Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Montserrat Girabent Farrés

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Maria Pilar Sanz Cartagena

Descripció


L'assignatura de patologia neurològica està ubicada dins del mòdul de Fisioteràpia en especialitats clíniques i de formació obligatòria dins dels estudis de la doble Titulació en Fisioteràpia i CAFÉ 

 

 Té per objectiu proporcionar al futur fisioterapeuta els coneixements bàsics de Neurologia per a poder participar en el tractament global dels malalts afectats de malalties del sistema nerviós, en un marc multidisciplinari per tal de millorar la seva funcionalitat i qualitat de vida.

 

El coneixement dels aspectes fonamentals de la patologia neurològica ha de permetre als professionals implicats el desenvolupament i la implementació a la seva pràctica de noves tècniques al maneig del pacient neurològic dirigides a la millora de la seva funcionalitat i qualitat de vida.L'assignatura de patologia neurològica està ubicada dins del mòdul de Fisioteràpia en especialitats clíniques i de formació obligatòria dins dels estudis de la doble Titulació en Fisioteràpia i CAFÉ.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma es facilitarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

 

Resultats d'aprenentatge


 • Identificar les principals patologíes neurológiques. Aprendre les intervencions médico-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioterapia al tractament i millora de les intervencions mèdiques i/o quirúrgiqus.
 • Analitzar els efectes produits per les intervencions. Evalúa beneficios y riesgos y establecer un criterio de intervención en función de las prioridades y efectos perseguidos.
 • Analitzar les expectatives del pacient per cadascuna de les especialistas clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.
 • Establir el protocol de intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.
 • Evalúuar l'estat físic i mental del pacient. Determinar el nivell de severitat, disfuncions, minusvalíes i limitacions tant a nivell individual com social.
 • Aplicar tecnologíes per l'evaluació del pacient. Incorporar nous instruments de medició que faciliten la objetivació de les intervencions. Participar a la validació de eines d'avaluació per a la seva incorporació a la pràctica clínica.
 • Interactuar amb altres professionals de la salut i de l'activitat física per fomentar l'eficacia terapèutica . Establir objectius conjunts d'intervenció 

Metodologia de trabajo


Activitats formatives i metodología

Activitat

Hores

Classe magistral

35

Treball en grup

10

Tutoria grupal

2

Treball individual

5

Tutoria individual

3

Estudi personal

45

Continguts


 1. Coneixement bàsic de l’anatomia del sistema nerviós central i perifèric.
 2. Fonaments de la fisiologia del sistema nerviós central.
 3. Fonaments de la fisiologia del sistema nerviós perifèric.
 4. Fonaments de la fisiologia muscular. Fisiopatologia de les malalties musculars i neuromusculars.
 5. Exploració neurològica básica. Síndromesclínics freqüents, signes i símptomes més rellevants(afectació cognitiva, del llenguatge, motores, sensitives, alteracions de la marxa, de l’equilibri, de la deglució, del control esfinterià).
 6. Mecanismes associats a la patologia neurològica ( Isquèmia, traumatisme, inflamació, neurodegeneració, envelliment).
 7. Mètodes de diagnòstic: història clínica i exploracions complementàries.
 8. Patologia vascular cerebral: Epidemiologia, fisiopatologia, conseqüències, tractament.
 9. Malalties neurodegeneratives:
  1. Demències, tipus, fisiopatología básica, resposta al tractament, 
  2. Malaltia de Parkinson: fisiopatología básica, tractament.
  3. Altres malalties neurodegeneratives.
 10. Malalties inflamatòries del sistema nerviós central.
 11. Malalties neuro-musculars: Fisiopatologia bàsica, tipus, tractament.
 12. Traumatisme cranioencefàlic: Epidemiologia, fisiopatología, tractament.
 13. Traumatismes de nervi perifèric. Epidemiologia, fisiopatologia, tractament.
 14. Traumatismes de nervi perifèric. Epidemiologia, fisiopatologia, tractament.

Activitats d'aprenentatge


Sessions plenàries: Classes magistrals amb l’ajuda de suport multimèdia i plataformes interactives, dirigides al debat i aclariment de continus al debat-discussió i a la presentació de casos clínics.

Treball en grup: treball i discussióde diferents temes en grups reduïts i posta en comú en classe.

Treball autònom: Lectures de textos recomanats, articles, resolució de problemes, etc. Autoaprenentatge (activitats a moodle). Estudi personal

 

Sistema d'avaluació


 

1. Prova escrita, examen final: 30%

2. Participació practica a clase: 20%

3. Presentació de treball en equip: 10%

4. Presentació de treball individual: amb ponderació del 20%

5. Dues activitats a classe (presencial o telemática) en relació a aprenentatges recomanats: 20%

Per aprovar l’assignatura es necessari obtenir una qualificació de 5/10 a la prova escrita.

D’acord a la normativa vigent, només es podran presentar al examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens al examen teòric durant el període ordinari.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Fundación del Cerebro http://www.fundaciondelcerebro.es

Rohkamm, Color Atlas of Neurology (2004) Ed. Thieme

Cambier , Neurología, 7º Ed. 2000. Ed. Masson

Sociedad Española de Neurologíahttp://www.sen.es

Academia Americana de Neurología http://www.aan.es

Complementary

Oliver Sack, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero (1985) Ed Gerald Duckworth

Adams and Victor, Principles of Neurology (2014). 10ª ed. Editorial McGraw Hill