la nota final

Treball grupal: representa el 20% de la nota final

Examen tipus test: representen el 10% de la nota final

 

Per tal de poder configurar la nota amb el seguiment de l’avaluació continuada s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts a les activitats  i de 5 punts al examen final.  L'avaluació contínua no es pot recuperar. Els estudiants que no es presentin a l'examen final no tindran dret a l'examen de recuperació. 

Bibliografia


Bàsic

Sabrià, F. (2004). Logística del automóvil. Logis·BOOK,IESE-CIL

Gobetto, M. (2014). Operations management in automotive industries. From industrial strategies to production resources management, through the industrialization process and supply chain to pursue value creation, 49.

Liker, J. K. (2000). Las claves del éxito Toyota. Gestión 2000, Barcelona.

Complementary

Pavlínek, P. (2020). Restructuring and internationalization of the European automotive industry. Journal of Economic Geography, 20(2), 509-541.

Horak, S., & Cui, J. (2017). Financial performance and risk behavior of gender-diversified boards in the Chinese automotive industry: initial insights. Personnel Review.

Sturgeon, T. J., Memedovic, O., Van Biesebroeck, J., & Gereffi, G. (2009). Globalisation of the automotive industry: main features and trends. International Journal of Technological learning, innovation and development, 2(1-2), 7-24.

Bhattacharya, S., Mukhopadhyay, D., & Giri, S. (2014). Supply chain management in Indian automotive industry: Complexities, challenges and way ahead. International Journal of Managing Value and Supply Chains, 5(2), 49.

Cachon, G. P., & Olivares, M. (2010). Drivers of finished-goods inventory in the US automobile industry. Management Science, 56(1), 202-216.

Caride, J. F. L., Vicente, X. H. V., & Vázquez, J. M. G. (2005). El modelo PSA-Vigo: claves de eficiencia productiva y logística en un entorno ajustado. Economía industrial, (358), 131-138.

Holweg, M. (2005). Beyond Mass and Lean Production – On the Dynamics of Competition in the Automotive Industry, Economies et sociétés, Vol. 39(2), 245-270.

Holweg, M. (2008). The evolution of competition in the automotive industry. Build to order: the road to the, 5, 13-33.

Martínez Sánchez, A., & Pérez Pérez, M. (2005). Supply chain flexibility and firm performance: a conceptual model and empirical study in the automotive industry. International Journal of Operations & Production Management, 25(7), 681-700

Shah, R., Ball, G. P., & Netessine, S. (2017). Plant operations and product recalls in the automotive industry: An empirical investigation. Management Science, 63(8), 2439-2459.

Acebrón, F., & Hermo, A. G. (2015). La reglamentación y homologación de vehículos. Un marco reglamentario internacional en un mercado global. Economía industrial, (396), 101-113.

Meyr, H. (2004). Supply chain planning in the German automotive industry. OR spectrum, 26(4), 447-470.