Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Adso Fernández Baena

Descripció


L'assignatura d'Experiència d'usuari tracta sobre el disseny i l'anàlisi de l'experiència que té un jugador en un videojoc en el marc de la matèria de Disseny i Creació de Jocs. Es treballen els conceptes bàsics de l'experiència d'usuari i com aquests s'apliquen en videojocs, coneixent quins aspectes dels videojocs són els més rellevants en l'experiència dels jugadors, i com els podem analitzar tant amb mètodes quantitatius com qualitatius. L'assignatura consta de sessions teòriques i sessions pràctiques. Per assolir els coneixements de l'assignatura s'avalua per un costat l'anàlisi i el disseny de l'experiència de l'usuari amb pràctiques de laboratori i un treball en grup, i per un altre els coneixements teòrics de manera individual amb l'examen final.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de:

E1.6. Avaluar els punts forts i dèbils d'un videojoc de manera raonada i exemplificada.

E3.4. Dissenyar l'interfície d'usuari segons els criteris d'usabilitat i experiència d'usuari.

Metodologia de trabajo


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, càpsules de vídeo, debats i fòrums, aprenentatge col·laboratiu i laboratori amb grup reduït.

Continguts


Tema 1: UX a videojocs

1.1 Introducció

1.2 Loops

Tema 2: Game Feel

2.1 Interfícies

2.2 Entrada i resposta

2.3 HUD i Menús

2.4 Usabilitat, Heurístiques i Accessibilitat

Tema 3: Procés cognitiu

3.1 Percepció, memòria i atenció

3.2 Descobriment, aprenentatge i immersió

3.3 Motivació, emoció i flow

Tema 4: Games User Research

4.1 Introducció a la recerca

4.2 Mètodes qualitatius

4.3 Playtesting

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

 

A1. Pràctica de laboratori: UX Report - Gameplay Loop 15% (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)

Els alumnes escullen un videojoc comercial i analitzen diferents aspectes de l'experiència de l'usuari per a generar un report. En aquesta entrega, es fa una anàlisi del gameplay loop.

A2. Pràctica de laboratori: UX Report - Game Feel i Interfícies 15% (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)

En aquesta segona entrega del report, es fa una anàlisi del Game Feel i de les interfícies, tant físiques com virtuals, usades en el videojoc escollit.

A3. Pràctica de laboratori: UX Report - Procés cognitiu 15% (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)

En aquesta tercera entrega del report, es fa una anàlisi del procés cognitiu de l'usuari al jugar el videojoc escollit.

A4. Treball en grup: Playtesting d'onboarding 20% (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)

Els grups escullen un videojoc i dissenyen i executen un playtesting de l'onboarding del videojoc escollit. Els membres de cada grup fan tant d'investigadors com de playtesters.

A5. Examen final 35% (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

 

Criteris generals de les activitats:

  • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
  • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Pràctica de laboratori: UX Report - Gameplay Loop 15%

A2. Pràctica de laboratori: UX Report - Game Feel i Interfícies 15%

A3. Pràctica de laboratori: UX Report - Procés cognitiu 15%

A4. Treball en grup: Playtesting d'onboarding 20%

A5. Examen final 35%

 

Nota final = A1 0,15 + A2 0,15 + A3 0,15 + A4 0,2 + A5 0,35

 

Consideracions:

  • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final per a aprovar l’assignatura.
  • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
  • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Recuperació:

  • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final de recuperació per a aprovar l’assignatura.
  • La nota de l’examen de recuperació s’aplicarà només a la nota de l’activitat A5.

Bibliografia


Bàsic

Swink, S. (2008). Game feel: a game designer's guide to virtual sensation. CRC Press. ISO 690

Rogers, S. (2014). Level Up! The guide to great video game design. John Wiley & Sons.

Schell, J. (2019). The Art of Game Design: A book of lenses. AK Peters/CRC Press.

Fullerton, T. (2018). Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative games. AK Peters/CRC Press.

Adams, E. (2014). Fundamentals of game design. Pearson Education.

Drachen, A., Mirza-Babaei, P., & Nacke, L. E. (Eds.). (2018). Games user research. Oxford University Press.

Hodent, C. (2017). The Gamer's Brain: How Neuroscience and UX Can Impact Video Game Design. CRC Press.