Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

José Ramon Mariño Castro

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Preferentement en castellá però hi ha anotacions i exercici en català

Competències


Competències específiques
 • Interpretar l'estat econòmic, financer i comptable d'una empresa o unitat de negoci per a prendre les mesures adequades en la seva gestió

 • Identificar els conceptes econòmics bàsics, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic dels mercats

Descripció


Iniciació a la teoría i pràctica comptable

Resultats d'aprenentatge


CE3 Analitzar i valorar la informació dels estats comptables aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

Metodologia de treball


 • Els alumnes han d’aconseguir uns coneixements conceptuals que facilitin la comprensió del treball a realitzar; aquesta part es pretén aconseguir mitjançant l’assistència a classe i amb l’estudi dels llibres que són a la bibliografia.

   

 •  La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel professor en el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui conjuntament a classe o bé individualment o en equip; buscant la solució manualment, i/o utilitzant els mitjans informàtics, el que es pretén és facilitar la consecució d’una experimentada professionalitat.

   

 •  Per últim, la manera de realitzar cadascuna d’aquestes  tasques amb la suficient cura, dedicació, i qualitat en el treball,  tenint en compte la preservació del mediambient i actuant en tot moment amb l’adient ètica  professional, podrem assolir els objectius finals que ens proposem.

   

   

   

  METODOLOGIES EMPLEADES

  MD1. Classe magistral

  MD3 Presentacions

  MD7 Estudi de casos

  MD9 Resolució d'exercicis i problemes

 • Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

  El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1

Introducció. Definicions de comptabilitat financera. Objectius de la comptabilitat. Normalització i harmonització comptable. Reforma comptable de la legislació mercantil. Marc Conceptual.

Tema 2

Immobilitzat. Normes generals de valoració. Correccions de valor de l’ immobilitzat material e intangible. Valor d’ús i altres. Les inversions financeres.

Tema 3

 

Tema 4

 

Tema 5

 

Tema 6

 

Tema 7

 

 

Tema 8

 

Tema 9

 

Tema 10

 

Existències: Creditors i deutors. Concepte i contingut. Normes de valoració. Correccions valoratives.

 

Tresoreria i altres comptes financeres. Les transaccions en moneda estrangera.

Tresoreria i altres comptes financeres: Arqueig i conciliació. bancària.

 

Deutes a curt termini. .Préstecs i partides a cobrar. Inversions mantingudes fins el venciment.

El finançament aliè. Passius mantinguts per negociar. Altres passius financers. Cobertures comptables.

 

Provisions i Contingències i fets posteriors. Anàlisi de les diverses partides.

Les periodificacions. Despeses diferides i anticipades. Les factures pendents de rebre o formalitzar.

 

Estats comptables. Pèrdues i Guanys. El Balanç. La Memòria. L’ Estat de fluxos d’ efectiu. L’ Estat de canvis en el patrimoni net. Altres comptes anuals.

Activitats d'aprenentatge


La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel professor en el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui conjuntament a classe o bé individualment o en equip; buscant la solució manualment, i/o utilitzant els mitjans informàtics, el que es pretén és facilitar la consecució d’una experimentada professionalitat

Sistema d'avaluació


L'examen a fi de trimestre (i els parcials) suposa el 60 % de la nota, el restant 40 % es formarà del treball efectuat en les activitats col•lectives a classe i de la realització de les tasques individuals. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades.


Es necessària la participació per part de l’alumne. Aquesta metodologia requereix uns grups amb dimensions reduïdes, en cas contrari la implicació dels alumnes es dificulta i no es pot assolir els mateixos rendiments.


Aquesta  metodologia exigeix la comprovació d’haver assolit els objectius que es fa mitjançant una avaluació final que es complementa amb la valoració del professor de fins un 40 % pel treball desenvolupat durant totes les sessions presencials.

Per fer la mitjana es necessita un 4 en la prova final.

.

 

RECUPERACIONS

Es requerirà dels alumnes un mínim de coneixements i la recuperació serà o bé totalment o parcialment de les parts que no arribin a un nivell suficient de coneixements.

 

Les competències es qualificaran en els treballs realitzats en grup o per separat i en els exercicis que han de resoldre els alumnes, així com en les intervencions de classe i proves realitzades al llarg del curs.

 

SISTEMES D’ EVALUACIÓ

EXÀMENS                                                   60 %

PARTICIPACIO EN ACTIVITATS

AL AULA                                                     25 %

TREBALLS EN GRUP O INDIVIDUAL        15 %

Bibliografia


Bàsic

SERRA SALVADOR, V ; GINER INCHAUSTI, B ; VILAR SANCHIS, E : “SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE  (UNA INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD). VALENCIA TIRANC LO BLANC 1994

JOSE RIVERO ROMERO, MARIA DEL ROSARIO RIVERO MENENDEZ

Contabilidad financera

Editorial: Edisofer, S.L., 2015


 

PALOMA DEL CAMPO MORENO. 2019

CONTABILIDAD FINANCIERA: NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Editorial Sanz y Torres.

 

Complementary

CAÑIBANO CALVO, L   “CONTABILIDAD. ANALISIS CONTABLE DE LA REALIDAD ECONOMICA” . Madrid 1994

MONTESINOS JULVE, VICENTE”FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA. PIRAMIDE  2017.

MUÑOZ MERCHANTE, ANGEL. (2011): Introducción a la Contabilidad. Ediciones Académicas, S.A.

PLAN GENERAL DE CONTABILIDADDE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (2007): Real Decreto 1515/2007, 16 de Noviembre.
 

 

OMEÑACA GARCIA, JESÚS

Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de sociedades: DEUSTO 7ª Edición actualizada20 junio 2017

 

PALOMA DEL CAMPO MORENO. CONTABILIDAD FINANCIERA EJERCICIOS Y SOLUCIONES - 2020

Ed. SANZ Y TORRES   - ISBN 9788417766538