Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jordi Sarola Gassiot
Alba Vidal Torres 

Idiomes d'impartició


 • Català

Les presentacions orals a l'aula seran en llengua catalana.

Competències


Competències específiques
 • RAE4 - Incorporarà tècniques d'assertivitat i habilitats socials aplicant-les, en l'educació per a la salut en els usuaris al llarg de tota la vida, en la realització dels seminaris pràctics.
   

 • RAE5 - Serà capaç d'identificar els factors que intervenen en situacions de treball en equip i de lideratge, en les activitats teòriques i/o pràctiques en les quals es treballi en aquesta modalitat.
   

 • RAE6 - Analitzarà les estructures anatòmiques i els canvis fisiològics que succeeixen en les persones a conseqüència de les intervencions del professional en fisioteràpia, en la seva aplicació en les assignatures específiques.
   

 • RAE8 - Serà capaç d'explicar la fisiopatologia de les malalties identificant les manifestacions que apareixen al llarg dels processos, els tractaments mèdic-quirúrgics, fonamentalment en els seus aspectes fisioterapèutics.
   

Descripció


L’assignatura de farmacologia i nutrició, que engloba dues àrees específiques de coneixement (la farmacologia i la nutrició) té com a finalitat iniciar als estudiants de segon curs del Grau en Fisioteràpia en el coneixement i l’ús de les estratègies farmacològiques i el coneixement dels principis fonamentals de la nutrició humana aplicats a la fisioteràpia.
La perspectiva de gènere serà un aspecte que el professorat tindrà en compte fent un ús inclusiu i no sexista del llenguatge i afavorint la participació equitativa de tothom en un entorn respectuós i inclusiu tant en les classes magistrals com en les sessions de seminaris. Es faran visibles les diferents respostes nutricionals i farmacològiques tant en dones com en homes. Es proporcionaran referents bibliogràfics femenins dins l’aula en la mesura que la temàtica ho permeti i s’usarà el nom de pila sencer de les autores i autors. Pel que fa a les imatges del contingut en el material docent es fomentarà la no perpetuació d’estereotips.

Continguts


El primer dia es presentarà el programa i s’explicarà el funcionament de les activitats individuals i els seminaris.

Continguts de Farmacologia:

Tema 1. Farmacologia General

1. Vies d’administració

2. Farmacocinètica i Farmacodinàmica

3. Plantejament de problemes

Tema 2. Farmacologia del sistema endocrí

Tema 3. Farmacologia del sistema respiratori

Tema 4. Farmacologia del sistema cardiovascular

Tema 5. Antiinflamatoris i analgèsics

Tema 6. Farmacologia sanguínia

Tema 7. Farnacologia múscul-esquelètica

Tema 8. Farmacologia del sistema nerviós

Tema 9. Farmacologia de l’exercici. Dopatge

Tema 10. Polimedicació

Seminari 1 i 2. Resolució de problemes i casos plantejats a partir del temari teòric

Continguts de nutrició:

Tema 1. Introducció.

Tema 2. Energia i nutrients.

Tema 3. Grups alimentaris.

Tema 4. Alimentació equilibrada.

Tema 5. Alimentació, esport i activitat física.

Tema 6. Suplementació i ajuts ergogènics.

Seminaris 1 i 2. Resolució de casos clínics o problemes.

Seminari global de farmacologia i nutrició. Seminari global amb els dos docents.

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura és continuada, a través de diferents eines per valorar les diferents competències necessàries per a superar la matèria.
L’avaluació de l'assignatura es farà mitjançant les següents activitats:
Un examen final, que consistirà en una prova d’elecció múltiple i una prova escrita de preguntes curtes.
Exposició oral dels problemes plantejats als seminaris i entrega d'aquests.
Autoavaluació.
En l’avaluació de les competències es tindrà en compte la presència i la implicació durant els seminaris i les resolucions de problemes així com les intervencions individuals en els diferents exercicis a la plataforma Moodle.

Perquè la nota de l’examen faci mitjana amb la resta de notes obtingudes durant el transcurs de l’assignatura serà necessari obtenir una nota igual o superior a 5 punts sobre un total de 10 punts. A l’examen serà necessari aprovar tant la part corresponent als continguts de Nutrició com la corresponent als continguts de Farmacologia.
Segons estableix l’article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per a l’alumne es qualificaran en funció de l’escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent qualificació qualitativa: suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor.
0 – 4,9: suspens (SS)
5 – 6,9: aprovat (AP)
7 – 8,9: notable (NT)
9 – 10: excel·lent (SB)
Quan la qualificació de l’assignatura sigui d’Excel·lent (nota superior a 9 punts) els docents de l’assignatura podran considerar si l’alumne opta a obtenir la qualificació de matrícula d’honor (MH).
Activitat avaluadora en període de recuperació.
Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l'assignatura. Es mantindrà la nota obtinguda en l’avaluació
continuada i es podrà recuperar la part de l’examen.

Sistema d'avaluació:

Sistema d'Avaluació Ponderació mínima Ponderació màxima
SE1. Portafoli electrònic 10% 40%
SE2. Exposició oral 20% 50%
SE3. Examen 30% 60%
SE4. Autoavaluació 5% 30%
SE5. Avaluació entre iguals 5% 30%

Requisits per a superar l'avaluació continuada:
- Realització mínima obligatòria a l'assignatura i els seminaris del 80%, queden incloses les faltes per malaltia o lesió.
- Si no se supera l'avaluació continuada per l'incompliment d'algun dels requisits necessaris descrits anteriorment, l'alumne suspendrà l'assignatura.
D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.
La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.
Tots els treballs s'hauran d'entregar obligatòriament a través de l'Aula Virtual en la data indicada. No s'acceptarà cap treball fora de termini.

Bibliografia


Bàsic

Betés Mariano, Duran Màrius, Mestres Concepció, Nogues Maria Rosa. Farmacología para Fisioterapeutas. Panamericana 2008.

Burke, Louise. Clinical Sports Nutrition. 4a edición. McGraw-Hill, 2010.

Salas-Salvadó, Jordi; Bonada i Sanjaume, Anna; Trallero Casañas, Roser; Saló i Solà, M Engràcia; Burgos Pelàez, Roser. Nutrición y Dietética Clínica. 4a ed. Barcelona: Elsevier, 2019.

Zabalegui Yárnoz, Adelaida. Administración de fármacos y cálculos de dosis. 3ª edición. Masson, 2019.

Ritter, James; Flower, Rod; Henderson, Graeme; Kong Loke, Yon; McEwan, David; Rang, Humphrey. Farmacología. 8ª edición. Elsevier 2016.

Jeukendrup, Asker; Gleeson, Michael. Nutrición Deportiva. 1a edición. Editorial Tutor, 2019.