Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Luciana Moizé Arcone

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Mary Louise Walsh

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E3_Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E12_Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut

   

 • E14_Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions

   

 • E15_Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia

   

 • E17_Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats i destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta

   

 • E19_Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

Competències transversals
 • T1_Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

Descripció


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Aquest curs altament comunicatiu treballa les destreses necessàries perquè un professional de la salut pugui comunicar-se de manera eficaç en un entorn relacionat amb la salut.

A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

Resultats d'aprenentatge


L’objectiu principal d’aquest curs és:

·         Millorar la capacitat de l’estudiant de comunicar-se en anglès i entendre textos acadèmics en un context  de la salut. L’assignatura se centra en la realització d’activitats professionals en anglès en l’àmbit de la Fisioteràpia, amb una atenció paral·lela al vocabulari pertinent i a la gramàtica.

D’aquesta manera, els resultats de l’aprenentatge són els següents:

 • Adquereix i domina l’idioma anglès aplicat a les ciències de la salut i de l’activitat física.
 • Incorpora l’anglès com a idioma d’aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació interprofessional.

Metodologia de treball


La metodologia del curs serà de naturalesa molt pràctica. Cada sessió inclourà una varietat d'activitats dissenyades per desenvolupar les principals estratègies lingüístiques. El principal objectiu d’aquesta assignatura serà l’ús actiu de l’anglès en un ambient dinàmic.

Continguts


Sinopsi:

Els continguts són altament funcionals i es vinculen a situacions reals mitjançant task-based learning. Entendre i expressar-se de forma oral en anglès.

 

 

CONTINGUTS GENERALS

·         Adquirir llenguatge funcional relacionat amb els àmbits de la fisioteràpia i de les ciències de l’activitat física i de l’esport

·         Treballar de manera eficaç en situacions vinculades a la feina diària d’un professional de la salut

·         Millorar les tècniques de comprensió

·         Adquirir vocabulari especialitzat

·         Dissenyar estratègies per a la millora de la comprensió i comunicació en anglès amb persones i grups de diverses nacionalitats

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Situation

Contents, Skills and Functions

Content-Based Listening (talks, conferences..)

Orientation listening

Listening for gist

Listening for specific meaning

Content-Based Reading (academic  articles, reports, case studies, documentaries...)

Meaning from context

Understanding main ideas

Understanding details

The Human Body

Skeleton

Muscles

Organs

Functions of the body

Posture and movement

Pain and Symptoms

Describing pain

Describing symptoms

Making a diagnosis

Injuries

Muscular injuries

Bone injuries

Discussing treatment

Monitoring

Health, Exercise & Nutrition

Diet

Training

Sports Injuries

Muscular injuries

Treatment

Physiotherapy

Sports Psychology

Performance

Attitudes

Sports Management

Legal Aspects

Rules and Regulations

 

Activitats d'aprenentatge


Clase magistral

 25

Treball en grup 

 8

Tutoria grupal   1.5
Treball autònom 3
Estudi personal  37.5

 

 

Sistema d'avaluació


La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

 

Avaluació contínua

 

Presentació oral en grup:

Els estudiants hauran d’escollir un tema consensuat amb el professor basat en el contingut , els materials audiovisual i els articles.

 

20%

 B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

Participació positiu en les activitats

 

Els estudiants hauran de participar en les activitats de parlar, escoltar i interactiu.

 

10%

B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 

Avaluació contínua

 

Treball escrit individual:

Els estudiants hauran d’escollir un tema consensuat amb el professor:

 

 30%

 B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 Avaluació final

 

Examen final de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 40%

 B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Avaluació final

 

Examen de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 

 40%

 B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 

Les qualificacions obtingudes en l’avaluació contínua seran conservades com a part de la nota final de l’assignatura, tant les superades com les no superades, per tal de preservar els criteris de l’avaluació continuada.