Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

María De Lourdes Eguren Martí

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Les classes s'impartiran principalment en castellà.

Competències


Competències específiques
 • Establir projectes de negocis marítims i de l'àmbit de la logística que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, adoptant idees innovadores i creatives

 • Demostrar capacitat per comunicar de manera fluida en llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en l'entorn de la logística i els negocis marítims

 • Mostrar coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte a qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques

 • Operacionalitzar l'emmagatzematge de mercaderies, mitjançant aplicacions informàtiques pròpies de la gestió logística

 • Mostrar coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, la gestió aduanera i el comerç internacional per a poder gestionar i/o contractar el transport

 • Seleccionar i utilitzar  instruments quantitatius per a la presa de decisions i contrast d'hipòtesis econòmiques

Descripció


L'assignatura "Mètodes Quantitatius aplicats a la logística" pretén incentivar i desenvolupar el pensament sistémico i científic, permetent que l'alumne pugui plantejar i desenvolupar models i solucions a problemes de diversa índole. 

Més específicament, pretén dotar a l'alumne d'una sèrie d'eines i mètodes que li permetin resoldre problemes de la vida real, i  de l'àmbit logístic en concret.

 

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


 •  Aprendre a utilitzar eines quantitatives per modelar problemes logístics reals, aplicables a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Aprendre a optimitzar aquests problemes per mitjà d'eines exactes i heurístiques, considerant l'eficiència del mètode seleccionat d'acord amb la naturalesa del problema plantejat.
  • Aprendre a utilitzar un enfocament sistémico per plantejar i resoldre problemes, identificant els elements claus, la informació disponible, àmbit d'aplicació i objectiu final

Metodologia de treball


La metodologia docent de l’assignatura es divideix en dos parts: sessions presencials/online, i treball autònom.

En les sessions presencials el professorat impartirà la teoria, intercalant exemples pràctics que facilitaran l’aprenentatge dels coneixements explicats i ajudaran a l’estudiant en la resolució d’exercicis i activitats pràctiques.

Complementàriament, l’estudiant haurà de treballar de forma autònoma tant per aprofundir en els conceptes teòrics i pràctics vistos a classes com per fer un treball en grup .

Continguts


 1. Introducció
  1. Models:  Conceptes i tipologies
  2. Sistemes:  Concepte, principis, i aplicacions
  3. Mètodes: Concepte,  importància i utilitat.
  4. Algoritme: Concepte,  tipologia i ús.
 2. Teoría de grafos
  1. Introducció als grafos
   1. Definició, representació i topologia
   2. Exemples d’aplicació
   3. Pseudocodig:  conceptes basics, operadors condicionals I estructura.
  2. Problemes de camins
   1. Arbre parcial mínim
    1. Algoritme de Prim
    2. Algoritme de Kruskal
  3. Camí més curt
   1. Algoritme de Dijkstra
  4. Problemes de fluxos
   1. Flux total màxim
   2. Algoritme de Ford-Fulkerson
  5. Casos pràctics
 3. Programació lineal
  1. Introducció a la programació lineal
   1. Què és la programació lineal?
   2. El primer model matemàtic
   3. Transformacions de variables
   4. Transformacions de la funció objectiu
   5. Transformacions de restriccions
  2. Resolució gràfica
   1. Àrea de solucions factibles
   2. Variables bàsiques i no bàsiques
   3. Solució òptima
   4. Tipus de solucions
  3. Model dual i anàlisi de sensibilitat
   1. Regles de transformació primal-dual
   2. Significat de les variables duals
   3. Anàlisi de sensibilitat dels coeficients de cost
   4. Anàlisi de sensibilitat dels termes independents
   5. Utilitat del preu dual
  4. Programació lineal entera i mixta
   1. Variables reals, enteres i binàries
   2. Utilitat de les variables binàries
  5. Casos pràctics: Aplicació a la logístic
  6. Utilització de l'eina "Solver" d'Excel
 4. Algorismes heurístics aplicats a la resolució de problemes logístics
  1. Problema del Viatjant de Comerç (Travelling Salesman Problem, TSP)
  2. Problema de Rutes de Vehicles (Vehicle Routing Problem, VRP)
  3. Problema de la Motxilla (Knapsack Problem, KP)
  4. Problema d'Empaquetament en Contenidors (Bin Packing Problem, BPP)Teoria de grafos

Activitats d'aprenentatge


Les activitats a realitzar per part de l'alumne durant l'assignatura, són de diversa naturalesa d'acord amb l'especificat en la metodologia descrita.

En aquest sentit i amb l'objectiu de cobrir les metes proposades, es realitzaran activitats presencials així com a l'aula virtual. Addicionalment es realitzaran activitats individuals i  en grup.

Sistema d'avaluació


La nota global de l’assignatura té en compte els següents aspectes:

 • Exercicis, practiques i treballs (No és pas recuperable): 20%.
 • Treball en grup (No és pas recuperable): 30%.
 • Examen final : 50%

Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir almenys un 4 en la prova final.

Recuperació. En el cas que se suspengui l’assignatura només es podrà recuperar la prova final. Per accedir a la recuperació es necessari haver-se presentat a la prova final. En cas de presentar-se a recuperació, la nota final de l'assignatura serà l'obtinguda en l'examen de recuperació (la prèvia acumulada no es tindrà en compte)

Bibliografia


Bàsic

Hillier FS, Lieberman GJ. Introduction to Operations Research. Editorial McGraw-Hill (9ª ed), 2010. ISBN: 0073376299.

Sallán JM, Suñé A, Fernández V, Fonollosa JB. Métodos cuantitativos de organización industrial I. Edicions UPC (2ª ed.), 2005. ISBN: 8483017954.

Taha HA. Investigación de operaciones. Editorial Pearson Education (7ª ed.), 2004. ISBN: 9702604982.

Complementary

Vieites Rodíguez, Ana María et al. Teoría de grafos. Ejercicios y problemas resueltos. Editorial Paraninfo, 2014. ISBN:  9788428337076