Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Josep Patau Brunet
Lourdes Maria Montoro Del Valle 

Competències


Competències bàsiques
  • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 

Competències específiques
  • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

  • Gestionar  instal.lacions esportives

Competències generals
  • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

  • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Competències transversals
  • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

     

Descripció


La organització del món de l’esport s’ordena mitjançant la creació d’entitats mercantils o entitats sense ànim de lucre. Gestionar aquestes entitats esdevé un objectiu prioritari per garantir la seva continuitat en el temps. Hi ha múltiples factors que intervenen en la gestió i direcció d’un organisme d’aquestes característiques. En aquesta assignatura, l'estudiant podrà analitzar els estats financers d’una empresa i conèixer la situació financera i patrimonial d’aquesta entitat. Coneixerem les diferències entre el compte de pèrdues i guanys i la generació de tresoreria i estudiarem tècniques que ens permetin comparar estats financers de diferents entitats. També aprendrà el sistema de contractació laboral i la gestió bàsica de recursos humans en una empresa esportiva. 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.”

Resultats d'aprenentatge


- Identificar les funcions i processos bàsics (anàlisis, planificació, execució, seguiment/control i avaluació) per a la direcció i gestió d'entitats, instal·lacions i/o activitats esportives.

- Intervenir professionalment en la gestió esportiva garantint la qualitat, seguretat i la salut dels usuaris, així com els resultats esportius, socials i econòmics i la satisfacció dels col·lectius interessats.

 

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

PART I.- BASES ECONÒMIC-FINANCERES

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants.

           3

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..).

            1

PART II.- CONTRACTACIÓ

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants.

           1.5

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..).

            0.5

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

Continguts


PART I.- BASES ECONÒMIC-FINANCERES

Tema 1. Introducció.

Tema 2. Balanç de Situació (Inversions i Financiació)

Tema 3. Compte de Resultats

Tema 4. Pressupost de Tresoreria

 

PART II.- CONTRACTACIÓ

Tema 1: Les Relacions laborals:

            Drets i deures dels treballadors.

            Les fonts laborals: Estatut dels treballadors i Conveni col·lectiu.

            Règim especial dels esportistes professionals.

 

Tema 2: Gestió i administració dels RRHH

            Contractació: Clàusules.

            Jornada de treball: horaris,vacances i HHEE

            Llei de prevenció Riscos Laborals.

            Suspensió i extinció de la Relació Laboral individual

            La figura del voluntariat: aspectes legals

 

Tema 3: La Retribució i Seguretat social

             Salari i nòmina

             IT i Atur.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Cada part de l’assignatura compta de la següent manera: Part I.- Bases econòmic-financeres  representa un 66,6% (4 ECTS) de la nota global i la Part II.- Contractació representa l’altre 33,4% (2 ECTS) de la nota global. Cal que es tregui una nota mínima de 4 sobre 10 en cada part per tenir dret a fer nota mitja. En cas que alguna part o totes dues no superin aquest 4 sobre 10 no es superarà l’assignatura. En cas de suspendre una de les dues parts, no es guarda cap nota d’un any per l’altre.

PART I.- BASES ECONÒMIC-FINANCERES

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs en grup

20%

E12, T4

Treballs individuals

20%

E10, T4

Examen final

60%

B5, G1, G11

 

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

60%

B5, G1, G11

 

L'examen a fi de trimestre suposa el 60% de la nota (40% pràctic + 20% teòric). L’examen teòric consisteix en preguntes tipus test amb quatre respostes possibles de les quals una única resposta és vàlida. El mètode de valoració serà el següent: 1 punt si la resposta és correcta, -0,25 si és incorrecta i 0 si no es respon la pregunta. 

El 40% que resta es formarà a partir dels treballs efectuats en les activitats col·lectives a classe (20%) i amb la realització de les tasques individuals (20%). Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats proposades.

En recuperació només es podrà fer la prova final que computarà el 60 % de la qualificació final, ja que es conservaran les notes de les activitats.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

 

PART II.- CONTRACTACIÓ

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs en grup

40%

E12, T4

Examen final

60%

B5, G1, G11

 

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

60%

B5, G1, G11

 

L'examen a fi de trimestre suposa el 60% de la nota

L’examen consisteix en preguntes teòriques i pràctiques a desenvolupar.

Cal treure una nota mínima de 4 en la part de l'examen per ser sumat el 40% de les activitats avaluades de treballs. 

En recuperació només es podrà fer la prova final que computarà el 60 % de la qualificació final, ja que es conservaran les notes de les activitats.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

MUÑOZ MERCHANTE, A. (2011): Introducción a la Contabilidad. Ediciones Académicas, S.A.

Curso de derecho de Trabajo. Manuales de Tirant lo Blanch. Director Juan M. Ramírez Martínez. últimes edicions. Mínim edició 2011

Derecho del trabajo.  Antonio Martin Valverde, Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, Fermín, García Murcia, Joaquín. Editorial Tecnos. Últimes edicions. Mínim edició 2011

Articles i bibliografia complementària que s'anirà facilitant per temes a través de l'aulari.

Derecho del trabajo. Alfredo Montonya Melgar. Editorial Tecnos. Ultimes edicions.Mínim edició 2011

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (2007): Reial Decret 1515/2007, 16 de novembre.

Curso Básico del derecho del trabajo(para titulaciones no jurídicas). Juan M. Ramírez Martínez. últimes edicions. Mínim edició 2011

Legislació Social básica Ed Civitas o Lex Nova que inclogui la següent normativa bàsica: Estatut del treballadors. Llei General de la Seguridad Social. Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei de Procediment Laboral i Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

Laboral: Material elaborat per la professora en Powerpoints per matèries.

AMAT, O.  (2008): Análisis de estados financieros. 8ª edición. Gestión 2000

AMAT, O. (2008): Análisis integral de empresas. Profit Editorial

Complementary

pàgines web:
www.gencat.cat/treball
www.mtas.es
www.seg-social.es

LOSILLA, M.F. (2011): Prácticas de contabilidad financiera. Madrid: Garceta.

Práctica Laboral y de Seguridad Social. ANTONIO FERNANDEZ DIEZ,  JOSE F. MARTINEZ SEPTIEN. Editorial Lex Nova

DIÉGUEZ, J. (Coord.) (2015): Contabilidad financiera. El Plan General de Contabilidad. Pirámide.

SOLÀ ,M.; VILARDELL, I. (2009): Introducción a la contabilidad general. (“º Edición) McGrawHill

MONTESINOS JULVE, VICENTE (2009): Introducción a la contabilidad financiera: un enfoque internacional. Ariel. 6ª edición corregida y puesta al día adaptada al Plan General de Contabilidad.

ALBELDA, E. y SIERRA, L. (2014): Introducción a la contabilidad financiera. Ejercicios básicos. Pirámide.

Memento pràctico Francis Lefebre. Social. Últimes edicions. Maig 2010.

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (2007): Reial Decret  1514/2007, 16 de novembre.