Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Luciana Moizé Arcone

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Esther Mur Gimeno
Manel Cruz Cotes 

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E6_Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E8_Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E11_Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, oferint una assistència integral als pacients

   

 • E13_Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E23_Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà

   

 • E24_Entendre els fonametns del condicionament físic per la pràctica de l'activitat física i l'esport

   

Competències transversals
 • T2_Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


Aquesta assignatura té com objectiu mostrar el diferents entorn on és possible realitazar un tractament de Fisioteràpia. És treballarà sobre el medi aquàtic i sobre la teràpia assitida amb cavallas, focalitzant-se en l'Hipoteràpia.

Els beneficis que s'obtenen de  L'aigua és un entorn que ofereix diferents possibilitats a l'hora de treballar. Els pacients relaten la sensació que en aquest medi poden realitzar activitats que fora no poden dur a terme. La feina del fisioterapeutes és descobrir i pautar aquestes propostes i fer que siguin útils fora de l'aigua.

L'Hipoteràpia, és un tècnica bastant innovadora que s'està utilitzant per tractar pacients amb diferents patologies. És una  teràpia multidisciplinar i amb aquesta assignatura es pretèn que l'alumne pugui assolir uns objectius i uns coneixements tants bàsics com profunds sobre l'Hipoteràpia. 

“Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.”

Resultats d'aprenentatge


 

Aplica, basat en el coneixement, els principis conductuals en el context educatiu, recreatiu, de la activitat física i la salut i de l’entrenament esportiu.

Escull tècniques de modificació de conducta que es poden utilitzar en els diferents àmbits d’actuació professional.

Analitza les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demanda i necessitats.

Estableix el protocol d’intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.

Realitza el diagnòstic fisioterapèutic per a determinar les disfuncions i minusvalies que requeriran d’una intervenció específica de fisioteràpia.

Interactua amb els altres professionals de la salut i de l’activitat física per fonamentar un pla d’intervenció  basat en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions.

Identifica els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia per a cadascuna de les especialitats clíniques. Classificar-los segons la seva importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.

Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua beneficis i riscos i estableix un criteri d’intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.

Analitza les expectatives del pacient per a cadascuna de les especialitats clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.

Identifica les principals patologies respiratòries, cardíaques i neurològiques. Aprèn  les intervencions médico-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i milloria de les intervencions mèdiques i/o quirúrgiques.

Aplica les teràpies adequades en cada situació per a poder obtenir el benefici més alt amb la major eficàcia. Aplica les tècniques manuals i instrumentals per al tractament de les disfuncions derivades de la pràctica esportiva. Avalua els resultats i els efectes adversos.

Dissenya i aplica programes de prevenció mitjançant  l’activitat física per a subjectes amb factors de risc o amb patologia crònica.

 

Metodologia de treball


Tipologia Hores Presencialitat
Classes teòriques 8,25 hores 100%
Seminaris / Tallers 3 hores 10%
Classes pràctiques 26,25 hores 100%
 Estudi i treball en grup 2 hores 10%
Estudi i treball autònom, individual 60,5 hores 0%
Total 100  

 

Continguts


Bloc Teràpia aquàtica

 • Bases Fisiològiques de la Immersió
 • Sessió de Fisioteràpia aquàtica
 • Metodologies de treball
 • El pacient neurològic i la teràpia aquàtica
 • El pacient pediàtric i la teràpia aquàtica
 • Rendiment i teràpia aquàtica
 • Experimentació pròpia del medi aquàtic
 • Moviment actiu i passiu  dins l’aigua

Bloc Hipoteràpia

 • Anatomia i biomecànica del cavall
 • Característiques dels cavalls de teràpia i el seu ensinistrament
 • Introducció al món de la Hipoteràpia
 • Neuro pediatria aplicada a la Hipoteràpia
 • Com organitzar i realitzar una sessió d'Hipoteràpia

Activitats d'aprenentatge


 • Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixement i activar els processos cognitius de l’estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional
 • Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l’anàlisi de casos reals o simulats
 • Resolució d’exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs
 • Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes
 • Aprenentatge orientat a projectes: realització d’un projecte per a la resolució d’un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits
 • Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

 5,0 - 6,9: Aprovat

 7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

L'avaluació final de l'assignatura ponderarà segons:

 • Bloc teràpia aquàtica 50%
 • Bloc hipoteràpia 50%

Cal aprovar cada bloc amb un 5.

 

Bloc teràpia aquàtica:

Activitat Ponderació
Portafoli electrònic  40% no recuperable
Exposición oral   30% 
Autoevaluación   30% no recuperable

La nota final serà la mitjana ponderada de les qualificacions.

Bloc Hipoteràpia

Activitat Ponderació
Portafoli electrònic  40% no recuperable
Exposición oral   20% no recuperable
Examen  40%

La nota final serà la mitjana ponderada de les qualificacions.

 

La participació a les activitats a l’aula i en les discussions, s'avaluaran sempre i quan l'assistència a classe sigui com a mínim del 80%. Si no s'assoleix aquest mínim, la qualificació de l'assignatura serà "No presentat/da" i no es tindrà dret a recuperació. 

Si l’alumne suspèn l’assignatura, en períodes de recuperació es realitzarà l’examen final corresponent a cada bloc,  que ponderarà amb les notes de les activitats anteriors.

“La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”

Bibliografia


Bàsic

http://equinoterapia.net/

Güeita, J; Alonso, M; Fernández, C. Terapia Acuatica. Elsevier, 2015

Güeita-Rodríguez J et al. Rev Neurol 2019; 68: 181-9.

Complementary

Castillo, FJ. Fisioterapia acuática. Editorial Formación Alcalá. Jaén, 2012.

Falke, G. (2009). Equinoterapia. Enfoque clínico, psicológico y social. Revista de la Asociación Médica Argentina, 122(2), 16-19.

Cole, AJ & Becker, B. Comprehensive Aquatic Therapy. Butterworth Heinemann. Philadelphia, 2004.

Colado, JC. Acondicionamento Físico en medio acuático. Ed.Paidotribo. Barcelona, 2004

Casady,R.L. & Nichlos-Larsen, D.S. (2004).The effect of hippo therapy on ten children with cerebral palsy. Prediatr Phys Ther, 16(3), 165-172.

Pérez, L., Rodríguez, J. y Rodríguez, N. (2008). La equinoterapia en el tratamiento de la discapacidad infantil. Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de Camagüey, 12(1), 1-8.