Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Alberto Guevara Chacon
Eloi Serrano Robles 

Idiomes d'impartició


  • Castellano

Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
  • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
  • CE5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

  • CE6. Sintetitzar i avaluar les estratègies de màrqueting per a la internacionalització de l'activitat empresarial.

  • CE11. Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.

  • CE12. Aplicar la llengua anglesa en diferents entorns culturals de negociació empresarial.

Competències generals
  • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

  • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
  • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

Descripció


Aquest curs se centra en els reptes i oportunitats de comercialitzar productes i serveis nous i existents al mercat global. Aplica conceptes clau de màrqueting en el context empresarial internacional. Introdueix els estudiants a les eines i tècniques de màrqueting estratègic i operatiu a nivell internacional per prendre decisions i exercir influència en els mercats internacionals.

El curs assoleix els seus objectius mitjançant conferències, anàlisi i discussió de casos de negocis reals que il·lustren problemes reals de màrqueting global i estudiant l'estratègia de màrqueting internacional d'una empresa. Presta especial atenció a les variacions del màrqueting del país d'origen i destaca les estratègies utilitzades pels venedors internacionals. Concretament, el curs analitza l'impacte de les diferències culturals, econòmiques, tecnològiques, polítiques i legals en el procés de màrqueting internacional.

Continguts


Tema 1: Introducció al màrqueting internacional i global.
Tema 2: Entendre els factors culturals i la selecció del país/regió.
Tema 3: Desenvolupament i adaptació global del producte. Establiment d'estratègies competitives.
Tema 4: Avaluació d'oportunitats de mercat. Investigació de mercats internacionals. Entendre el mercat local.
Tema 5: Desenvolupament d'una estratègia d'entrada internacional.
Tema 6: Segmentació internacional, segmentació i posicionament. Establir les estratègies bàsiques de màrqueting per introduir un nou
mercat.
Tema 7: Gestió global del producte.
Tema 8: Estratègies globals de preus.
Tema 9: Estratègies globals de col·locació i distribució.
Tema 10: Estratègies globals de promoció i comunicació.
Tema 11: Noves tendències i mercats sense fronteres.

Sistema d'avaluació


Avaluació 

elements

Període de temps

Tipus d'avaluació

Agent d'avaluació

Tipus d'activitat

Agrupació

Pes

(%)

 

 

Obligatori

Opcional

Professor

Auto-

avaluació

Co-

avaluació

 

Individu

Grup (#)

 

Classe 

participació

Durant tot el curs

X

 

 

 

 

Avaluació continuada

X

 

10%

Discussions de casos i presentacions de casos

Durant tot el curs

X

 

X

 

 

Avaluació continuada

X

X


 

20%

Projecte Final i lliuraments parcials

 

X

 

X

 

 

Avaluació continuada

 

X

20%

Examen final

(Es requereix una puntuació mínima de 4/10)

Setmana d'exàmens 

X

 

X

 

 

Síntesi

X

 

50%

A

RECUPERACIÓ

Només es podrà recuperar el 50% corresponent a l'examen final (caldrà obtenir un 5 sobre 10 a l'examen per fer mitja amb les notes d'avaluació continua). Ni el treball en grup ni les activitats de classe són recuperables.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Green, Mark C., and Keegan, Warren J. Global Marketing. 10th ed. Pearson Education Limited, 2020.

 

Hollensen, Sven. Essentials of Global Marketing. 7th ed. Pearson Education Limited, 2016

Complementary

Kotler, P., and K.C. Keller. Marketing Management. 12th Edition. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2012.

Paliwoda, S. J., & Thomas, M. J. (2016). International marketing, seventeenth edition. McGraw Hill.