Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Lasse Loepfe

Descripció


L'assignatura introdueix a l'alumne a la programació de jocs 2D. L'eina principal que s'usa és Unity, tot i que l'assignatura es centra més en els conceptes clau del desenvolupament de jocs i no en l'eina específica que s'usa per implementar els exemples i pràctiques.

Durant el desenvolupament de 3 projectes independent s'introdueixen teòricament els conceptes principals a les primeres classes amb petits exemples que els alumnes puguin experimentar. Una vegada explicats els conceptes, els alumnes es dediquen a realitzar el seus projecte, tenint el suport del professor a tot moment durant les classes. Els jocs haurà de lliurar-se dintre del termini i en la forma escaient adequats.

L'exàmen consisteix en implementar de manera pràctica i eòrica conceptes exposats a classe.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de:

E6.1. Dissenyar l'arquitectura del software d'un videojoc d'acord a unes especificacions.

E6.6. Desenvolupar videojocs 2D i 3D (o parts del mateix) en llenguatges d'alt nivell sobre plataformes i motors destinats a tal efecte.

Metodologia de trabajo


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, Càpsules de vídeo, Resolució de problemes i Laboratori en grup reduït.

 

Continguts


Tema 1: Character Controller

           1.1 Comand Pattern

1.2 Character Movment

1.3 Controller Assignment

 

Tema 2: Físics & HUD

2. 1 Observer pattern

2. 2 Joints

2. 3 Events

 

Tema 3: Camera

3. 1 Camera Follow

           3, 2 Camera Shake

3. 3 Smoothing

3. 4 Game Loop

3. 5 Coroutines

 

Tema 4: SOLID Principles

 

 

Tema 5: Physics for dynamic platformer environments

 

5. 1 Jumping

5. 2 Wall Bouncing

 

Tema 6: IK

6. 1 Gradient Descent

6. 2 IK Logic

 

Tema 7: Combat and Enemies

           7. 1 Finite State Machines

7. 2 Enemy movement & Health

7. 3 AI

7. 3. 1 Patrolling on platforms

7. 3. 3 Edge detection

7. 3. 4 Player detection

7. 3. 5 Behavioral trees

Tema  8 Spawning & Procedural Generation

           9. 1 Prototype Pattern

           9. 2 Factory Pattern

           9. 3 Pooling

           9. 4 World Generation

 

Tema 9: GUI & Dialogue System

8. 2 Juicy UI animations

8. 3 GUI Architecture

8. 4 Custom Event system

           8. 5 Dialog System

8. 6. 1 External data sheets

8. 6. 2 Localization

8. 6. 3 Dialogue trees

 

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

 

Les pràctiques tracten de desenvolupar un joc de plataformes 2D en el qual els alumnes hauran d'implementar una solució als problemes que aquest tipus de jocs plantegen i que s'expliquen a classe. El professorat deixarà clares les funcionalitats que ha de tenir el joc i quins elements haurà de tenir. Els alumnes podran decidir com implementar-los i proposar diferents estratègies (mecàniques, tipus d'enemics, trampes...) on es demostri la seva habilitat com a programadors.

 

A1. Pràctiques de laboratori: Projecte Videojoc 2D - Joc 1 (Evidència del resultat d’aprenentatge E6.1 i E6.6)

Físiques + Control jugador+ Càmera

A2. Pràctiques de laboratori: Projecte Videojoc 2D - Joc 2 (Evidència del resultat d’aprenentatge E6.1 i E6.6)

Físiques de platformer +  IA Enemics + Sistema de diàlegs

A3. Pràctiques de laboratori: Projecte Videojoc 2D - Joc 3 (Evidència del resultat d’aprenentatge E6.1 i E6.6)

Gerneració procedural

A4. Examen final pràctic i teòric (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

 

Criteris generals de les activitats:

  • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
  • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Pràctiques de laboratori: Projecte Videojoc 2D - Joc 1 15%

A2. Pràctiques de laboratori: Projecte Videojoc 2D - Joc 2 15%

A3. Pràctiques de laboratori: Projecte Videojoc 2D - Joc 3 15%

A4. Examen final pràctic i teòric 55%

Nota final = A1 0.15 + A2 0.15 + A3 0.15 + A4 0.55

 

Consideracions:

  • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final per a aprovar l’assignatura.
  • Cal obtenir una nota superior a 5 a en el promig de les pràctiques per a aprovar l’assignatura.
  • La nota màxima que es pot obtenir en la convocatòria extraordinària serà 5.

  • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.

  • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Bibliografia


Bàsic

http://gameprogrammingpatterns.com/

https://www.habrador.com/tutorials/programming-patterns/

Learning C# Programming with Unity 3D. Alex Okita.

Tutorial web d'eines de creació de jocs amb el motor Unity (http://unity3d.com/es/learn)

Complementary

https://unity3d.college/

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. and Vlissides, J.

Design patterns: Elements of reusable object-oriented software

1995 - Addison-Wesley - Reading, Mass.