Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Lluís Codinas Poch
Roger Guardiola Martinez 

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE12. Dominar els procediments operatius de les empreses d'allotjament, restauració i intermediació turística.

 • CE17. Reconèixer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Descripció


 • Estudi i anàlisi de tots els processos que intervenen en el cicle del negoci dels viatges.
 • Anàlisi de les estructures empresarals i les seves formes de gestió.
 • Creació de productes de viatges amb la fixació de preus i desenvolupament del pressupost.
 • Gestió de reserves aèries a través del sistema Amadeus

NOTA: Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Analitzar i avaluar les funcions de les agències de viatge en la intermediació i venda dels diferents tipus de serveis turístics
 • Dissenyar un viatge en funció dels factors que s'estableixin i calcular el corresponent pressupost
 • Gestionar una reserva aèria a través d'un GDS

Metodologia de treball


Sessions teòriques: classes magistrals i participació dels/les alumnes en debats

Aprenentatge autònom: Resolució d'exercicis i problemes, amb l'ajut de tutories no presencials

Aplicació informàtica pràctica de l'Amadeus

Es recomana portar ordinador portàtil a classe per poder treballar els casos pràctics.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

 

Continguts


MÒDUL I:

 1. La regulació de les Agències de Viatges
 2. L’estructura empresarial de les Agències de Viatges
 3. La gestió empresarial i la perspectiva de gènere
 4. La intermediació turística
 5. Els viatges combinats: Concepte i tipologia de viatges combinats. Anàlisi dels serveis turístics i els seus preus. Elaboració i cotització de pressupostos. Determinació de preus.

MÒDUL II:

 1. GDS Amadeus: gestió de reserves aèries

 

Activitats d'aprenentatge


Sessions teòriques

El·laboració de casos pràctics

Xerrades de professionals del sector

Treballs en grup

Sistema d'avaluació


L'assignatura es divideix en dos MÒDULS:

 • MÒDUL I: S'impartirà un total de 4 crèdits (40 hores) i tindrà un pes del 60% del total de l'assignatura.

Aquest 60% es distribueix amb:

- Examen final. tindrà un pes del 40% de la nota del MÒDUL I. La nota mínima a assolir per fer la mitjana del MÒDUL I haurà de ser de 5. 

- Casos pràctics: tindran un pes del 10%  de la nota del MÒDUL I

- Assistència i actitud: tindrà un pes del 10% de la nota del MÒDUL I (80% d'assistència a les sessions)

 

 • MÒDUL II: S'impartirà un total de 2 crèdits (20 hores) i tindrà un pes del 40% del total de l'assignatura

Aquest 40% es distribueix amb:

- Examen final. tindrà un pes del 30% de la nota del MÒDUL II. La nota mínima a assolir per fer la mitjana del MÒDUL II haurà de ser de 5. 

- Assistència i actitud: tindrà un pes del 10% de la nota del MÒDUL II (80% d'assistència a les sessions)

En l'examen final d'aquest MÒDUL II, si l'alumne/a el supera com a mínim amb un 5, obtindrà un certificat d'Amadeus.

 

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota global igual o superior a 5 de cada MÒDUL

Per poder accedir a la recuperació és necessari haver-se presentat a la prova final

En cas de que un/a estudiant s’hagi de presentar a la recuperació, ho farà només d’aquells Mòduls que tingui suspesos

 

Bibliografia


Bàsic

BLASCO PERIS, Albert .(2002): La empresa y el producto turístico. Editorial Síntesis Madrid (En procés una segona edició)

Complementary

OLLER, Jordi (1994): Contabilidad de costes para las agencias de viajes, hoteles y campings. Editorial Síntesis. Madrid