Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Marlene María Moreno Martínez

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • Els materials complementaris poden estar publicats en català, castellà i/o anglès.
 • L'examen de l'assignatura es realitzarà en català o en castellà per als alumnes que així ho sol·licitin prèviament al professor de l'assignatura.

Competències


Competències específiques
 • RAE23 - Serà capaç de descriure el Sistema Sanitari Espanyol i els aspectes relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment aquells en els quals intervingui la fisioteràpia, analitzant els processos de gestió d'un servei o unitat de Fisioteràpia.
   

 • RAE24 - Aplicarà els codis ètics i deontològics, les bases jurídiques de la professió implementant els mecanismes de qualitat en la pràctica de fisioteràpia, ajustant-se als criteris, indicadors i estàndards de qualitat reconeguts i validats en l'adequat exercici professional.
   

 • RAE27 - Desenvoluparà la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions en l'àmbit professional.
   

Descripció


BIOÈTICA I LEGISLACIÓ 

L’escenari de l’exercici de les professions assistencials ha sofert en els últims anys ràpids i profunds canvis que han vingut a canviar la naturalesa i els objectius de les activitats assistencials, una de les causes ha estat l’actual proliferació de normatives reguladores dels drets de l’usuari/pacient del sistema sanitari, de les diverses activitats assistencials, així com dels requisits i disponibilitat de mitjans entre d’altres, fet que implica un exercici professional cada vegada més complex i exigent el qual comporta un increment en l’àmbit competencial i en la responsabilitat professional del fisioterapeuta.

Aquesta responsabilitat professional no implica tan sols el seguiment i compliment de la legislació vigent, sinó que genera tanmateix responsabilitat ètica i moral, donades les diverses situacions i/o conflictes ètico-legals que es produeixen en la pràctica assistencial; són aquests motius els que exigeixen una reflexió profunda i interdisciplinària de les professions sanitàries per tal de donar respostes en la cerca de l’excel·lència professional. La Bioètica i Legislació professional com a disciplines ofereixen eines i recursos per facilitar la reflexió i gestió de possibles respostes als dilemes ètico-legals que se’n deriven de l’exercici professional.

Continguts


Els continguts de l’assignatura de Bioètica i Legislació són:

BIOÈTICA I LEGISLACIÓ 

Professor: Marlen Moreno Martínez

Part I. Legislació:

Tema 1. Introducció a la Bioètica i legislació Sanitària-Responsabilitat professional.

Tema 2.  Legislació i Exercici professional de la Fisioteràpia. Drets i Deures de l'usuari/a del Sistema Sanitari.

Tema 3. Normopraxis assistencial - Responsabilitat civil i penal-imprudència professional.

Part II. Bioètica:

Tema 4. Ètica i Bioètica assistencial

Tema 5. Conflictes bioètics en l’assistència i la recerca clínica.Tema 6. Deontologia professional:

Tema 7. La Ètica assistencial amb perspècitva de gènere.

Sistema d'avaluació


Sistema d'avaluació

Ponderació màxima

Ponderació mínima

SE1. Portafolis

10%

40%

SE2. Exposició

20%

50%

SE3. Examen

30%

60%

SE4. Autoavaluació

5%

30%

SE5. Avaluació entre iguals (2P2) o coavaluació

5%

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poder fer mitjana, caldrà treure un mínim de 5 sobre 10 al portafolis electrònic i 5 sobre 10 en l’examen final. Les activitats d'autoavaluació no son recuperables. 

"La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 • D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s’ha suspès l’assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s’hi podrà optar a la recuperació.
 • En la prova de recuperació la nota màxima i mínima per aprovar l’examen és de 5 punts.