Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Valeria Bernardo

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Amb materials en castellà, català i anglès

Competències


Competències específiques
 • Mostrar coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte a qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques

 • Operacionalitzar l'emmagatzematge de mercaderies, mitjançant aplicacions informàtiques pròpies de la gestió logística

 • Mostrar coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, la gestió aduanera i el comerç internacional per a poder gestionar i/o contractar el transport

 • Mostrar coneixements sobre el buc i la seva contractació per a la seva utilització como a mitjà de transport tant de mercaderies com de persones, en un entorn de sostenibilitat i respecte al mediambient

 • Seleccionar i utilitzar  instruments quantitatius per a la presa de decisions i contrast d'hipòtesis econòmiques

Descripció


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L´assignatura de Transport i Mobilitat Sostenible parteix dels coneixements adquirits a l´assignatura de Gestió Ambiental Marítima, on es farà una extensió dels coneixements a d´altres sectors del transport més enllà del marítim. Es focalitzarà en aspectes ambientals que afecten en el dia a dia a les empreses de la logística i del transport, de la part més de gestió com a l´estratègica, de posicionament i de responsabilitat vers a la societat. L'assignatura té tres pilars bàsics: entendre el perquè és important el medi ambient, adquirir coneixements científics i tècnics aplicables i entendre la importància del medi ambient per a l'empresa i la societat. 

Resultats d'aprenentatge


Aquesta assignatura pretén donar una visió transversal del medi ambient a la logística i el transport. El medi ambient forma part de les diferents etapes de la logística i dels diferents mitjans de transport. Entendre les principals avantatges i inconvenients d’aquests, així com els sistemes de gestió ambiental i les bones pràctiques ambientals, son els principals resultats d’aprenentatge a assolir en aquesta assignatura.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

 • Classes magistrals: exposició de les punts bàsics de la lliçó d’obligada assistència als alumnes.
 • Presentacions: totes les classes magistrals aniran acompanyades de presentacions de lliure disposició pels alumnes.

 

Aprenentatge dirigit

 • Case studies: algunes lliçons aniran acompanyades de casos d’estudi. Algun d’aquests casos podran ser exposats per grups d’alumnes prèvia demanda del professor.
 • Projecte final: A partir d'un dels temes tractats a classe, els alumnes hauran de dissenyar una enquesta i extreure conclusions
 • Tutories: a concretar les presencials i les no presencials per correu electrònic.

 

Aprenentatge autònom

 • Activitats i problemes: a entregar a través de la plataforma Moodle.
 • Lectura d’articles: complement a alguna de les lliçons del curs.

 

Continguts


Tema 1. Introducció al medi ambient.

·         Conceptes generals

·         Desenvolupament sostenible

·         Conferències internacionals

Tema 2. Problemàtica generada pel transport

·         Eficiència dels mercats

·         Fallades de mercat

·         Externalitats

Tema 3. Consums energètics i externalitats del sector del transport

·         Fonts d’energia i consum d’energia per mode de transport

·         Canvi tecnològic en perspectiva històrica

·         Externalitats negatives

Tema 4. L’impacte ambiental del sector del transport

·        Principals contaminantes

·        Contaminació atmosfèrica. Factors d’emissió.

          Canvi climàtic

·         Contaminació acústica

Tema 5. Altres externalitats del transport

·        Congestió

·         Accidents 

·         Contaminació de l´aigua

Tema 6. Medi ambient i empresa

·         Importància del medi ambient a l'empresa

·         Responsabilitat Social Corporativa i medi ambient

·         Rendibilitat de l'empresa i medi ambient

·        Estratègies empresarials sostenibles 

 

 

 

Activitats d'aprenentatge


Qüestionaris en línia a través de Moodle de diferents temes de l´assignatura a fer a classe de forma individual fora de l´aula.

Projecte de gestió de flotes

Projecte final

Presentacions

Examen final

 

Sistema d'avaluació


50%: Examen final on la nota mínima serà d’un 5 per tal de què faci promig amb l’avaluació continuada

20%: Activitats d’avaluació continuada. Es duran a terme activitats al llarg del curs, on la nota d’aquestes serà la mitja ponderada d’aquestes. La no entrega d’una activitat comptarà com a zero. Es tractarà de qüestionaris en línia, resolució de problemes, presentacions... Passada la data d’entrega, no serà acceptada.

20%: Projecte final. 

10%: Examens parcials

En la recuperació final es mantindran aquests percentatges, i l'alumnes només es podrà presentar a l'examen. 

No es podran presentar a la recuperació aquells estudiants que no s’hagin presentat a la convocatòria ordinària. Les activitats d´avaluació continuada no seran recuperables.

Bibliografia


Complementary

Institut Català d'Energia (2015). Eficiencia Energética en gestión de flotas 

Gössling, S., Choi, A., Dekker, K., & Metzler, D. (2019). The social cost of automobility, cycling and walking in the European Union. Ecological Economics, 158, 65-74.

Gallego, F., Montero, J. P., & Salas, C. (2013). The effect of transport policies on car use: Evidence from Latin American cities. Journal of Public Economics, 107, 47-62.

Conde, J. et al. (2003). Economia, tranporte y medio ambiente. Fundación para la investigación y el Desarrollo ambiental, 1era edició. ISBN 8495599716.

Labandeira, Xavier (2007). Economia Ambiental, Pearson Educación, Prentice Hall, 1era edició. Disponible a la xarxa.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010). Transporte y medio ambiente, hacia una nueva política común de transporte. Term 2009: indicadores del transporte y medio ambiente en la Unión Europea. 9788449109034. Col·lecció anual de l’Agència del transporte europea.

Pablo-Romero, M. D. P., Cruz, L., & Barata, E. (2017). Testing the transport energy-environmental Kuznets curve hypothesis in the EU27 countries. Energy Economics, 62, 257-269.

Moro, A., & Lonza, L. (2018). Electricity carbon intensity in European Member States: Impacts on GHG emissions of electric vehicles. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 64, 5-14.