Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Benet Maimi

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE4. Convertir un problema "empíric" en un projecte de recerca i elaborar conclusions.

 • CE5. Aplicar una marcada orientació de servei al client i manejar tècniques de comunicació.

 • CE9. Treballar en mitjans culturals diferents, aportant solucions als diferents problemes que es presenten.

 • CE17. Reconèixer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

Descripció


 • Introducció als principis estratègics fonamentals del màrqueting al voltant dels quals s'estructura l'activitat comercial de l'empresa.
 •   Anàlisi dels principals factors i protagonistes del mercat, escenari habitual de les activitats del màrqueting.
 • Estudi del comportament del consumidor.

NOTA: Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


• Comprendre el comportament del consumidor de béns i serveis turístics
• Aplicar els principis i instruments del Màrqueting utilitzats en la comercialització de destinacions turístiques.
• Desenvolupar el procés de comunicació integrada corporativa i elaborar un Pla de Comunicació Estratègic

Metodologia de treball


 • Es combinaran classes magistrals amb seminaris i tutories presencials i treball fora de classe.
 • Discussió de casos pràctics a classe.
 • Participació d'experts del sector amb xerrades i debats.

Continguts


TEMA 1 Concepte i naturalesa del màrketing turístic

TEMA 2 El comportament del consumidor de bens i serveis turístics

TEMA 3 El mercat turístic

TEMA 4 Sistemes d´informació i investigació comercial

TEMA 5 Màrqueting estratègic

TEMA 6 Màrqueting Mix  

TEMA 7 Estratègies comercials

TEMA 8 Màrqueting digital

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF2. Seminaris

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


•Participació i activitats a clase  15%

•Treball en grup  20%

•Treball individual  20%

•Examen final  45%

Important:  Es obligatori presentar-se a l'examen final per a comptabilitzar la resta de l'avaluació, i treure un mínim de 4 sobre 10.

A la recuperació només es podrà recuperar l'examen final.

Bibliografia


Bàsic

Santesmases Mestre, M (2006). Marketing, conceptos y estrátegias. Ed. Pirámide. 

Kotler,P., Jesus Garcia Madariaga, J. Y Flores Zamora, J. (2011). Márqueting turístico. Pearson

Bigné Alcañiz, E, Font Aulet, X. y Andreu Simó L. (2000). “Márqueting de destinos turísticos. Análisis y estrategias de desarrollo”. ESIC