Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jose Ramón Mariño Castro

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • E3_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

 • E6_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting utilitzant tècniques avançades i innovadores

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


En aquesta assignatura s’aprofundeixen els coneixements adquirits a l’assignatura anterior d’Introducció a la Comptabilitat, amb l’aplicació del Pla General Comptable en vigor.

Resultats d'aprenentatge


 • Operacions patrimonials de l'empresa i el seu reflex comptable d'acord amb les normes legals. Desenvolupament dels procediments comptable que es donen a l'exercici comptable: amortitzar, deterioraments, control de gestió de magatzem, etc..
 • Estructura impositiva a Espanya. Operacions referents a la liquidació de l'impost de societats i ajustos i correccions sobre la normativa comptable. Normativa de liquidació d'impostos. Liquidació de les principals operacions en l'impost sobre el valor afegit: operacions internes, operacions no subjectes, operacions exemptes, entregues intracomunitàries, adquisició intracomunitàries, importacions i exportacions.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Clase magistral:  Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor en la que asisten todos los estudiantes matriculados en la asignatura

aprendizaje autónomo

MD9.  Resolución de ejercicios y problemas : Actividad no presencial dedicada a la resolución de ejercicios prácticos a partir de los datos suministrados por el profesor ..

MD11. Tutorías no presenciales : para las que el alumno dispondrá de recursos telemáticos como el correo electrónico y los recursos de la intranet del ESCSET.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

 

 

Continguts


Tema 1 Introducción. Definiciones de contabilidad financiera. Objetivos de la contabilidad. Normalización y armonización contable. Reforma contable de la legislación mercantil. Marco Conceptual.
Tema 2 Inmovilizado. Normas generales de valoración. Correcciones de valor del inmovilizado material e intangible. Valor de uso y otros. Las inversiones financieras.

Tema 3

Existencias: y Gastos. Concepto y contenido. Normas de valoración. Correcciones valorativas.
Tema 4 Tesorería y otras cuentas financieras. Las transacciones en moneda extranjera.
Tema 5 Tresoreria i altres comptes financeres: Arqueig i conciliació. bancària.
Tema 6 Deutes a curt termini. Préstecs i partides a cobrar. Inversions mantingudes fins el venciment.
Tema 7 El finançament aliè. Passius mantinguts per negociar. Altres passius financers. Cobertures comptables.
Tema 8 Provisions i Contingències i fets posteriors. Anàlisi de les diverses partides.
Tema 9 Les periodificacions. Despeses diferides i anticipades. Les factures pendents de rebre o formalitzar.
Tema 10 Estats comptables. Pèrdues i Guanys. El Balanç. La Memòria. L’ Estat de fluxos d’efectiu. L’Estat de canvis en el patrimoni net. Altres comptes anuals.

 

Activitats d'aprenentatge


La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel professor en el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui conjuntament a classe o bé individualment o en equip; buscant la solució manualment, i/o utilitzant els mitjans informàtics, el que es pretén és facilitar la consecució d’una experimentada professionalitat.

Sistema d'avaluació


Els exàmens suposen el 60 % de la nota, el restant 40 % es formarà del treball efectuat en les activitats col•lectives a classe i de la realització de les tasques individuals o en grup. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades.Per aprovar l’assignatura el promig final ha de ser superior o igual a 5 sobre 10.

Caldrà una nota mínima de 3,5 sobre 10 en l'examen final perquè faci mitja amb l'avaluació continua.

RECUPERACIONS

Es requerirà dels alumnes un mínim de coneixements i la recuperació serà o bé totalment o parcialment de les parts que no arribin a un nivell suficient de coneixements. La qualificació de l'avaluació continua (treballs 40%) continuen sent vigents al igual que la nota mínima de l'examen.

Resum de les ponderacions d’avaluació:

Exàmens

60%

Participació en activitats plantejades dins de l’aula

+

Treball individual i/o en grup

40%

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

OMEÑACA GARCÍA, Jesús. Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de sociedades: 7a Edición actualizada. Ediciones Deusto, Barcelona, 2017.

CAMPO MORENO, Paloma del. Contabilidad financiera. Normas de registro y valoración. 1ª Edición. Editorial Sanz y Torres, Madrid, 2019.

GARCÍA CASTELLVI, Antonio; GONZALEZ NAVARRO, Ana María; ASTORGA SANCHEZ, Juan Antonio. Contabilidad Financiera. Editorial Ariel, 2011.

HERRADOR, Teresa Carmen. Contabilidad Intermedia. Alcaide Ediciones Académicas, 2016.

Complementary

CAMPO MORENO, Paloma del. Contabilidad financiera. Ejercicios y soluciones 1ª Edición. Editorial Sanz y Torres, Madrid, 2020.

MARIÑO CASTRO, José Ramón.   “La nueva regulación de los arrendamientos en el Nuevo Plan y en la NIC 17. Una visión práctica (II)".  TÉCNICA CONTABLE Nº 713. Noviembre 2008. CISS, GRUPO WOLTERS KLUMER.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Fernando, "Plan general contable 125 supuestos prácticos : RD1514-2007, RD 1515-2007", Madrid Francis Lefebvre, 2008.