Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Jordi Calvo Sanz
Juan José García Tirado 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E2_F Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els que es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioterapia

   

 • E3_F Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

Descripció


L’ assignatura de Fisioteràpia Múscul esquelètica és de formació obligatòria del Grau de Fisioteràpia.

En ella es desenvoluparan les principals teràpies físiques pel tractament i intervenció de les afeccions múscul esquelètiques.

Per tant, l’assignatura consta de 2 blocs interrelacionats, que a continuació s’indiquen:

Bloc pràctic:

-Seminari d’estiraments

-Seminari d’agents físics terapèutics ( Electrotermoteràpia )

 

En la impartició i docència d’aquesta assignatura vetlla per introduir i tenir  en compte la perspectiva de gènere i sexe en la impartició dels seus seminaris  donada les diferències de mobilitat-flexibilitat en la implicació en el sexe.

Continguts


Electroteràpia:

Tema 1-Conceptes generals sobre la utilització dels agents físics terapèutics (Electrotermoteràpia): Paràmetres,Classificació de les corrents,etc.

Tema 2-Corrents de Baixa Freqüència (corrents monofàsiques i bifàsiques); corrent continua galvànica, corrents faràdiques i neofaràdiques, corrents exponencials, corrents bifàsiques simètriques i asimètriques, corrents d’alt voltatge, corrents ultraexcitants de Trabert, corrents didinàmiques de Bernard; corrents TENS. / Aplicacions pràctiques mitjançant casos clínics

Tema 3-Corrents de Mitja Freqüència: Corrents Interferencials ; Corrents d’estimulació russa o de Kotz. / Aplicacions pràctiques mitjançant casos clínics

Tema 4-Enfortiment muscular mitjançant l’aplicació de corrents elèctrics (Electroestimulació Neuromuscular - EENM)./ Aplicacions pràctiques mitjançant casos clínics

Tema 5-Corrents d’Alta Freqüència (Ultrasons-US)./ Aplicacions pràctiques mitjançant casos clínics

Tema 6-Aplicació de la teràpia combinada: US + Corrents de Baixa i Mitja freqüència. / Aplicacions pràctiques mitjançant casos clínics

Tema 7-Introducció a la Radiofreqüència: Demostracions pràctiques de la Transferència Elèctrica Capacitiva i Resistiva (Tecarteràpia)

Estiraments:

Tema 1: Bases teòriques dels estiraments musculotendinosos (definició, classificació)

Tema 2: Aplicació pràctica dels estiraments musculars analítics

Tema 3: Aplicació pràctica d'auto estiraments múscul tendinosos 

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura podrà considerar en la proposta d'avaluació els següents indicadors detallats en la taula:

Sistemes d’avaluació

Sistema d’avaluació

Ponderació Mínima

Ponderació Màxima

 

SE1-portafolis electrònic

10%

40%

 

SE2-exposició oral

20%

50%

 

SE3-examen

30%

60%

 

SE4-autoavaluació

5%

30%

 

SE5-avaluació entre iguals (2P2) o coavaluació

5%

30%

 • S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.  
 • La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”
 • Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.  
 • El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

 

Assistència i Normes de conducta

L'assistència a classe sense respectar les normes bàsiques d'higiene i d'uniformitat en el vestit podrà ser sancionada. Durant les pràctiques en classe i especialment, durant les maniobres i procediments pràctics, els alumnes no podran dur objectes que puguin interferir en l'execució de les tècniques, com a anells, rellotges, braçalets, pendents llargs, etc. Així mateix, la higiene de les mans serà fonamental, amb unes ungles tallades curtes i netes sense pintar. Donat el caràcter pràctic de les classes i per a facilitar i realitzar d’una manera correcta els procediments amb els diferents equips,instruments i material de electroteràpia i l’execució dels diferents procediments d'estiraments, serà necessari portar roba adequada com a pantaló curt i top, considerant que en moltes situacions la regió anatòmica avaluada haurà de quedar desproveïda de roba per a poder observar e identificar els relleus i estructures anatòmiques. És requisit indispensable assistir al 80% de cadascun dels blocs pràctics. L'incompliment d'aquest requisit tindrà com a conseqüència que l'assignatura quedarà suspesa i s'haurà de tornar a cursar el curs vinent.

 

 

 

 

 

Bibliografia


Bàsic

· Cameron, M;Agentes Fisicos en RHB,de la investigación a la práctica.Ed .Elsevier,3ª edición,Abril 2009

· Esnault, M. Viel, E. Stretching (estiramientos miotendinosos). Automantenimiento muscular y articular. Barcelona; Masson, 1999

· Genot, Neiger. Pierron, Péninou. Kinesioterapia. Tomos I, II, III, IV. Madrid. Ed. Panamericana. 1988

· Hoogland.R.Terapia Ultrasónica. Publicaciones de Enraf-Nonius, 1ª edición octubre 1994.

·Neiger H. Leroy A, Dufour M, Péniou G, Pierro G, Génot C. Kinesioterapia. Principios. Miembros inferiores. Evaluaciones. Técnicas pasivas y activas del aparato locomotor. Editorial Médica Panamericana; 2010

· Rodriguez Martín, J M. Electroterapia en Fisioterapia. Ed. Médica Panamericana. Mayo del 2000.

· Seco Calvo,J.A;Fisica Aplicada en Fisioterapia,Ed Autor-Editorial,1ª Edición Octubre 2004.

·Plaja,J .Analgesia por medios físicos. Ed Mc Graw-Hill. Interamericana, 1ª edició, octubre 2002.

·Neiger, H. Estiramientos analíticos manuales. Técnicas pasivas. Madrid; Panamericana, 1998

· Pombo Fernandez, M. La electroestimulación, entrenamiento y periodización (aplicación práctica al futbol y 45 deportes). Ed Paidotribo. 2004

· R.V.den Adel & R.H.J.Luykx.Electroterapia de baja y media frecuencia. Publicaciones de Enraf-Nonius, 1ª edición 1991

·Esnault, M. Columna vertebral y Stretching; Barcelona: Paidotribo; 2009

·Floyd RT. Manual de cinesiología estructural. Ed. Paidotribo; 2008

·Huter-Becker,A.Schewe, H. Heipertz, W. Terapia Fisica: termoterapia, mecanoterapia, electroterapia, U.S., fototerapia. 1ª edición, año 2005, Ed. Paidotribo

https://www.electroterapia.com/

https://www.electrotherapy.org/

· Christian-F.Roques. Pratique de l' Électrotherapie. Ed. Springer, 1997.

· Cristina Aramburu de Vega, Emilio Muñoz Diaz, Celedonia Igual Camacho;Electroterapia,Termoterapia, e Hidroterapia. Madrid, Ed. Sintesis. 1998

Complementary

·Barbara J. Behrens, Holly Beinert (eds): Physical Agents: theory and practice. Philadelphia:F.A.Davis Company, 3th. ed., 2014.

· Albornoz M,Maya J,Toledo J.;Electroterapia práctica.Avances en Investigación Clínica.Ed.Elsevier.1ª edición.Abril 2016

· Bélanger, A-Y; Evidence Based Guide to Therapeutic Physical Agents Ed. Lippincott, 2003.

· Robinson A;Clinical Electrophysiology and Electrophysiological Testing.Ed.Lippincott,3ªEdición ,Noviembre 2000.

·Alter, M. Los estiramientos. Desarrollo de ejercicios. Barcelona, Ed. Paidotribo, 1992

·Geoffroy C. Guía práctica de los estiramientos. Barcelona: Paidotribo; 2012

·Geoffroy, C. Guide des etirements sportifs. Paris: Ed.Vigot; 2000