Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jorge Castizo Olier
Sergio Vilches Saez 
Sergio Sánchez Nuño 

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i de l'esport

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Avaluar la condició física, preescriure i desenvolupar els exercicis físics orientats a la salut i en condicions de seguretat per aquests practicants 

Competències generals
 • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

Competències transversals
 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

Descripció


Com a professional de l’activitat física i l’esport, l’alumne del grau ha de comprendre en profunditat el funcionament del organisme durant l’exercici físic, així com conèixer la forma en la qual els diferents sistemes responen d’avant de l’entrenament físic.

L’objectiu principal d’aquesta assignatura es que l’alumne adquireixi les competències necessàries per identificar les adaptacions que es produeixen en l’organisme a conseqüència de l’exercici físic per tal de millorar el rendiment i/o millorar la funcionalitat dels diferents òrgans i sistemes, augmentat així la capacitat funcional de l’individu.

En l’assignatura de Fisiologia de l’Exercici II, l’alumne del grau ha de adquirir els coneixements específics sobre la valoració del metabolisme anaeròbic i aeròbic així com conèixer els efectes que l’exercici físic exerceix sobre el cos humà en condicions especials d’estrès mediambiental, altitud, etc., i en altres contexts diferents.

Per cursar aquesta assignatura es recomana que l’alumne hagi superat amb èxit les competències a avaluar en l’assignatura de Fisiologia de l’Exercici, així com també tenir clar els conceptes anatòmics estudiats en l’assignatura de Anatomia Aplicada a l’Activitat Física i la Salut.

Quant a la dinàmica de les sessions, l'assignatura és de tipus presencial. L'ensenyament i aprenentatge presencial requereix un esforç important tant per part de l'alumnat com per part del professorat. És imprescindible que es realitzin les tasques sol·licitades en els terminis establerts per aconseguir un bon aprofitament de les sessions i així aconseguir un correcte procés d'aprenentatge. Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la COVID-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Aplicar, basat en el coneixement l'anatomia i fisiologia implicada en els sistemes corporals determinants per al moviment humà. Així com explicar amb precisió la terminologia de la fisiologia de l'exercici.
 • Interpretar, basat en el coneixement els efectes aguts i crònics provocats per l'exercici físic, així com la seva avaluació a través de proves de camp i de laboratori bàsiques: variables metabòliques i cardiorespiratòries, considerant les diferències biològiques per edat i gènere.
 • Aplicar, basat en el coneixement els canvis i adaptacions que es produeixen per la variació d'edat, gènere i estrès ambiental.

Metodologia de treball


Activitat

ECTS

Metodologia

Sessions teòriques

4

Sessions presencials amb

material audiovisual

Treball grupal

0,2

Jocs de rol, aprenentatge basat en problemes, aplicació pràctica de la teoria

Pràctiques/Seminaris

1,8

Sessions pràctiques de fisiologia/Realització de seminaris

Continguts


1. Avaluació funcional del metabolisme

a. Avaluació del metabolisme anaeròbic
b. Avaluació del metabolisme aeròbic

2. Regulació i control d'altres sistemes funcionals en l'exercici físic

a. Funció hormonal i exercici físic
b. Funció renal i exercici físic
c. Funció gastrointestinal i exercici físic

3. Influència del medi ambient en les respostes i adaptacions a l'exercici físic.

a. Altitud i exercici físic
b. Temperatura i exercici físic
c. Hiperbaria, microgravetat i exercici físic
d. Contaminació atmosfèrica i exercici físic

4. Influència del sexe i l'edat en les respostes i adaptacions a l'exercici físic

a. Gènere i exercici físic
b. Edat i exercici físic

5. Control de la fatiga durant les respostes i adaptacions a l'exercici físic

a. Etiologia de la fatiga en l'exercici físic
b. El dolor muscular tardà en l'exercici físic
c. La fatiga crònica i l'exercici físic
d. Recuperació de la fatiga

6. Estrés oxidatiu

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

 

Activitat

Metodologia

Sessions teòriques

Sessions presencials amb

material audiovisual

Treball grupal

Jocs de rol, aprenentatge basat en problemes, aplicació pràctica de la teoria

Pràctiques/seminaris

Sessions pràctiques de fisiologia

Sistema d'avaluació


L'avaluació consistirà en un reconeixement sobre el nivell d'aprenentatge aconseguit per l'estudiant, materialitzat en la qualificació numèrica, d'acord amb l'establert en la legislació vigent.

Sistema de qualificació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):
0 - 4,9: Suspens (SS)
5,0 - 6,9: Aprovat (AP)
7,0 - 8,9: Notable (NT)
9,0 - 10: Excel·lent (SB)

La qualificació de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua i una avaluació final. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts), d'acord a la següent taula de ponderació i criteris NECESSARIS per fer la mitjana entre les activitats avaluadores:

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Treballs individuals

20% (no recuperable)

Treballs en grup

20% (no recuperable)

Examen final

60% (5/10)

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

 Examen

60% (5/10)

 

El treball individual consistirà en l’elaboració i lliurament de quaderns de pràctiques per cadascuna de les sessions pràctiques. L'assistència mínima obligatòria a les pràctiques és del 80%. El 20% restant es reserva per a qualsevol tipus de falta (injustificada o justificada). En el cas de no assistir a la pràctica, no es podrà lliurar l'activitat i constarà com a suspesa.

Finalment, els treballs grupals versaran sobre un dels temes de l’assignatura i seran exposats a classe al final del trimestre.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació. Es guardarà la nota de la resta de les parts durant el període de recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

W. Larry Kennedy; Jack H. Wilmore; David L. Costill (2012). Fisiología del deporte y el
ejercicio (5ªed). Champaign, Illinois: Human Kinetics

Lopez Chicharro J., Fernández Vaquero A. (2006) Fisiología del ejercicio (3ªed). Madrid:
Médica Panamericana

McArdle W, Katch F & Katch V. (2015). Exercise Physiology: Nutrition, Energy and Human Perfomance (8th ed). Baltimore: Lippincot Williams and
Wilkins

Complementary

Tortora G., Derrickson B., (2013) Principios de Anatomía y Fisiología (13th ed).
Panamericana

Barbany JR (2002) Fisiología del ejercicio físico y del entrenamiento (1ªed). Barcelona:
Paidotribo

Silverthorn (2008). Fisiología humana; un enfoque integrado (4ª ed). Madrid:
Panamericana

Guyton A (2011) Fisiología Médica. Buenos Aires: Panamericana

Mora Rodríguez R. (2009). Fisiología del deporte y del ejercicio. Pruebas de campo y laboratorio (1ªed). Madrid: Panamericana