Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: All quarters

Crèdits: 20

Professorat: 

Antonio José Planells de la Maza

Competències


Competències específiques
 • E2. Dissenyar les mecàniques, regles, estructura i narrativa de videojocs seguint els criteris de jugabilitat i balanceig per oferir la millor experiència de joc possible.

 • E3. Identificar el tipus de jugador i dissenyar l'experiència de joc segons les característiques psicològiques del mateix.

 • E4. Dissenyar un joc i la seva monetització, tenint en compte els diferents paràmetres i variables que regeixen el model de negoci del producte.

 • E5. Escriure les especificacions d'un joc i comunicar-les eficaçment a l'equip d'artistes i desenvolupadors i d'altres membres involucrats en la creació i desenvolupament del joc.

 • E6. Desenvolupar videojocs en llenguatges de programació d'alt nivell en motors gràfics  a partir de les especificacions.

 • E7. Desenvolupar videojocs en llenguatges interpretats per a prototipar la jugabilitat, l'experiència d'usuari i el balanceig.

 • E8. Representar de forma visual conceptes i/o dades per a la ideació i creació de videojocs.

 • E9. Dissenyar i desenvolupar curtmetratges d'animació 2D.

 • E10. Dissenyar i desenvolupar la modelització d'escenes i personatges 3D.

 • E11. Dissenyar i desenvolupar l'animació 3D aplicant les tècniques i processos que condueixen a la producció de videojocs i curtmetratges lineals d'animació.

 • E12. Aplicar la iniciativa emprenedora i la innovació per a la creació de nous videojocs i línies de negoci.

 • E13. Aplicar la visió sobre el negoci, el màrqueting i les vendes, l'anàlisi econòmic i el coneixement tècnic per a la producció de videojocs.

 • E14. Liderar equips de dissenyadors, artistes o desenvolupadors per a la consecució dels objectius especificats en el temps previst, de forma estructurada segons la metodologia establerta per a la gestió del projecte.

 • E15. Dissenyar i planificar estratègies d'assegurament de la qualitat, test i anàlisi de dades de videojocs i productes interactius.

Competències generals
 • G1. Demostrar tenir i comprendre coneixements avançats de la seva àrea d'estudi que inclouen els aspectes teòrics, pràctics i metodològics, amb un nivell de profunditat que arriba fins a l'avantguarda del coneixement.

 • G2. Resoldre problemes complexos del seu àmbit laboral, mitjançant l'aplicació dels seus coneixements, l'elaboració d'arguments i procediments, i l'ús d'idees creatives i innovadores.

 • G3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • G4. Comunicar informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat com no especialitzat.

 • G5. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Descripció


El Treball Fi de Grau (TFG) és un treball personal d'aprofundiment dins d'un tema o problemàtica, de síntesi i sovint transversal dins de l'àmbit dels estudis del Grau de Videojocs, amb la finalitat que l'estudiant/a demostri la seva capacitat per aplicar la formació adquirida al llarg dels estudis del Grau, acreditant l'obtenció del títol de Grau. El treball personal de l’estudiant vinculat a la realització del TFG és el corresponent a  20 ECTS i s’emmarca dins la matèria pròpia del Treball Final de Grau. L'alumne podrà realitzar un treball de recerca o bé realitzar un projecte centrat en una de les següents àrees: empresa, disseny, art o programació. El TFG és un treball individual sense detriment de que pugui ser una part independent d'un treball desenvolupat de manera conjunta entre estudiants del mateix o diferents graus. En qualsevol cas, la defensa i avaluació del TFG és individual.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


Al tractar-se d'una assignatura única en una matèria específica (Treball Final de Grau) li corresponen tots els següents resultats d'aprenentatge:

E2.1. Dissenyar mecàniques i regles de joc que en el seu conjunt es denomina jugabilitat.
E2.2. Dissenyar nivells incloent estratègies, definició del puzle o la missió a completar, de manera que s'aconsegueixin els objectius que marca el guió.
E2.3. Dissenyar la narrativa d'un videojoc i especifica el guió interactiu.
E2.4. Balancejar un joc o un nivell de joc considerant tots els paràmetres i variables disponibles i així ofereix una experiència de joc satisfactòria al nivell de dificultat requerit d'aquest nivell, part o totalitat del joc.
E2.5. Dissenyar so i música per al joc.
E3.1. Descriure la tipologia de jugador per al qual es dissenya el joc.
E3.3. Dissenyar el joc tenint en compte les característiques psicològiques de l'usuari.
E3.4. Dissenyar la interfície d'usuari segons els criteris d'usabilitat i experiència d'usuari.
E4.2. Escollir el model de monetització més adequat per a un videojoc, tenint en compte les característiques del producte i el model de negoci.
E4.3. Dissenyar un joc d'acord a un model de monetització determinat.
E5.1. Escriure i mantenir el conjunt de documents que íntegrament es coneix com el "Game design document (GDD)."
E5.2. Comunicar eficaçment a l'equip d'artistes i desenvolupadors i altres membres les especificacions del projecte, a partir del GDD.
E6.1. Dissenyar l'arquitectura del programari d'un videojoc d'acord a unes especificacions.
E6.5. Incorporar les lleis de la física i comportaments intel·ligents de manera eficaç mitjançant llibreries específiques.
E6.6. Desenvolupar videojocs 2D i 3D (o parts del mateix) en llenguatges d'alt nivell sobre plataformes i motors destinats a aquest efecte.
E8.1. Idear l'aspecte gràfic d'un videojoc, segons el tipus d'usuari, tipus de joc i context cultural i històric d'aquest.
E8.2. Representar gràficament els elements d'un videojoc: escenes, personatges, nivells, etc.
E8.3. Representar de forma visual informació i dades mitjançant infografies i altres tècniques d'avantguarda.
E9.4 Dissenyar una animació 2D aplicant els fonaments i estratègies apropiats al videojoc.
E9.5 Desenvolupar una animació 2D.
E10.2. Dissenyar el modelatge 3D del videojoc d'acord amb les especificacions.
E10.3. Desenvolupar el modelatge 3D dels elements d'un videojoc, personatges i escenes.
E10.4. Il·luminar i texturitzar els models 3D dels elements d'un videojoc.
E11.2 Dissenyar l'animació 3D de personatges i objectes del videojoc.
E11.3. Animar personatges i objectes 3D de forma realista i / o coherent amb el món virtual dissenyat.
E12.1. Generar idees innovadores de productes de videojocs i analitzar-les com a oportunitat de negoci.
E13.6. Dissenyar un model de negoci i monetització d'un videojoc
E13.7. Analitzar la viabilitat econòmica d'un negoci o línia de negoci.
E14.1. Aplicar les metodologies de gestió del projecte per a la consecució d'objectius en el temps previst.
E14.2. Exercir dots de lideratge i gestió d'equips.
E15.1. Dissenyar una estratègia d'assegurament de la qualitat del videojoc.
E15.5. Desenvolupar l'estratègia de qualitat i testeig, corregir i ajustar el programari.

Metodologia de treball


El Treball Final de Grau empra les següents metodologies docents:

Seminaris, Recerca i lectura crítica d'articles, Tutories no presencials i Laboratori en grup reduït

Continguts


Tema 1.- El Treball Final de Grau (TFG): Elements essencials

1.1. Tipologies del TFG: Recerca o Aplicat

1.2. Principals àrees de coneixement del TFG

1.3. Procés de recerca, redacció i defensa davant de tribunal

Tema 2.- La citació en APA

2.1. Sistemes de citació i la seva rellevància acadèmica

2.2. El sistema APA (I): Citació en text

2.3. El sistema APA (II): Citació a referències

2.4. El sistema APA (III): casos especials de citació

Tema 3.- L'avantprojecte

3.1. Començant el projecte: introducció, objectius/hipòtesis i/o preguntes de recerca, interessos acadèmics i originalitat del treball

3.2. La recerca preliminar: els referents i el marc teòric

3.3. Metodologia: tècniques i models de creació i anàlisi

3.4. Organització del temps: cronograma i disseny metodològic

Tema 4.- De la memòria intermèdia a la memòria final

4.1. El seguiment del procés de recerca i creatiu: tipologies de treball segons àrees de coneixement

4.2. Resultats del TFG: redacció, exposició i argumentació

4.3. Les conclusions: vinculació amb els objectius, discusió i futurs treballs

4.4. Aspectes legals, llicències i drets d'autor

4.5. Formalismes de la memòria final: indexació automàtica, format i elements tipogràfics

Tema 5.- La defensa davant del tribunal

5.1. Tècniques orals de presentació i argumentació universitària

5.2. Elements de suport visual: síntesi, concreció i complementarietat

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Avantprojecte (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Primera aproximació del TFG: Ideació, marc teòric i planificació d'execució.

A2. Memòria Intermèdia (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Evolució de l'Avantprojecte i incorporació de primers resultats del TFG.

A3. Memòria final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Documentació completa i final de la memòria i del producte realitzat

A4. Defensa final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

 

Criteris generals de les activitats:

 • La documentació del TFG serà realitzada segons les normatives relatives al TFG tant pel que fa a la tipologia d'activitat com per l'adscripció del TFG a una àrea de coneixement específica.
 • Els lliuraments es faran segons el calendari de la convocatòria de TFG que es tracti.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Avantprojecte 10%

A2. Memòria Intermèdia 10%

A3. Memòria final 10%

A4. Defensa final 70%

Nota final = A1 0.1 + A2 0.1 + A3 0.1 + A4 0.7

Consideracions:

 • A1, A2 i A3: un 30% de la qualificació final serà donada pel tutor amb l'evaluació de les entregues fetes durant el seguiment.
 • A4: un 70% de la qualificació final serà posada pel tribunal, després de la defensa del TFG. El Treball Fi de Grau serà avaluat pel tribunal després de la seva presentació i defensa.
 • L'avaluació emprarà, tal i com preveu la memòria del Grau de Disseny i Producció de Videojocs en la matèria de Treball Final de Grau, un sistema de rúbriques en el que es considerarà tant la qualitat de la documentació i la defensa realitzada del treball.
 • Segons estableix la normativa dels Treballs Fi de Grau, per a superar el TFG caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en la valoració final del tribunal. El tribunal avaluarà el TFG en funció de la defensa, dificultat tècnica i artística, assoliment dels objectius, utilitat, rigor i qualitat del treball, entre d'altres. 
 • Prèviament, la Comissió de Treballs Fi de Grau de la titulació revisarà la documentació lliurada per detectar defectes de forma. En cas de defecte de forma greu, la documentació podrà ser retornada a l'estudiant/a, qui haurà d'esmenar-la en un termini molt breu de temps, tal com estipula la normativa de TFG.

Bibliografia


Bàsic

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

Manuals i monografies habituals en el camp de l'art per a videojocs

 

Manuals i monografies habituals en el camp de l'emprenedoria i la gestió empresarial del videojoc

 

Manuals i monografies habituals en el camp de la programació

 

Manuals i monografies habituals en el camp del disseny de videojocs