Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Sara González Millán
Lluís Albesa Albiol 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B9 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

 • B5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E1 Realitzar els processos d'ensenyament - aprenentatge relatiu a l'activitat física de l'esport, amb atenció a les caractarístiques individuals, col·lectives i contextuals de les persones

 • E5 Programar el procés d'entrenament d'habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • E7 Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives

Competències generals
 • G4 Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G6 Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • G10 Entendre els fonaments del joc i de l'esport

Competències transversals
 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Descripció


L’assignatura d’esports col·lectius està dividida en dues parts: futbol i bàsquet. L’objectiu de l’assignatura és que els estudiants coneguin l’estructura tecnicotàctica fonamental que comparteixen els esports col·lectius de col·laboració-oposició, així com aspectes tècnics, tàctics, estratègics i reglamentaris específics d’ambdós modalitats esportives.

Els continguts de l’assignatura estan orientats a:

1)  ensenyar a l’estudiant les característiques generals del joc en les diferents fases d’aprenentatge dels esports col·lectius de futbol i bàsquet.

2) oferir eines per a l’anàlisi i construcció de tasques relatives als aspectes tècnic-tàctics específiques del futbol i bàsquet.

Se subratllarà la rellevància social i mediambiental de la perspectiva de gènere, a través del temari de la assignatura, així com a través d'activitats de cerca de informació i debats crítics.

Continguts


Tema 1. Introducció als esports col·lectius de col·laboració-oposició

 • Generalitats dels esports col·lectius de col·laboració-oposició
  • Característiques dels esports col·lectius de col·laboració-oposició
  • Conèixer els elements que conformen l’estructura funcional dels esports col·lectius.
  • Estructura bàsica dels esports col·lectius de col·laboració-oposició
   • Rols d’atac i defensa
   • Estructures internes dels esports col·lectius:
    • Micro-estructura
    • Meso-estructura
    • Macro-estructura
   • Concepte de tècnica, tàctica i estratègia

Tema 2. Futbol

 • L’organització del treball
  • Planificació, programació i sessió
  • Treball massiu i treball distribuït
  • Circuits i recorregut
  • L’organització de les tasques
 • La Tècnica
  • El control
  • La conducció
  • La passada
  • El driblatge
  • El xut
 • La Tàctica
  • Concepte de tàctica
  • Tàctica ofensiva
  • Tàctica defensiva
 • L'estratègia
 • Preparació física integrada i prevenció de lesions al futbol:
  • Programes i pautes per a la prevenció de lesions al futbol
  • Pautes per al desenvolupament condicional integrat
  • Escalfament específic del futbol

Tema 3. Bàsquet

 • Disciplines federades.
 • Regles del bàsquet (mini bàsquet i bàsquet)
 • Fases d’aprenentatge
 • Fase inicial o de relació
  • Treball en progressió dels aspectes tècnics bàsics associats al futbol (ex. Bot, passada, llançament, posició defensiva i rebot)
 • Fase de desenvolupament dels elements bàsics tècnic-tàctics individuals (micro-estructura) (activitats d’1x1)
  • Elements tècnic-tàctics individuals ofensius (ex. Bot, passada, llançament)
  • Elements tècnic-tàctics individuals defensius (ex. Marcatge, robar, línia de passada, canvi i rebot).
 • Fase de desenvolupament dels elements bàsics de la tàctica col·lectiva (meso-estructura) (activitats de 2x2, 3x3, 4x4)
  • Elements bàsics de tàctica col·lectiva ofensiva (ex. Passar i tallar, Bloquejar)
  • Elements bàsics de tàctica col·lectiva defensiva (ex. Defensa individual, en zona i mixta)
 • Fase de desenvolupament d’elements bàsics de la tàctica d’equip (macro-estructura) (5x5)
  • Fase defensiva
   • Organització ofensiva
   • Transició atac-defensa
   • Sistemes d’atac
  • Fase defensiva
   • Organització defensiva
   • Transició defensa-atac
   • Sistemes de defensa
 • Preparació física integrada i prevenció de lesions al bàsquet:
  • Escalfament específic del bàsquet
  • Pautes per al desenvolupament condicional integrat
  • Programes i pautes per a la prevenció de lessions al bàsquet

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumne/a és el resultat de l'avaluació contínua a través de les diferents activitats avaluadores. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) d'acord amb la següent taula de ponderació:

Activitat avaluadora                                  

Ponderació    Competències avaluades                               

Treball Final d'Assignatura

40%

  B4, G4, G6, G10, T4, T5, E1, E5,  E7, E9

Treball en Grup

 

30%

 B4, G4, G6, G10, T4, T5, E1, E5,  E7, E9

Treballs Individuals

 

30%

 G4, G10, T4,  E1,  E5,  E7,

Criteris necessaris pe fer mitjana entre les activitats avaluadores:

Activitat Avaluadora

Criteris per fer mitjana
TFA

5/10

Treballs grupals

pondera qualsevol nota

Treballs individuals

pondera qualsevol nota

Requisits per a superar la avaluació contínua.

Realització mínima obligatòria a les pràctiques del 70%. (70% a la part de futbol i 70% a la part de bàsquet). Sempre s'ha d'enviar un justificant mèdic si no es pot assistir a la classe pràctica.

En cas que no s'assoleixi el 70% de l'assistència l'assignatura quedarà com a No Presentat sense opció a presentar el TFA de recuperació.

Si no es pot realitzar la pràctica per malaltia o lesió, s'ha de portar un justificant mèdic i es realitzarà una activitat complementària pautada pel professorat perquè computi com a assistència a la classe. 

“La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar el TFA de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”

 

Recuperació.

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar les competències no assolides durant l'assignatura.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació. En cas de No Presentat/da, no es podrà optar a recuperació.

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació Competències avaluades
TFA 40% B4, G4, G6, G10, T4, T5, E1, E5,  E7, E9

 

Bibliografia


Bàsic

FIBA (2000): Baloncesto para jugadores jóvenes. Guía para entrenadores. Ed. Dykinson. Madrid.

FUSTÉ, X. (2007): Juegos de iniciación a los deportes col·lectivos. Paidotribo. Barcelona

LASSIERRA, G. LAVEGA, P. (2006) Formas jugades de iniciación en los deportes de equipo.Paidotribo. Barcelona           

CASAIS, L. DOMINGUEZ, E. LAGO, C. (2009): Fútbol base. El entrenamiento en categorías de formación. Volumen I. Ed. MC Sports

Complementary

POL, R. (2011): La preparación ¿Física? En el fútbol. El proceso de entrenamiento desde las ciencias de la complejidad. Ed. MC Sports.

JORDANA, R. MARTÍN, M.: Baloncesto en la Iniciación. Ed. FEB

LOPEZ, J. (2002) Futbol, entrenamiento para juveniles.Wanceulen Editorial Deportiva. Sevilla

WISSEL, H. (2000): Baloncesto. Aprender y progresar. Ed. Paidotribo. Barcelona.

HERNANDEZ, J. (1998): Analisis de las estructures del juego Deportivo. Inde Publicaciones.Barcelona

GODIK, M. POPOV, A.: La preparación del futbolista. Paidotribo. Barcelona

LAGO, C.(2002) La preparación física en el futbol. Ed.Biblioteca Nueva. Madrid

BAYER, C. (1992): La enseñanza de los juegos deportivos col·lectivos. Hispano Europea. Barcelona          

BOSC, G. (2000) : Baloncesto. Iniciación y perfeccionamiento. Ed. Hispano Europea.Barcelona.

BLAZQUEZ, D. (1998): La iniciación y el deporte escolar. Inde Publicaciones. Barcelona

CARRILLO, A. y RODRÍGUEZ, J. (2004): El básquet a su medida. Escuela de básquet de 6 a 8 años. Inde. Barcelona.

CARRILLO, A. y RODRÍGUEZ, J. (2009): El básquet a su medida. Pre-mini de 8 a 10 años. Inde. Barcelona.

DE VICENZI, J.P. (2000): Fichas de baloncesto. Ejercicios y juegos de ataque y defensa. Ed. Hispano Europea. Barcelona.

MAHLO, F. (1969): La acción táctica en el juego. Ed.Pueblo y Educación. La Havana

MANZANO, A. (2005): Baloncesto. Esencias del baloncesto de ataque. Ed. Gymnos. Madrid.

RIERA, J. (1995)  Estratègia, tàctica i tècniques esportives. Revista Apunts d’Educació Física.nº39 pp 45-56           

TAMARIT, X. (2007): ¿Qué es la periodización tàctica? Colección preparación futbolística. MCSports. Pontevedra         

TOUS, J. (1999): Reglamento de baloncesto comentado. Ed. Paidotribo. Barcelona.

CANO, O. (2009): El modelo de juego del FC Barcelona. Ed. MCSports.

FAMOSE, J. (1992): Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Ed. Paidotribo.

GOMEZ, P. (2014): El Fútbol ¡NO! Es así. ¿Quién dijo que estaba todo inventado? Ed. FDL.

MALLO, J. (2013): La preparación (física) para el fútbol basada en el juego. Ed. FDL.

MORENO, R. (2013): Mi “receta” del 4-4-2. Reflexión, desarrollo y aplicación práctica de una visión de este sistema. Ed. FDL. Madrid

RIERA, J. (2005): Habilidades en el deporte. Ed. INDE.

FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL (2015): Temari del Curs d´Entrenador d´Iniciació en Basquetbol. (Nivell 0). Ed: FCBQ. Barcelona.

SANS, A. FRATTAROLA, C. (2014): Entrenamiento en fútbol base. Ed. Paidotribo

LASIERRA, G. (1990): Aproximación a una propuesta de aprendizaje de los elementos tácticos individuales en los deportes de equipo. Revista Apunts, núm. 24. Pp. 59-68. 

SEIRUL·LO,F. (2017): El entrenamiento en los deportes de equipo. Mastercede. Bercelona

LOBON, J. (2015): Modelo de juego. Estructura, metodología y aplicación práctica. Ed. FDL.