Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Pablo Migliorini

Descripció


Anàlisi Financer i Comptable és una assignatura obligatòria de quart curs Grau en Disseny i Producció d'Videojocs que pertany a la matèria de Producció i Negoci.

L'assignatura està pensada i adaptada per als alumnes en últim any de l'grau en disseny i producció de videojocs i cal comptar amb coneixements bàsics de comptabilitat i un bon maneig de l'eina Excel.

Aquesta assignatura abasta els principals conceptes de comptabilitat financera i de l'anàlisi econòmica / financer de les empreses.

El principal objectiu de l'assignatura és proveir als alumnes amb les eines necessàries per poder comprendre els estats comptables de les empreses i per poder realitzar una anàlisi econòmica / financer de les mateixes.

Com a objectiu complementari de l'assignatura, els estudiants aprendran a realitzar el pla econòmic i financer de projectes empresarials en el sector dels videojocs.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb el Covid-19. D'aquesta manera s'assegurarà la consecució dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


Al final d'aquest curs, els estudiants seran capaços de:

 • Entendre i aplicar els principals conceptes vinculats a la comptabilitat financera.
 • Llegir, comprendre e interpretar els documents que integren els Comptes Anuals presentats per les empreses.
 • Avaluar la situació econòmica/financera de les empreses tenint en compte la informació comptable disponible.
 • Realitzar un primer anàlisi econòmic/financer de les empreses.
 • Confeccionar el pla econòmic-financer d'un projecte empresarial.

Metodologia de trabajo


L'assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

 • Sessions teòriques: presentacions i exposicions orals per part de professor, càpsules de vídeo, debats i fòrums de discussió.
 • Sessions pràctiques: presentacions i exposicions orals per part dels estudiants, resolució d'exercicis i problemes, simulacions empresarials, estudi de casos i anàlisi comparativa. Ús exhaustiu de full de càlcul (Excel).
 • Fora de classe: aprenentatge autònom basat en la resolució d'exercicis i problemes, en la lectura crítica de material docent i en la recerca / anàlisi d'informació.

Aquest curs, a causa de la situació generada per l'Covid-19, l'assignatura s'impartirà en modalitat de docència online a les sessions de teoria, i en modalitat de docència híbrid / rotacional en les sessions de pràctica.

Continguts


1. INTRODUCCIÒ

 • Empreses, transaccions i informació comptable/financera.
 • Conceptes bàsics de comptabilitat financera.

ACTIVITAT PRÀCTICA: Simulació empresarial i comptable

 

2. ELS COMPTES ANUALS 

 • Introducció i criteris generals.
 • Balanç de Situació.
 • Compte de pèrdues i guanys.
 • Estats de Fluxos d'Efectiu.
 • Memòria i altres estats e informes comptables i financers.

ACTIVITAT PRÀCTICA: Exercicis i problemes

 

3. ANÀLISI FINANCER

 • Liquiditat, Cobraments i pagaments i fons de maniobra.
 • Anàlisi de capitalització, endeutament i despeses financeres.
 • Anàlisi de rendiment, rendibilitat i eficiència operativa.
 • Anàlisi d'autofinançament i política de dividends.

ACTIVITAT PRÀCTICA: Anàlisi comparatiu DIGITAL LEGENDS y MERCURY STEAM.

 

4. PLA FINANCER 

 • Introducció i conceptes bàsics.
 • Pla d’Inversions.
 • Projecció d'ingressos.
 • Pressupost de despeses.
 • El pressupost de tresoreria i les necessitats financeres.
 • El finançament del projecte empresarial.
 • Anàlisi econòmic i financer del projecte empresarial.

ACTIVITAT PRÀCTICA: Pla financer projecte empresarial.

.

Activitats d'aprenentatge


El curs es compon principalment de sessions teòriques i sessions pràctiques. Durant les sessions teòriques el professor exposarà i explicarà els components del contingut del curs i els estudiants realitzaran o participaran en diverses activitats per consolidar la comprensió dels conceptes explicats pel professor: lectures d'articles i textos diversos, càpsules de vídeos informatius, debats oberts d'idees, sessions de brainstorming, presentacions i exposicions. En aquest curs a causa de la situació generada pel Covid-19, NO s'inclouran activitats avaluatives amb nota en les sessions teòriques.

Durant les sessions pràctiques els estudiants realitzaran en equips tres tipus d'activitats avaluatives amb nota:

 1. Simulació empresarial i comptable. Experimentar la presa de decisions de negoci i el seu efecte en els resultats d'una empresa. Comprendre i aplicar la comptabilitat com a sistema d'informació empresarial.
 2. Exercicis i problemes. Resolució d'exercicis i problemes relatius als comptes anuals de les empreses. Comprendre i saber confeccionar els estats financers d'una empresa.
 3. Estudi de casos. Anàlisi financera comparatiu basat en dos casos d'estudi reals de el sector dels videojocs a Espanya (DIGITAL LEGENDS, SL i MERCURY STEAM, SL). Interpretar i analitzar els estats financers d'una empresa. Avaluar la situació econòmica / financera d'una empresa basant-se en la informació continguda en els comptes anuals.

A més, a la fi del curs, cada equip haurà de realitzar i presentar el treball final de l'assignatura. Per al treball final cada equip ha de realitzar i presentar el pla financer d'un projecte empresarial propi en el sector dels videojocs. Usant la plantilla Excel proveïda, cada equip haurà de confeccionar i presentar el pla financer d'un projecte empresarial propi de el sector dels videojocs.

Després de finalitzat el curs, els estudiants han de realitzar de manera individual l'examen final de l'assignatura. En l'examen final els estudiants hauran de realitzar un anàlisi econòmic / financer d'una empresa fictícia basant-se en els seus estats comptables.

Aquest curs, a causa de la situació generada per el Covid-19, les activitats seran adaptades. L'adaptació serà la següent:

 • Les sessions teòriques seran realitzades de forma remota (online) utilitzant l'aplicació Zoom.
 • La simulació empresarial i comptable es realitzarà de forma remota (online) utilitzant l'aplicació Zoom o Teams.
 • La resolució d'exercicis i problemes es realitzarà de forma híbrida / rotacional.
 • L'anàlisi dels casos d'estudis es realitzarà de forma híbrida / rotacional.

Les activitats d'aprenentatge avaluatives descrites estan directament relacionades amb els resultats d'aprenentatge definits anteriorment.

Sistema d'avaluació


Per tant, el pla d'avaluació de l'assignatura és el següent:

 • ACTIVITATS PRÀCTIQUES (per equips) = 30%.
 • TREBALL FINAL (per equips) = 30%.
 • EXAMEN FINAL (individual) = 40%.

Per tal de fer la mitjana amb la resta de notes,  l'estudiant ha de treure com a mínim un 4 a l'examen final. Si no és així, l'estudiant s'haurà de presentar a un examen de recuperació on s'examinarà de nou del contingut teòric (no es podrà recuperar nota de les pràctiques ni del treball).

A l'examen de recuperació, la nota mínima per fer la mitjana és també d'un 4. La nota de les pràctiques i del treball final no es podrà recuperar donat que formen part de les activitats d’avaluació contínua de l'assignatura. La nota final resultant del càlcul de la mitjana entre les pràctiques, el treball final i l'examen final ha de ser igual o superior a 5 per aprovar l'assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Plantilla en hoja de cálculo para la realización del plan financiero. DISPONIBLE AL CAMPUS.

Depósito de Cuentas Anuales (2016). “Digital Legends, SL.” Registro Mercantil de Barcelona. DISPONIBLE EN CAMPUS.

Amat, O. (2008). "Análisis económico-financiero". 20ª edición, Gestion 2000.

Depósito de Cuentas Anuales (2016). “Mercury Steam, SL.” Registro Mercantil de Tudela, Navarra. DISPONIBLE EN CAMPUS.

Annual Report (2016). “Ubisoft Entertainment.” https://www.ubisoft.com/en-US/company/investor_center/annual_report.aspx

Complementary

Albelda, E. y Sierra, L. (2015). "Introducción a la contabilidad financiera. Ejercicios básicos." Pirámide. 

Montero M. (2010). “TEMA 10. Análisis financiero de la empresa”.  SlideShare. https://es.slideshare.net/martamonterobaeza/tema-10-anlisis-financiero

Montero M. (2010). “TEMA 11. Análisis económico. La rentabilidad de la empresa”.  SlideShare. https://es.slideshare.net/martamonterobaeza/tema-11-rentabilidad

Amat, O. (2003). "Supuestos de análisis de estados financieros. Ejercicios y casos resueltos". Gestión 2000. 

Montero M. (2010). “TEMA 9. El patrimonio y las cuentas de la empresa”.  SlideShare. https://es.slideshare.net/martamonterobaeza/tema-9-patrimonio-y-cuentas-de-la-empresa

“Análisis financiero y económico de la empresa.” https://economiadelaempresa.files.wordpress.com/2011/04/unidad-10-anc3a1lisis-financiero-y-econc3b3mico-de-la-empresa.pdf

“TEMA 10. Análisis económico y financiero.”  http://malaga2.sagradocorazonmalaga.com/ArchivosColegios/esclavas/scorazonmalaga2/Archivos/Economia%202/TEMA%2010.doc