Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Joan Fàbregas Peinado

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que tingui la seva base en l'educació secundaria general, i s'acostumi a trobar a un nivell que, tot i que amb el suport de llibre de text avançats, inclogui també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • EFB1_Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se a l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització

   

 • EFB2_Comprensió i domini dels conceptes de camps i ones i electromagnetisme, teoria del circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i families lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria

   

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

   

Descripció


Es tracta d'un curs de Física amb el propòsit de familiaritzar els estudiants amb els conceptes i principis físics relacionats amb les tecnologies de la informació i comunicació.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


Els resultats d'aprenentatge especifiquen la mesura concreta de les competències treballades.

Aquesta assignatura contribueix als següents resultats d'aprenentatge especificats per a la matèria a la qual pertany:

 • RA1: Conèixer els conceptes de física directament relacionats amb el funcionament dels ordinadors i perifèrics, és a dir, els principis bàsics de l'electromagnetisme, l'òptica i la física quàntica, que expliquen el funcionament de monitors, impressores, memòries magnètiques i òptiques, circuits electrònics i fibres òptiques, entre d'altres.
 • RA2: Conèixer i entendre les propietats bàsiques dels nombres reals i de les funcions (fonamentalment les propietats operatives i les funcions elementals).
 • RA3: Conèixer i saber aplicar els conceptes i resultats principals del càlcul diferencial i integral (en les seves aplicacions a la física).
 • RA4: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada a les qüestions formulades i redactar texts de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical. Estructurar correctament el contingut d’un informe tècnic. Seleccionar materials rellevants per preparar un tema i sintetitzar el seu contingut. Respondre adequadament quan se li formulin preguntes.

Addicionalment, l'assignatura valora també els següents resultats d'aprenentatge que no estan presents en la matèria a la qual pertany:

 • RA5: Descriure i calcular el camp elèctric i el potencial creat per distribucions estàtiques de càrrega (puntuals i contínues simètriques), tant en el buit com en presència de conductors i dielèctrics perfectes.
 • RA6: Descriure i calcular el camp magnètic creat per corrents de càrrega estacionaris (lineals i volumètrics simètrics), tant en el buit com en presència de materials magnètics perfectes. Descriure el comportament dels materials ferromagnètics.
 • RA7: Descriure els fonaments de la física quàntica, el moviment de càrregues elèctriques en conductors i semiconductors i el seu ús en díodes.
 • RA8: Descriure i calcular corrents induïts en circuits elementals. Enunciar les equacions de Maxwell i descriure i calcular els camps d’una ona electromagnètica (plana o esfèrica) i la potència transmesa, tant en el buit com en medis materials perfectes.
 • RA9: Descriure les lleis de Kirchoff. Resoldre circuits elèctrics, aplicant el mètode de malles, en corrent continu i en corrent altern.
 • RA10: Planificar i realitzar el treball en grup amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat.

Metodologia de treball


Les classes seran magistrals (desenvolupament de la teoria i exemples pràctics) i participatives (preguntes conceptuals, resolució guiada d'exercicis i exposició d'exercicis per part dels estudiants). En grup reduït es desenvoluparan més sessions de problemes, activitats de simulació i l'avaluació continuada.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Continguts


 1. Electroestàtica
  1. Repàs de mecànica
  2. Camp elèctric
  3. Potencial elèctric i energia
  4. Conductors i condensadors
  5. Dielèctrics
 2. Electrocinètica i magnetoestàtica
  1. Llei d’Ohm
  2. Semiconductors. Díode
  3. Força magnètica
  4. Camp magnètic
  5. Materials magnètics
 3. Electromagnetisme
  1. Inducció
  2. Equacions de Maxwell
  3. Ones electromagnètiques
 4. Teoria de circuits
  1. Lleis de Kirchoff
  2. Càrrega i descàrrega del condensador
  3. Elements dels circuits de corrent altern
  4. Circuit de corrent altern

Activitats d'aprenentatge


Classe magistral: desenvolupament de la teoria i exemples pràctics.
Classe participativa: instrucció col·laborativa amb preguntes conceptuals i resolució d'exercicis guiats pel professor (recullen evidències d'aprenentatge de tots els resultats esperats, com a guia d'autoavaluació de l'estudiant i de la seva participació activa a classe).
Treball d'aplicació: aplicacions de la física a la informàtica i de la informàtica a la física (on es valoren els resultats d'aprenentatge RA1, RA4 i RA10 bàsicament).
Exercicis d'avaluació continuada que recullen evidències d'aprenentatge generals (RA1, RA2, RA3 i RA4), i més específiques tal com s'indica a continuació:
Tema 1: RA5
Tema 2: RA6 i RA7
Tema 3: RA8
Tema 4: RA9

Sistema d'avaluació


75% Exercicis d’avaluació continuada, recuperable en cas de suspendre l'assignatura

20% Treball d'aplicació, no recuperables

5% Participació activa a classe, no recuperables

Bibliografia


Bàsic

Tipler, Paul. A.; Mosca, Gene (2010)  Física per a la Ciència i la Tecnologia. Volum 2. 6a edició. Reverté.

Complementary

Serway, Raymond A.; Jewett, John W. Jr. (2005) Física para ciencias e ingenierías. 6 ed. Thomson.