Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Maria Dolors Celma Benaiges

Competències


Competències bàsiques
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • CE1. Interpretar conceptes econòmics bàsics i el raonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic.

 • CE2. Definir la política de l'empresa en entorns internacionals i infondre una dimensió global i internacional als negocis empresarials.

 • CE3. Analitzar i valorar els estats comptables, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers.

 • CE4. Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal.

 • CE5. Analitzar contextos empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores.

 • CE6. Interpretar normativa legal i d'organització institucional i gestionar informació d'àmbit empresarial.

 • CE7. Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores..

 • CE8. Organitzar les operacions productives de l'empresa.

 • CE9. Utilitzar instruments matemàtics i eines avançades d'estadística per a la presa de decisions.

 • CE10. Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar una idea de negoci.

 • CE11. Analitzar i valorar l'entorn cientificotecnològic i econòmic, per buscar oportunitats innovadores i establir processos necessaris per adaptar l'organització.

 • CE12. Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn com un projecte.

 • CE13. Crear connexions entre persones, col·laboradors i empreses posant en contacte a gent que en circumstàncies normals no coincidirien.

 • CE14. Identificar els sectors emergents i les estratègies d'innovació empresarial.

 • CE15. Reunir i interpretar dades per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial.

 • CE16. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una tercera llengua estrangera.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta enfront del canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Aquesta assignatura pretén aprofundir en les bases del mètode científic i proporcionar a l'estudiant les eines bàsiques de treball per a poder dissenyar i executar un projecte de recerca. D'altra banda, millorar les seves habilitats per a utilitzar una sèrie d'instruments i eines que li permetin gestionar els diferents passos del procés de recerca amb major eficiència i comunicar els seus resultats amb major eficàcia: eines de recerca i gestió d'informació; de processament i edició de text; d'organització i tractaments de dades; i de presentació i comunicació de resultats.

Així mateix, conèixer i dominar les característiques del mètode científic te una importància crucial en el món de l'empresa: establir preguntes, observar acuradament la realitat a través de la recol·lecció de dades i fets contrastables, formular i contrastar hipòtesis, extreure conclusions i reformular els problemes i preguntes que ens fem és fonamental en el funcionament dels mercats, empreses i organitzacions.

Aquesta assignatura planteja els següents objectius específics:

 1. Proporcionar als estudiants un coneixement bàsic del mètode científic i un conjunt d'habilitats fonamentals per a aplicar-lo a les seves activitats acadèmiques i professionals.
 2. Transmetre la importància de l'ús de dades empíriques i bases de dades i proporcionar les eines bàsiques per a organitzar i presentar la informació derivada d'aquestes dades en forma d'esquemes, gràfics, taules etc. utilitzant el programari apropiat.
 3. Desenvolupar habilitats de comunicació útils per a la presentació dels resultats d'un projecte de recerca, o de qualsevol treball acadèmic o professional, des del disseny dels continguts i materials usats en una presentació, fins a les estratègies més efectives en la comunicació oral per a presentar idees de manera efectiva i eficient.

NOTA: Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Convertir un problema empíric en un objecte de recerca i elaborar conclusions.
 • Resoldre problemes a través de mètodes científics.
 • Avaluar diferents recursos per a l'anàlisi.
 • Realitzar recerques en bases de dades científiques i analitzar críticament la utilitat dels resultats de la recerca en el context de la seva pregunta de treball
 • Presentar una síntesi dels estudis i la informació de manera ordenada i seguint un fil argumental, de manera que es puguin extreure conclusions útils per al desenvolupament dels seus propis arguments i anàlisis.
 • Identificar diferents maneres de respondre a la pregunta de recerca i elaborar el disseny de la recerca a partir de les principals metodologies i la seva adequació a cada tipus de pregunta.
 • Entendre les principals decisions en els processos de recollida i anàlisi de dades segons el tipus de metodologia de recerca.
 • Millorar la comunicació dels resultats del treball empíric, ja sigui en reports, assajos o treballs de recerca.
 • Dissenyar i dur a terme presentacions orals i escrites per a transmetre informació, idees, problemes i solucions de manera eficaç.

Metodologia de treball


Sessions teòriques       

MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de l'assignatura. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per a revisar tantes vegades com faci mancada els ideïs o propostes que el professor necessita destacar dels seves classes

Aprenentatge dirigit    

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades als sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

MD6. Debats i fòrums: Conversis presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

Aprenentatge autònom

MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint els fases de la metodologia de recerca, entre els quals la lectura crítica d'articles

MD11. Tutories no presencials: per als quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de l'aula virtual.

Continguts


BLOC I: L'activitat investigadora en les ciències socials

Mòdul 1

0.            El treball en equip. Dinàmiques per a l’èxit

1.            El procés científic. Les fases de la recerca en ciències socials

1.1.        Definició del problema (observació de la realitat, estat de l'art, marc teòric)

1.2.        Formulació d'objectius i hipòtesis

1.3.        Recopilació i anàlisi de dades

1.4.        Contrast d'hipòtesi

1.5.        Anàlisi de resultats

1.6.        Conclusions

Mòdul 2

2.            Les fonts d'informació

2.1.        Tipus de fonts d'informació

2.2.        Anàlisi de les fonts i avaluació de la informació (autoria, rellevància, fiabilitat, actualitat, etc.)

2.3.        Fonts d'informació en l'àmbit de l'empresa

2.4.        Cercadors específics (Google Scholar, Scopus, etc.) i paraules clau

2.5.        Fonts d'informació

3.            Introducció a la lectura crítica d'articles científics i treballs acadèmics

3.1.        Tipus de treballs acadèmics

3.2.        Estructura i planificació d'un article (introducció, cos i conclusions)

4.            Gestió de fonts i citació bibliogràfica

4.1.        Per què citar? El plagi en els treballs científics i acadèmics

4.2.        Com citar? Metodologies i estils (Vancouver, APA)

4.3.        Gestors de referències bibliogràfiques (Mendeley)

BLOC II. Presentació escrita de treballs de recerca

Mòdul 3

5.            L'escriptura científica

5.1.        L'estil i la gramàtica del text científic i acadèmic

5.2.        Estratègies de comunicació escrita

6.            Organització del treball escrit

6.1.        Introducció

6.1.1.     Establir el context, els antecedents i/o la importància del tema.

6.1.2.     Presentar el problema/controvèrsia en el camp d'estudi

6.1.3.     Definir el tema i/o els termes clau utilitzats en el document

6.1.4.     Indicar l'objectiu concret de la recerca o treball acadèmic

6.1.5.     Proporcionar una visió general de l'abast i els mètodes emprats

6.1.6.     Explicar breument l'estructura del treball

6.2.        Cos del treball segons el tipus de text

6.2.1.     Exposició del context / fets

6.2.2.     Revisió de la literatura, marc teòric

6.2.3.     Objectius específics, hipòtesis

6.2.4.     Metodologia

6.2.5.     Principals resultats

6.3.        Conclusions segons tipus de text

6.3.1.     Resum de les principals idees

6.3.2.     Principals resultats i discussió de les seves implicacions

6.3.3.     Limitacions del treball

6.3.4.     Futures recerques

7.            Edició i presentació de documents escrits

7.1.        Eines dels processadors de text per a organitzar la informació: estils, taules de continguts, notes al peu, paginació i marges, inserir taules, gràfics, etc.

7.2.        Vinculació amb Mendele

BLOC III. La informació quantitativa i qualitativa. Recollida i anàlisi

Mòdul 4

8.            Introducció: El disseny de la recerca

9.            Metodologies quantitatives vs. qualitatives

9.1.        Definició i diferències

9.2.        Criteris de selecció

10.          El procés de recollida de dades

10.1.      Tipus de fonts: fonts primàries vs. secundàries

10.2.      Població i mostra: tipus de mostreig

10.3.      Definició i tipus de variables

10.4.      Mètodes de recollida i tècniques d'anàlisis de dades: quantitatius vs. qualitatius

11.          Eines per a processar dades i produir resultats

11.1.       Introducció general als fulls de càlcul i les seves eines bàsiques

11.2.      Resumir, presentar i analitzar dades. Sintetitzar informació en figures i taules

BLOC IV. Presentació oral de treballs de recerca

Mòdul 5

12.          Elements de la comunicació 

12.1.      Diferències entre comunicació escrita i oral

12.2.      Objectius d'una presentació

13.          Estratègies de comunicació oral

13.1.      Característiques del discurs oral

13.2.      El llenguatge no verbal i paraverbal

13.3.      Anàlisi i pràctica de discursos orals

14.          Planificació, disseny i execució de presentacions acadèmiques i professionals. Què presentar del meu treball escrit?

14.1.      Com s'organitza i dissenya la presentació.

14.2.      La redacció i pràctica del discurs.

14.3.      Document (i altres recursos) de suport a l'exposició.

14.4.      Maneig efectiu del temps.

14.5.      Eines per a elaborar el document (i altres recursos) de suport a l'exposició: Programari similar a PowerPoint (crear diapositives i introduir objectes de text, imatges i gràfics, configurar el slide màster…)

14.6.      Assajar la posada en escena (temps, tics de parla i gestuals, gravar la presentació, etc).

14.7.      Com afrontar la defensa.

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal

A més dels sessions de l'equip docent, existeixen activitats individuals i grupals.

Les activitats individuals tenen per objectiu:

 • Revisar i, si escau, incorporar metodologies (de base científica) de recollida d'informació i dades per a la seva anàlisi posterior.
 • Revisar els aspectes a considerar en la comunicació escrita i oral, tant des d'un punt de vista d'estructura (com s'articulen els continguts) com de forma (estil i tècnica) com d'eines per a facilitar l'execució.
 • Entendre les decisions en el procés de disseny del treball de recerca propi i la implementació de la metodologia de recollida de dades i la seva anàlisi.
 • Prendre consciencia del nivell de partida per a abordar objectius a assolir de manera conscient al llarg del grau que es cursa.
 • Validar coneixements (TEST o examen del mòdul).

Les activitats grupals tenen per objectiu bàsic:

 • Comparar el treball propi individual amb el del dels company@s.
 • Detectar opcions de millora.
 • Posar en pràctica els conceptes teòrics revisats

Sistema d'avaluació


AVALUACIÓ CONTÍNUA (70%)

Bloc I (10%)

 • Activitats individuals i grupals.
 • Presentació d'un article científic
 • Document de proposta de tema, paraules claus, recerca d'informació i llista de referències amb format adequat.

Bloc II (10%)

 • Activitats individuals i grupals.
 • Algunes activitats individuals és consideren com a prèvies i obligatòries a les grupals. Si no consta realitzada l'activitat individual, la nota grupal no imputarà al registre individual.
 • Una de les activitats consisteix en l’elaboració d’un documento de proposta de pregunta d’investigació, objectius, esquema de continguts i una recerca de fonts més avançada del seu propi treball.  Haurà de contenir un esborrany  del marc teòric i les hipòtesis.

Bloc III (20%)

 •  Activitats individuals i grupals.
 •  Les activitats estan orientades a l'anàlisi i presentació a classe de casos de diferents metodologies.
 • Per grups, és lliurarà un document amb la proposta del disseny de recerca del treball a elaborar.  S’haurà de lliurar un arxiu amb el resum de la informació quantitativa i qualitativa a incloure al treball. 

Bloc IV (10%)

 • Activitats individuals i grupals.
 •  L'activitat grupal consisteix en la preparació de l'exposició, defensa i document de presentació del projecte treballat al llarg de l'assignatura.
 • Les activitats individuals estan orientades a que l'alumne/l'alumna desenvolupi les seves pròpies competències en comunicació oral com a pas previ a l'execució en grup.
 • Aquest bloc no computa activitat per a l'examen final.

 Treball final (20%)

Document de Word amb el reporting complet del treball de recerca.  

Aquest treball es qualificarà amb una rúbrica que té en compte el treballat durant tot el curs. Cada professor avaluarà els ítems de la rúbrica que corresponguin al seu mòdul.

EXAMEN FINAL (30%)

Consistirà en una prova escrita en el qual s'avaluaran conceptes del mètode científic i altres temes substantius inclosos en cada mòdul del curs.

RECUPERACIÓ

Per a aprovar l'assignatura serà necessari:

 • Obtenir una mitjana de 5 sobre 10 en el Bloc IV. És a dir, tot i que el resultat de l'avaluació continuada sigui aprovat, si en aquest bloc no s'ha obtingut una nota mínima de 5, haurà de recuperar-se aquest mòdul. La recuperació serà individual.
 • Dels blocs I, II, III s’haurà de dur a terme una activitat addicional de recuperació (pot ser examen) en el cas que

(a)          La nota de l'examen d'aquest bloc sigui igual o inferior a 4 sobre 10.

(b)          La nota global de les activitats d'aquest bloc sigui igual o inferior a 4 sobre 10.

L'activitat serà, en qualsevol cas, individual.

Bibliografia


Bàsic

Amat Salas, O., Rodrigo de Larrucea, J., & Rocafort Nicolau, A. (2017). Com fer recerca?: treball de final de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca (Primera ed). Barcelona: Profit Editorial.

Lluch, G., & Nicolás, M. (2015). Escriptura acadèmica: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: Editorial UOC.

Turull, A., Ardanuy Baró, J., Arroyo i Amayuelas, E., & Arroyo i Amayuelas, E. (2017). Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona: Huygens Editorial